Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5067/09 , Stran 1831
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (v nadaljevanju: inštitut), ki ga zastopa direktor inštituta mag. Robert Cugelj, na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in spremembi: Uradni list RS, št. 5/07 in št. 39/07) (v nadaljevanju: pravilnik) objavlja javni razpis za 1 kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) pri znanemu mentorju v letu 2009. 1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladega raziskovalca za pridobitev doktorata znanosti, in sicer pri naslednjemu izbranemu mentorju za raziskovalno področje Sistemi in kibernetika: – prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. el. 2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije; – je tuji državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije; – ima najmanj univerzitetno izobrazbo elektrotehnične smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8.00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa elektrotehnične in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; – ali ima zaključen znanstveni magisterij; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisan letnik doda eno leto. Če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpisu. 3. Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o državljanstvu; – dokazilo o izobrazbi: – fotokopijo univerzitetne diplome s celotno prilogo k diplomi ali diplomo 2. stopnje bolonjskega študija ali – pisno izjavo, da bo kandidat diplomiral ali pridobil potrdilo o priznanju diplome za namen nadaljevanja izobraževanja ali za namen zaposlitve v Sloveniji oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do vključno 15. septembra 2009, s tem, da mora biti potrdilo o opravljeni diplomi ali odločba o priznanju diplome predložena inštitutu najkasneje do 15. septembra 2009 ali – fotokopijo diplome magisterija znanosti ali potrdilo o končanem znanstvenem študiju, če je kandidat že končal magisterij, ali – potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva v Sloveniji, če je kandidat vpisan na akreditiran podiplomski študij, nima pa končanega magisterija znanosti; – uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem študiju ali 2. stopnji bolonjskega študija: – potrdilo o opravljenih izpitih (overjeno s strani fakultete) z vpisanimi ocenami izpitov in vaj, – ali fotokopijo diplome s celotno prilogo, iz katere so razvidne ocene opravljenih izpitov in vaj; – fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidna letnica rojstva (npr: osebna izkaznica ali potni list); – pisna izjava kandidata, da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in spremembi: Uradni list RS, št. 5/07 in št. 39/07); – pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev; – za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1981; če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto), pa potrdilo o koriščenju porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali potrdilo o služenju vojaškega roka. Prijavi so lahko priložene še sledeče priloge, ki se upoštevajo pri točkovanju kandidata: – dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih: – fotokopija nagrade ali priznanja (diplome) in/ali – fotokopija sklepa (obvestila) o prejemu nagrade ali priznanja, – dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov: – izpisek iz COBISS (če kandidat še ni vpisan v COBISS in ima objavljene članke v soavtorstvu, je lahko predložen izpisek za enega od soavtorjev z ustrezno označitvijo relevantnih člankov) ali – fotokopije objavljenih člankov v revijah ali zbornikih konferenc (fotokopiran mora biti članek iz revije ali zbornika konference in kazalo revije / zbornika, kjer je razvidna objava članka); – opis kandidatovega sodelovanja pri raziskovalnem delu: – kandidat opiše svoje dosedanje sodelovanja pri raziskovalnem delu pri mentorju h kateremu se prijavlja na mesto mladega raziskovalca (npr. sodelovanje pri raziskovalnem delu tekom študija, seminarske naloge, diplomsko delo, raziskovalno delo za Prešernovo ali drugo nagrado, ostalo) ali – kandidat opiše sodelovanje pri raziskovalnem delu drugje, vendar mora opis tega sodelovanja s podpisom potrditi profesor, pri katerem je sodeloval in z žigom članice univerze ali druge raziskovalne organizacije, kjer je kandidat sodeloval pri raziskovalnem delu. V primeru, da kandidat ne more pravočasno pridobiti potrjenega dokazila, kjer se to zahteva, lahko predloži kopijo in ustrezno pisno obrazložitev, zakaj ni mogel priložiti potrjenega dokumenta. Manjkajoči dokument mora kandidat dostaviti inštitutu v čim krajšem času. V skladu s 27. členom pravilnika bo izbor prijavljenih kandidatov opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila. Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici do vključno 21. 7. 2009 na naslov Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, s pripisom » Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2009 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri). Nepravočasno in nepravilno označene prijave ne bodo upoštevane. Inštitut bo sklenil delovno razmerje z izbranim mladim raziskovalcem za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer do največ tri leta in šest mesecev. Kandidati bodo o rezultatih izbora mladega raziskovalca predvidoma obveščeni do 24. 8. 2009.

AAA Zlata odličnost