Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5108/09 , Stran 1828
1. Naročnik – neposredni proračunski uporabnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana. Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 2. Namen razpisa: namen javnega razpisa je povečati prisotnost slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih aktivnostih razvoja, uporabe, mreženja in širjenja znanja in izkušenj s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju: IKT), s tem povečati vključevanje in uveljavljanje slovenskega interesa v mednarodnih aktivnostih ter pospešiti prenos informacij, znanja in dobrih praks v nacionalno okolje, s tem pa podpreti vzpostavitev učinkovitega lokalnega inovativnega okolje na področju IKT. 3. Cilj razpisa: cilj javnega razpisa je podpreti sodelovanje vsaj desetih (10) slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih aktivnostih razvoja in uporabe tehnologij, rešitev, aplikacij in standardov (formalnih in neformalnih) s področja IKT. 4. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT strokovnih združenjih in organizacijah, tehnoloških platformah, tehnoloških mrežah itd., namenjenih razvoju javno dostopnih tehničnih specifikacij s področja IKT (v nadaljevanju: mednarodna združenja). Seznam združenj katerih članarino lahko uveljavljate kot upravičen strošek lahko preverite na spletnem naslovu: http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/consortia/survey+table+of+content.asp. Kolikor mednarodnega združenja, katerega članarino uveljavljate kot upravičeni strošek, ni na seznamu mednarodnih združenj navedenih na zgornjem spletnem naslovu, vlogi priložite ustrezno dokazilo iz katerega bo razvidno, da je sofinanciranje članarine tega združenja v skladu s predmetom tega javnega razpisa. Članstvo slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih združenjih omogoča vključevanje slovenskega interesa v mednarodne aktivnosti, kar spodbuja pretok znanja in informacij iz in v Slovenijo s področja IKT. S tem se slovenskim podjetjem in organizacijam odpirajo nove priložnosti za sodelovanje pri sami zasnovi novih tehnologij, produktov in storitev, za povezovanje s tujimi partnerji, za vključevanje v mednarodne projekte, za dostopanje do najnovejših tehnologij in znanja, kar pa je v vse bolj globaliziranem svetu bistvena podlaga za razvoj lastnih, novih, inovativnih izdelkov in storitev ter s tem dvig svoje konkurenčnosti. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – stroški članarine v mednarodnem združenju za leto 2009. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2009 in bodo plačani do 15. 10. 2009, kar podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune za članarine uveljavljajo kot upravičene stroške za sofinanciranje. Upravičene stroške je potrebno dokazovati z dokumentiranimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena. Kot zahtevano dokazilo o stroških in izdatkih (plačilih) se šteje: – račun ali drugi relevanten dokument o zaračunani članarini za leto 2009, – izpiski transakcijskih računov oziroma potrdila o plačilu iz katerih so razvidna plačila upravičenih stroškov. Vsa predložena dokazila o upravičenih stroških, ki so tudi del poročila (Priloga št. 2), so kopije dokazil, ki morajo biti ob predložitvi naknadno originalno ožigosane, podpisane s strani pooblaščene osebe in opremljene z datumom podpisa. Na ta način izbrani prijavitelj potrjuje, da kopije v celoti ustrezajo originalu. Javni razpis se izvaja po pravilu »de minimis«. Upošteva se shema: Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih strokovnih združenjih in organizacijah s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, št. priglasitve M001-5748542-2009 z dne 8. 7. 2009. Sofinancirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so v skladu z namenu in predmetom tega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih javnih virov. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let oziroma kot je to določeno v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji Evropske Unije s tega področja. Poleg tega je potrebno upoštevati pravila glede kumulacije pomoči, in sicer dodeljena državna pomoč poleg pomoči »de minimis« za iste upravičene stroške ne sme preseči intenzivnosti pomoči, ki je določena za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej ne glede na obliko ali namen pomoči. 6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov V okviru javnega razpisa bodo upravičeni stroški podprti do višine 50%. V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov v višini največ do 5.000,00 EUR na posameznega prijavitelja ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 7. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v času od 1. 1. 2009 do 15. 10. 2009. Pomoč se bo dodeljevala po pravilu »de minimis« s strani Ministrstva za finance. Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo do najkasneje 15. 10. 2009, za plačane članarine, vključno z dokazili. 8. dvojno financiranje Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki se niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) in v okviru namenov tega javnega razpisa. V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila sredstev. 9. Upravičeni prejemniki sredstev: Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so: – gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 100/07 popr., 10/08, 68/08) – ZGD-1B; – javni ali zasebni zavodi (javni raziskovalni zavodi, univerze, fakultete in druge visokošolske organizacije, itd.), zavodi registrirani za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ali razvojne enote podjetij – v nadaljevanju: raziskovalno razvojne organizacije; raziskovalno razvojna organizacija mora biti registrirana za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS); – javni ali zasebni zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti – v nadaljevanju: izobraževalne organizacije. – društva s področja IKT, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 102/08) – ZDru-1. 10. Pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne in fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so podjetja registrirana po ZGD-1B, raziskovalno razvojne organizacije registrirane za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri ARRS, izobraževalne organizacije ali društva, – na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane vse svoje obveznosti do države, – niso na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS 43/07, 68/07, 102/07, 29/08, 55/08, 91/08), – niso za isti namen že pridobile ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov, – niso od leta 2000 pridobile oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Prijavitelji lahko kandidirajo na javni razpis z eno ali več vlog. Kot dokazilo o ustreznosti mednarodnega združenja mora prijavitelji k vlogi priložiti kopijo akta o ustanovitvi mednarodnega združenja (ali drugih relevantnih dokumentov) iz katerega so razvidni cilji, področje delovanja, članstvo, vizija … mednarodnega združenja, in sicer v angleškem ali slovenskem (lastnem) prevodu, če izvirnik ni v enem izmed teh dveh jezikov. Kolikor so zahtevani podatki javno dostopni preko spleta, navedite tudi te spletne naslove. 11. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu, – vladne službe, institucije javne uprave ter organizacije, ki za aktivnosti opredeljene v tem razpisu posredno ali neposredno že pridobivajo sredstva iz državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti ali proračuna EU, – podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken, – dejavnosti izdelovanja in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. 12. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške tistim prijaviteljem, ki bodo oddali popolno vlogo in izpolnili vse razpisne pogoje določene s tem javnim razpisom, do skupne višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa. Kolikor bi skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje, presegla skupno vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo imelo več vlog enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, bodo zneski sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižani glede na razpoložljiva sredstva. Maksimalno število točk, ki jih lahko prijavitelj prejme je 100. 13. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 64.000,00 EUR. Sredstva so v skladu s pogodbo med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in JAPTI zagotovljena v proračunu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorata za informacijsko družbo za leto 2009. V skladu s finančnim načrtom JAPTI so rezervirana na proračunski postavki JAPTI: – 0903/6 Promoviranje e-poslovanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij. Dokončna višina odobrenih sredstev bo določena skladno s pravilom »de minimis« v okviru razpisanih sredstev. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev Zahtevek za sofinanciranje in Poročilo (priloga 1 in 2) prijavitelj ne izpolnjuje oziroma ne prilaga k vlogi. Navedena obrazca bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi. 15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik mora hraniti vso projektno dokumentacijo deset let. 16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 17. Način prijave Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in izpolnjevati mora vse pogoje za prijavo na javni razpis. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih strokovnih združenjih in organizacijah s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice. Prijavitelj se lahko na razpis prijavi z eno ali več vlog, vendar mora biti vsaka posamezna vloga dostavljena v ločeni pisemski ovojnici. Kolikor bo prijavitelj v eni pisemski ovojnici poslal več kot eno vlogo bodo te vloge vrnjene pošiljatelju in ne bodo obravnavane. Vloge, ki ne bodo pravilno označene bodo vrnjene pošiljateljem. 18. rok za prijave in odpiranje vlog Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana najkasneje do 10. 8. 2009, do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje bodo obravnavane kot nepravočasne in kot takšne neodprte vrnjene pošiljateljem. Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 11. 8. 2009 v sejni sobi JAPTI, Dunajska cesta 156 (WTC, IV nadstropje), Ljubljana, ob 12. uri. Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem te razpisne dokumentacije, se zavrnejo. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku (osem dni), v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku osmih dni ne bodo dopolnili ali pa bo dopolnitev neskladna z zahtevami po dopolnitvi vloge, se kot nepopolne zavržejo s sklepom in jih komisija v nadaljnjem postopku ne obravnava. Obrazec št. 5 Finančni načrt ne more biti predmet dopolnitve. Upoštevala se bo predložena vsebina obrazca št. 5, ki je po izteku roka za oddajo vloge ne bo mogoče dopolnjevati. Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži izpolnjene naslednje dokumente po spodaj navedenem vrstnem redu: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1), 2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2), 3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3), 4. Podatki o mednarodnem združenju ter aktivnostih prijavitelja (obrazec št. 4), 5. Finančni načrt (obrazec št. 5), 6. Obrazec »de minimis« (obrazec št. 6), 7. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 7). Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije in s prilogami, ki morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji. 19. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku osmih (8) dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi meril za izbor prvi možnost prejeti sredstva. Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji vložijo na JAPTI v roku 15 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo lahko objavljeni na spletnih straneh JAPTI v obliki seznama prejemnikov, ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek sofinanciranja. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 20. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si in http://www.podjetniski-portal.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve podane na elektronski naslov snezana.dzidic@japti.si. 21. Dodatne informacije in obveščanje Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, vendar najkasneje do štiri (4) delovne dni pred dnevom za oddajo vlog v elektronski obliki na naslov snezana.dzidic@japti.si ter po pošti na naslov Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Snežana Džidič, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »IKT članarine«. Odgovore bo agencija tudi javno objavila na spletnih straneh JAPTI.

AAA Zlata odličnost