Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5070/09 , Stran 1825
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnim programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2009/2010. Za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma dodiplomski visokošolski študij pred uvedbo bolonjskega procesa. Do štipendije po tem javnem razpisu so upravičeni: – kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji – novi kandidati za štipendijo), – štipendisti, ki že prejemajo štipendijo za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 2009/2010 (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo), – štipendisti, katerim je štipendijo za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu dodelil Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: CMEPIUS) in jim je v študijskem letu 2008/2009 pravica do štipendije mirovala ter nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 2009/2010 (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo). Vloge prijaviteljev — novih kandidatov za štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se bodo ocenile na podlagi meril, ki jih določa javni razpis. Prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo, in prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 2009/2010. 2. Višina sredstev in štipendije Višina sredstev za štipendije po tem javnem razpisu za študijsko leto 2009/2010 je 420.000,00 EUR. Višina osnovne štipendije znaša 150,00 EUR na mesec oziroma 1.800,00 EUR na leto. K štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: – dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na mesec, – dodatek za študente iz Porabja v višini 80,00 EUR na mesec, – dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00 EUR na mesec, – dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, razen za državljane držav članic Evropske unije, v višini 116,77 EUR na mesec. 3. Pogoji javnega razpisa Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje: 1. imeti mora katerega od naslednjih osebnih statusov: – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije; – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije; – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa, 2. hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, 3. ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca, 4. ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji, 5. ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let, 7. je v študijskem letu 2009/2010 vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo, 8. je ves čas študija vpisan kot redni študent. Prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo, in prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 2009/2010. 4. Dokumentacija 4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji – novi kandidati Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in ji priložiti naslednja dokazila: 1. dokazilo o stalnem prebivališču zunaj Republike Slovenije; vlagatelj mora v vlogi navesti, od kdaj ima stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije; 2. izjavo o državljanstvu Republike Slovenije – za prijavitelje, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije; 3. izjavo, da ima prijavitelj status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko odločbe Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu o pridobitvi statusa – za prijavitelje, ki imajo status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije; 4. dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti – za prijavitelje, ki so Slovenci zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa: – prijavitelji, ki so pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz rojstnih matičnih knjig, dokazila o članstvu v slovenskih izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah itd.), dokazila o vezeh prijavitelja z Republiko Slovenijo in druga ustrezna dokazila, – prijavitelji, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo na območju njihovega prebivanja); 5. izjavo, da prijavitelj zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija – za prijavitelje, ki se že nahajajo in izobražujejo v Republiki Sloveniji; 6. potrdilo o vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija – za prijavitelje, ki se nahajajo v tujini; 7. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študijskem letu 2009/2010; 8. potrdilo o zadnjem v celoti zaključenem formalnem izobraževanju; 9. potrdilo o vseh doseženih ocenah v zadnjem letniku zaključenega formalnega izobraževanja; če je prijavitelj to izobraževanje zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil to izobraževanje; 10. dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, društvih, klubih, krožkih, šolah, misijah ipd.); 11. življenjepis kandidata z opisom dosedanjega šolanja ter udejstvovanja v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije; 12. najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2009/2010 – za prijavitelje, ki uveljavljajo dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana. Izjave oziroma dokazila o prebivanju v Republiki Sloveniji ni treba predložiti tistim prijaviteljem, ki so pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah s stalnim prebivališčem v sosednji državi in dnevno prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi študija na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji. Zgoraj navedena dokazila in izjave je treba predložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu. Prijavitelj, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti za zastopanje osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni treba notarsko overiti. 4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo Prijavitelj, ki že prejema štipendijo, mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednje potrdilo: – potrdilo o vpisu v višji letnik v študijskem letu 2009/2010. Prijavitelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana, mora predložiti najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2009/2010. Navedena dokazila je treba predložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu. 4.3 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo Prijavitelj, ki mu je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednji potrdili: – potrdilo o vpisu v tisti letnik študija, v katerega je bil vpisan v študijskem letu 2008/2009, ali če v študijskem letu 2008/2009 ni imel statusa študenta, potrdilo o vpisu v tisti letnik študija, v katerega je bil vpisan v študijskem letu 2007/2008; – potrdilo o vpisu v višji letnik v študijskem letu 2009/2010. Prijavitelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana, mora predložiti najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2009/2010. Navedena dokazila je treba predložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu. 5. Merila za ocenjevanje vlog novih kandidatov Vloge novih kandidatov se ocenjujejo na podlagi dveh meril, in sicer študijskega uspeha oziroma povprečne ocene in aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije. Prijavitelj lahko na podlagi obeh meril prejme največ 50 točk, pri čemer mora iz merila pod točko b) prejeti najmanj 5 točk. a) Študijski uspeh oziroma povprečna ocena Za izračun študijskega uspeha oziroma povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega letnika zaključenega izobraževalnega programa. Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji glede na uradno lestvico, ki jo za potrebe tega postopka dostavi prijavitelj. Ocene, pridobljene v Sloveniji na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5. b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije Prijavitelj mora aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb. Za vsako izkazano aktivno sodelovanje prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje možno število točk po tem merilu je 25 točk. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Javni sklad bo najprej odločal o vlogah prijaviteljev, ki že prejemajo štipendijo in prijaviteljev, ki jim je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, nato pa še o vlogah prijaviteljev – novih kandidatov za štipendijo. Prijavitelji – novi kandidati bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk. Če dva ali več prijaviteljev – novih kandidatov za štipendijo prejme enako število točk, se prijavitelji dodatno razvrstijo glede na študijski uspeh oziroma povprečno oceno. 7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Direktor javnega sklada bo vsem prijaviteljem izdal odločbo o izidu javnega razpisa najkasneje v roku, določenim z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Prijavitelj lahko vloži pritožbo na javni sklad v roku 15 dni od vročitve sklepa ali odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb o štipendiranju z izbranimi prijavitelji. O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka študijskega leta, v katerem upravičenec uveljavlja štipendijo, do konca izobraževalnega programa. Upravičenec po tem javnem razpisu lahko prejme štipendijo le za en dodiplomski študij in eno leto za posamezen letnik. Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. O višini štipendije odloči sklad vsako študijsko leto z odločbo. Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za tekoče študijsko leto, njeno izvajanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi. 8. Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, vidno označena z napisom »Vloga na 69. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do vključno 30. septembra 2009. Vloga je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden poteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je mogoče oddati osebno na naslovu javnega sklada vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure, razen ob sredah do 16. ure in ob petkih do 14. ure. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 16. ure. Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Vloge, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Če prijavitelji ne bodo dopolnili vloge v določnem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge, bo javni sklad njihove vloge zavrgel. 9. Dostopnost dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si in na sedežu javnega sklada, na Dunajski 22, v Ljubljani, vsak delovni dan med, 9. in 12. uro, in ob sredah tudi med 14. in 16. uro. Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu info@sklad-kadri.si, v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro, pa tudi osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na št. 01/434-10-80 ali 01/434-58-96 pri Maji Deisinger.

AAA Zlata odličnost