Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 430-336/2009 Ob-5066/09 , Stran 1823
Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih, ZVSmuč (Uradni list RS, št. 3/06, 17/08), Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja (Uradni list RS, št. 109/08) in Pravilnika o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za inšpektorje (Uradni list RS, št. 14/09), objavljamo obvestilo o javnem razpisu za zbiranje prijav z naslednjo vsebino: 1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks: 01/428-5791, e-pošta: jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si 3. Vrsta in opis predmeta razpisa Podelitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja nadzornikov smučišč in izvajanje programa primernega teoretičnega ter praktičnega znanja smučanja nadzornikov smučišč in inšpektorjev. K izvajanju nalog programa usposabljanja nadzornikov smučišč in izvajanju programa primernega teoretičnega ter praktičnega znanja smučanja nadzornikov smučišč in inšpektorjev sodijo organizacija, izvedba usposabljanj in izpopolnjevanj, organizacija in opravljanje preizkusov usposobljenosti nadzornikov smučišč in inšpektorjev (zbiranje prijav, obveščanje kandidatov in članov komisij, izvedba usposabljanj in preizkusov, dokumentiranje in druge naloge na podlagi zakona, ki ureja varnost na smučiščih in podzakonskih predpisov), vodenje evidence o kandidatih, opravljenih preizkusih usposobljenosti in obdobnih usposabljanj, izdaja potrdil o opravljenem preizkusu usposobljenosti, organiziranje teoretičnega ter praktičnega znanja smučanja za nadzornike smučišč in inšpektorje, statistična obdelava podatkov in poročanje Ministrstvu za notranje zadeve. Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanj, preizkusov usposobljenosti in primernega teoretičnega ter praktičnega znanja smučanja za nadzornike smučišč in inšpektorje so določene lokacije, ki jih prijavitelj navede v prijavi, in sicer na območju Republike Slovenije. 5. Razdelitev na sklope: ne. 6. Variante so dopustne: ne. 7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek: naročnik bo z odločbo podelil pooblastila vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, in sicer predvidoma v roku 30 dni od dokončnosti izdanega sklepa o podelitvi pooblastil. 8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da skupina prijaviteljev-izvajalcev predloži skupno prijavo, mora ta skupina prijaviteljev–izvajalcev v prijavi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi razpisa mora natančno opredeliti odgovornost posameznih prijaviteljev-izvajalcev za izvedbo naročila in poslovodečega prijavitelja-izvajalca. Ne glede na to, pa prijavitelji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 10. Merila za izbiro: –. 11. Rok za sprejemanje prijav (datum, čas, naslov za predložitev prijave) Prijava se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 4. 8. 2009, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo prijave s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete prijave bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja prijav in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 12. Pogoji odpiranja prijav (datum, čas, kraj odpiranja prijav) Javno odpiranje prijav bo dne 5. 8. 2009 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana. Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo pred pričetkom javnega odpiranja prijav komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila, najkasneje do dne 27. 7. 2009. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programa usposabljanja nadzornikov smučišč in izvajanju programa primernega znanja smučanja nadzornikov smučišč in inšpektorjev, št. 430-336/2009«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. 14. Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 7. 2009.

AAA Zlata odličnost