Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5030/09 , Stran 1833
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633. 2. Opis predmeta Predmet javne dražbe je: a) zemljišče s parc. št. 1547/164 pot v izmeri 835 m2, vpisana v vl. št. 228, k.o. Rakek. Navedeno zemljišče leži ob regionalni cesti R-640 v naselju Ivanje selo. Možna je gradnja stanovanjske hiše (ponovna javna dražba). Izhodiščna oziroma izklicna vrednost pod g): 42.585,00 EUR. Varščina znaša: 4.300,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. b) stanovanje v stavbi Partizanska cesta 10B, 1381 Rakek, z identifikacijsko številko 1659-177-3, v izmeri 45,57 m2 stanovanje. Stanovanje ni zasedeno z najemnikom, zato za navedeno stanovanje ne veljajo določila Sklepa o določitvi pogojev prodaje najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 122/08 z dne 24. 12. 2008. Etažna lastnina je urejena, izdelan je etažni načrt. Vknjižba lastninske pravice bo možna po ureditvi etažne lastnine. Izklicna oziroma izhodiščna vrednost stanovanja znaša 54.810,00 EUR. Višina varščine znaša 5.500,00 EUR. c) stanovanje v stavbi Partizanska cesta 6, 1381 Rakek – stanovanje z identifikacijsko številko 1659-531-7, v izmeri 46,94 m2 stanovanje. Stanovanje ni zasedeno z najemnikom. Za navedeno stanovanje ne veljajo določila Sklepa o določitvi pogojev prodaje najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 122/08 z dne 24. 12. 2008. Etažna lastnina ni urejena, izdelan je etažni načrt. Izklicna oziroma izhodiščna vrednost stanovanja znaša 31.250,00 EUR. Višina varščine znaša 3.200,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži varščino. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod: a) znaša 42.585,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR, b) znaša 54.810,00 EUR. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR, c) znaša 31.250,00 EUR Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR. K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi (pod a) bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV. Pod b in c pa bo moral kupec plačati še 2% davek na promet nepremičnin. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec mora celotni znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom na dodano vrednost (pod a) in celotni znesek kupnine dosežen na javni dražbi (pod b in c) poravnati najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica, št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. Plačilo kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element prodajne pogodbe. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 28. 7. 2009, in sicer: – za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje); – za zemljišče navedeno pod C) s pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo nadstropje). 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do vključno 27. 7. 2009 plačati varščino, ki: – za zemljišče pod A) znaša 4.300,00 EUR, – za stanovanje pod B) znaša 5.500,00 EUR, – za stanovanje pod E) znaša 3.200,00 EUR. V primeru, da bo varščina plačana po navedenem datumu, dražitelj ne bo mogel sodelovati na javni dražbi. Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica, št. 01213-0100002563, pri UJP Postojna. Varščine morajo biti plačane ločeno za vsak predmet prodaje posebej. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. Enako bo organizator javne dražbe postopal v primeru, ko dražitelj vplača varščino in se zaradi neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, prav tako vplačana varščina ne bo vrnjena v primeru, ko kadarkoli med potekom javne dražbe dražitelj iz kakršnegakoli vzroka odstopi od javne dražbe. 8. Splošni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: – dokazilo o plačilu varščine iz katerega je razvidno za kateri predmet iz razpisa je bila varščina vplačana in celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine; – pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe; – samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov; – fizična oseba veljaven osebni dokument; – davčno številko. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. 9. Posebni pogoji S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer: – da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča. Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne pogodbe. Stanovanja in zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino. 10. Posebno določilo Javno dražbo bo vodila komisija v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil. 11. Ogled nepremičnine in informacije Po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča in stanovanj, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne informacije v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na tel. 01/70-90-610 ali 01/79-90-616, ali na e-pošta: olga.smodila@cerknica.si. Kontaktna oseba je Olga Smodila. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si.

AAA Zlata odličnost