Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 430-59/2009-1 Ob-5068/09 , Stran 1823
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in brazilskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010–2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: (v angleščini) 1. Mining with focus in recovering of degraded soils: 1. Strategies for sustainable mining activities to reduce environmental impacts, water and energy use and 2. Technological innovations for re-vegetation and phyto-remediation for land reclamation and environmental restoration; 2. Agriculture (meat, fruits and soy) and Agribusiness: Agrifood chain (fork to farm approach); 3. Marine Science: 1. Coastal dynamics and coupling biophysical models and phylo-geography of keystone species in the shelf system and 2. Biogeochemical cycling of macro and microelements in the shelf system and its interfaces; 4. Nuclear Energy and Dams for Hydroelectricity: 1. Nuclear Engineering and Physics, 2. Geological assessments for nuclear power plants and dams, 3. Liquefied natural gas vaporization, and 4. Hydropower plants. (v slovenščini, vljudnostni prevod; merodajna so področja v angleškem jeziku) 1. Rudarjenje s poudarkom na obnovi degradiranih prsti: 1. Strategije za trajnostno rudarjenje z zmanjšanjem vplivov na okolje ter porabo vode in energije, ter 2. Tehnološke inovacije za obnovo vegetacije in fito-remediacijo za ponovno uporabo zemlje in okoljsko obnovo; 2. Agrikultura (meso, sadeži in soja) in agribiznis; 3. Morske znanosti: 1. Obalna dinamika in povezovanje biofizikalnih modelov in filo-geografije, ter 2. Biogeokemijsko cikliranje makro- in mikroelementov; 4. Jedrska energija in nasipi za hidroelektriko: 1. Jedrski inžiniring in jedrska fizika, 2. Geološke ocene za jedrske elektrarne in nasipe, 3. Izhlapevanje utekočinjenega naravnega plina, ter 4. Hidroelektrarne. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Federativna Republika Brazilija. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Federativno Republiko Brazilijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih brazilskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in brazilski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Braziliji: National Council for Scientific and Technological Development – CNPq, www.cnpq.br, Coordination for Bilateral Cooperation International Cooperation Office – COCBI/ASCIN, e-mail: cocbi@cnpq.br; kontakt: Patricia Olano Morgantti, e-mail: polano@cnpq.br, in Carmen Negraes, e-mail: cnegraes@cnpq.br). 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16. 3. 2009. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupna vladna slovensko-brazilska komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupne komisije, na katero je agencija vezana. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010–2012 znaša okvirno 100.000,00 EUR. Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupne komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009. Sofinanciranje v letih 2010–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte oziroma javnega prevoza za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni Republiki Braziliji do naslova gostujoče inštitucije; – stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni Republiki Braziliji, vendar največ do 100 EUR dnevno. – dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v v Federativni Republiki Braziliji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 16/2007 ter 30/2009, v nadaljevanju: uredba), t.j. do 50 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroške v drugih valutah (ameriških dolarjih ali brazilskih realih) bo obračunala po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan obračuna, kot bo objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje in vize. Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje, da bo brazilskim gostujočim raziskovalcem nudil administrativno in logistično podporo; potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja ter dnevnice brazilskim gostujočim raziskovalcem krije brazilska stran. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 2010 do 31. marca 2012. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 21. 9. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 21. 9. 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-BR-07-A-2009) in B (ARRS-MS-BR-07-B-2009). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-BR-07-A-2009-Pr in ARRS-MS-BR-07-B-2009-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 21. 9. 2009, do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-brazilija10-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 24. 9. 2009, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71 vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

AAA Zlata odličnost