Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-4998/09 , Stran 1832
1. Naročnik (koncedent): Občina Tišina. 2. Predmet koncesije: Javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva za 2 oddelka kombiniranih skupin. 3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Tišina. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva; – imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program; – imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa; – imeti na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi; – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi; – imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt; – izvajati najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov; – dejavnost opravljati za ceno programa, ki jo bo predhodno potrdil Občinski svet Občine Tišina. 5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 25 let. 6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 19. 8. 2009 do 11.30. Kandidati morajo ponudbo osebno oddati v tajništvu Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina ali jo poslati priporočeno po pošti na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni skrajni rok prispetja ponudbe. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za področje predšolske vzgoje«. 7. Merila za izbiro: – ocena objekta, prostora in opreme – 35 točk, – nadstandardni program – 20 točk, – predlagana lastna cena programa – 15 točk, – lokacija vrtca oziroma oddelka – 10 točk, – rok pričetka izvajanja javne službe – 10 točk, – pisne pozitivne reference ponudnika – 10 točk. 8. Čas odpiranja ponudb: 19. 8. 2009 ob 12. uri, v prostorih sejne sobe Občine Tišina. Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Tišina oziroma v tajništvu Občine Tišina, od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, tel. 539-17-10. 9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.

AAA Zlata odličnost