Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 45/2009 Ob-5076/09 , Stran 1827
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, od študijskega leta 2009/2010 dalje, in sicer za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za doktorski študij, pri katerem se šolnina plačuje za posamezno študijsko leto, oziroma 100% stroškov šolnine, vendar ne več kot 6.000,00 EUR, za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje po zaključenih fazah doktorskega študija; in – življenjske stroške; v skupni višini 7.500,00 EUR za posamezno študijsko leto. Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov. 2. Vrednost razpisa Vrednost razpisa je 250.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta 2009/2010 dalje za posamezni doktorski študijski program. Pravico do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2009 dalje, vendar največ do konca trajanja študijskega programa, na katerega se je kandidat vpisal. Kandidat se mora vpisati in s študijem v letniku, v katerega je vpisan, tudi pričeti v koledarskem letu 2009. 3. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ni državljan Republike Slovenije in slovenskega državljanstva ne bo pridobil celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji, – je v študijskem letu 2009/2010 sprejet ali vpisan na doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine, – študij iz prejšnje alinee poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, – bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo, – bo imel od začetka študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, – ne prihaja na študij v Slovenijo preko programov akademskih izmenjav, – bo imel celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, status študenta, – bo ves čas študija prebival v Republiki Sloveniji, – oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami v Republiki Sloveniji, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, (63/07 – popr., 40/09)), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem razmerju, niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – kandidat za isti študijski program z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov, – v času tega študija ne bo imel statusa mladega raziskovalca in tega statusa tudi ne bo pridobil. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati originalno v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnici, bodo zavržene. Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije, v skladu z določili iz 7. točke tega razpisa. Izpolnjeni in podpisani prijavnici ter pooblastilu za zastopanje mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 4.1. fotokopijo veljavnega potnega lista; 4.2. lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija v skladu s 33. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08 – UPB5, 47/09), v katerem navede datum in številko izdaje tega dovoljenja; če kandidat tega dovoljenja še ni pridobil, predloži uradno potrdilo o začetem postopku za njegovo pridobitev, ki ga izda diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini oziroma pristojni organ v Republiki Sloveniji. 4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010, 4.4. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer: a) če se kandidat vpisuje na študij 3. bolonjske stopnje potrdilo izobraževalne institucije, da se vpisuje na tak študij, b) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski študij – potrdilo izobraževalne institucije o sprejemu teme doktorske disertacije oziroma potrdilo, da je kandidat vložil prošnjo za odobritev teme doktorske disertacije, c) če je kandidat v študijskem letu 2008/2009 vpisan na podiplomski študij in tega študija ne bo zaključil z magistrsko nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010 – potrdilo izobraževalne institucije o odobrenem neposrednem prehodu na doktorski študij po zaključenem prvem ali drugem letniku podiplomskega študija, d) če se kandidat vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo izobraževalne institucije o izvajanju programov štiriletnega doktorskega študija; 4.5. diplomo dodiplomskega izobraževanja, 4.6. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil, 4.7. potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat zaključil ta študij; kandidatom, ki so študij zaključili na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori ali Makedoniji uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen ni potrebno predložiti, 4.8. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda izobraževalna institucija, 4.9. potrdilo izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji, da se bo študij kandidata ves čas odvijal v Sloveniji, 4.10. dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in prispevkov: a) za objave: izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov (če ta v državi kandidata obstaja) ALI za vsako objavo fotokopija prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik. b) za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci: za vsako udeležbo fotokopija naslovnice in kazala brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik. Kandidat mora vsako objavo, ki jo uveljavlja, označiti. Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj članki in prispevki, objavljeni najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav. Dokazila, z izjemo dokazil iz 4.1 in 4.10. točke prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Oddanih originalov in overjenih prepisov javni sklad ne vrača. Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku vendar ima sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je šestdeset (60). a) Objave – 30 točk Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma monografski publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Študijski uspeh – 30 točk Uspeh se točkuje kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz točke 4.7 tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih institucijah v tujini, se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto število točk in sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila razpisa prejele višje število točk. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. 7. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno notarsko overiti. Pooblastilo mora biti oddano v originalu. 8. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodbe ter nakazilo štipendije Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat predloži dokazila, zahtevana v odločbi, javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Pogodba o štipendiranju se sklene v skladu s SPP. 9. Dostopnost dokumentacije Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na Dunajska 22, (5. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 66. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 22. septembra 2009. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnici, bodo zavržene. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi -> 66. javni razpis, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel. 01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost