Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5071/09 , Stran 1817
1. Pravne in programske podlage Pravne podlage za izvedbo razpisa so naslednje: – Uredba Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (Uradni list L 348, str. 19, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES); – Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list L, št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES); – Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list L, št. 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES); – Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list L, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES); – Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09 (31/09 popr.)); – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07, v nadaljevanju: PPIPRS); – Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013; – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev Informacijska družba; – Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (Uradni list RS, št. 35/08); – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09); – Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji – si2010, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na 128. redni seji dne 29. 6. 2007; – Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) – Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9); – Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06, 91/08 Odl.US: U-I-380/06-11, 102/08 Odl.US: U-I-57/07-7); – Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2); – Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških z sredstva evropske politike za programsko obdobje 2007–2013; – Navodila organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013; – Sklep Organa upravljanja o začetku postopka št. 4300-40/2009-8. 2. Posredniško telo Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Tel. 01/478-46-00, faks 01/478 4719, http://www.mvzt.gov.si, e-pošta: gp.mvzt@gov.si. 3. Cilj in namen razpisa S sprostitvijo trga telekomunikacijskih storitev in njihovim hitrejšim razvojem v zadnjih letih, so se v Sloveniji ključna razvojna vprašanja informacijske družbe od infrastrukture preusmerila v zagotavljanje širokega nabora elektronskih storitev in elektronskih vsebin. V skladu z evropsko pobudo i2010 in nacionalno Strategijo razvoja informacijske družbe si2010 bo tako v prihodnjih letih razvojni izziv predvsem pospeševanje razvoja in vzpostavitve e-vsebin in e-storitev. Zato nameravamo s tem razpisom finančno podpreti projekte implementacije e-storitev in e-vsebin za javne in zasebne neprofitne organizacije (v nadaljevanju: organizacije). Pričakujemo, da bodo tovrstne aktivnosti pospešile razvoj inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v Sloveniji, kar bo omogočilo doseganje ciljev regionalne razvojne politike EU. E-vsebine in e-storitve vzpodbujajo ne le gospodarske, temveč tudi negospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ne le za informacijske strokovnjake, ampak tudi in predvsem za ljudi z družboslovno, humanistično in umetniško izobrazbo. V tem smislu je razpis skladen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem za obdobje 2007–2013 ter na tej podlagi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in prednostno usmeritvijo Informacijska družba, ki vzpodbujajo pospeševanje razvoja in uporabe tehnologij in produktov e-poslovanja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev in e-vsebin na različnih področjih informacijske družbe ter uveljavljati nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja. Namen javnega razpisa je povečati razpoložljivost e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji, ki bodo dosegale in omogočale njihovo uporabo, čim širši populaciji. Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitev delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev preko spleta. Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove, inovativne, delujoče e-storitve in e-vsebine na vsaj enem od spodaj opredeljenih tematskih področjih. Sofinancirali se bodo projekti, vzpostavitve e-vsebin in e-storitev, ki prijavitelji razvijejo sami ali jih za potrebe prijaviteljev izdelajo zunanji izvajalci. Cilj Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je vzpodbuditi raznolikost in ne istovrstnost e-vsebin in e-storitev, zato bo ministrstvo dodelilo sredstva le tistim projektom, ki bodo zagotavljali raznolikost. Ta določba je natančneje opisana v poglavju 10.3 Način izbire. 4. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizaciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e-dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na naslednjih tematskih področjih: – e-vsebine in e-storitve na področju kulture, – znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve, – e-vsebine in e-storitve za potrošnike, – e-vsebine in e-storitve na področju zdravja, – e-poslovanje, – e-storitve s področja lokalne samouprave, – e-vsebin in e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Za potrebe tega razpisa so e-vsebine in e-storitve definirane kot vsebine in storitve informacijske družbe, ki se zagotavljajo na daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo uporabnika storitev. Pri tem »na daljavo« pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani navzoči sočasno. »Z elektronskimi sredstvi« pomeni, da se storitev na začetku pošlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in za shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje, prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. »Na posamezno zahtevo prejemnika storitev« pa pomeni, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo. Storitve informacijske družbe v splošnem zajemajo široko področje dejavnosti, ki potekajo po internetu in drugih globalno dostopnih omrežjih (npr. omrežje mobilne telefonije). Storitve informacijske družbe vključujejo tako plačljive kot tudi neplačljive storitve, prosto dostopne storitve ter storitve, ki jih ne plačajo prejemniki, na primer v zvezi s stalnim dostopom do internetnih podatkov ali komercialnimi sporočili, ali storitve, ki zagotavljajo mehanizme za iskanje, dostop do in pridobivanje podatkov. Storitve informacijske družbe vključujejo tudi prenos podatkov po komunikacijskem omrežju, dostop do komunikacijskega omrežja ali shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve. 5. Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo naslednje javne in zasebne neprofitne organizacije: – Javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), Zakonu o Kobilarni Lipica (Ur. l. RS, št. 106/06 – UPB) in Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 95/05, in spremembe), – Občine in reprezentativne organizacije registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB in spremembe), – Društva, registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06 in spremembe), – Univerze, samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov. Na razpis se prijavi organizacija, ki sama ali v imenu konzorcija partnerjev prijavi projekt. Konzorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo projekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je priložena v razpisni dokumentaciji. 6. Višina razpisanih sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je okvirno 3.585.980,00 EUR, od tega je predvidena posamezna vrednost sofinanciranja v posameznih proračunskih letih: za proračunsko leto 2009: 1.695.375,29 EUR, od tega: – 1.441.069,00 EUR s PP 6893 – Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85%) in – 254.306,29 EUR s PP 6972 – Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15%), za proračunsko leto 2010: 1.890.604,71 EUR, od tega: – 1.607.014,00 EUR s PP 6893 – Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85%) in – 283.590,71 EUR s PP 6972 – Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15%). Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem sredstva izplačalo na osnovi dveh popolnih zahtevkov za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. 7. Obdobje za porabo sredstev Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki se bodo izvajali v letu 2009–2010. Aktivnosti za izvajanje projektov bo ministrstvo sofinanciralo na osnovi izstavljenih zahtevkov za povrnitev plačanih stroškov, realiziranih v obdobju od prejema vloge na razpis s strani Ministrstva, do pogodbenega roka zaključka projekta. Sofinancirajo se samo plačani stroški, ki se dokažejo z dokazili o plačilu. Dinamika sofinanciranja mora biti planirana v višini do 47,28 odstotkov vrednosti projekta za prvi zahtevek, oddan v letu 2009 in do preostalih 52,72 odstotkov vrednosti projekta za druga zahtevka, oddana v letu 2010. Predvideni roki za izstavitev zahtevkov za sofinanciranje po tej pogodbi so: – 16. 11. 2009, kjer se upravičeni stroški štejejo do 31. 10. 2009, – 15. 4. 2010, kjer se upravičeni stroški štejejo do 31. 3. 2010, – 18. 10. 2010, kjer se upravičeni stroški štejejo do 30. 9. 2010. 8. Upravičeni stroški 8.1 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so skladni z Navodilom organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Upravičeni stroški so stroški, ki: – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvršene, – so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo, – se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti in – morajo biti v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi pravili. Upravičeni so naslednji stroški: Neposredni stroški: – plače in drugi stroški dela: stroški dela prijavitelja, stroški dela zaposlenih na projektu/operaciji. Upravičeni so bruto stroški dela. Dokazila o stroških so sklepi o imenovanju na projekt (obseg dela), plačilni list za posamezen mesec, avtorske ali podjemne pogodbe in s tem povezane dokumentacije; dokazila o opravljeni storitvi; listina s katero se izkazuje plačilo. Izplačila se dokazujejo z izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo obračuna posamezni osebi; izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo vseh davkov in prispevkov ustreznim organom oziroma potrdilo DURS o plačanih obveznostih. – stroški svetovanja in drugih storitev (največ do 15% neposrednih stroškov), ki se uporabljajo izključno za projektno dejavnost (avtorski honorarji, podjemna pogodba, itd.), vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih virov po tržnih cenah. Dokazila o stroških so fotokopije dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08); avtorske ali podjemne pogodbe in s tem povezane dokumentacije; dokazila o opravljeni storitvi; računi o opravljenih storitvah na katerih je navedeno stroškovno mesto. Izplačila se dokazujejo s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo zunanjemu izvajalcu. – investicije v razvoj e-vsebin in e-storitev: Upravičeni so stroški za nakup, najem ali vzpostavitev delovanja e-vsebin in e-storitev, najem ali nakup strojne opreme za potrebe izvajanja projekta, najem ali nakup licenčne programske opreme za potrebe izvajanja projekta, razvoj ali nadgradnja programske opreme. Investicije, v najem ali nakup strojne opreme in najem ali nakup licenčne programske opreme za potrebe izvajanja projekta, ne smejo presegati 15% upravičenih stroškov. Dokazilo o stroških nakupa je seznam opreme (vključno z inventarnimi številkami) s fotokopijami računov. Dokazilo o stroških najema je seznam opreme s fotokopijami računov in najemnimi pogodbami. Pri najemu je upravičen strošek najemnina za obdobje trajanja projekta. V primeru nakupa ali najema programske in strojne opreme je potrebna fotokopija dokumentacije postopka oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da prijavitelj ni zavezan Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN) je vseeno dolžan postopati v skladu z ZJN in si priskrbeti vsaj tri (3) ponudbe in dokazati izbor najboljšega ponudnika med njimi. V ostalih primerih se stroški dokazujejo s fotokopijami računov in poročilom o opravljenem delu. Izplačila se dokazujejo s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo računa. V primeru najema programske in strojne opreme je potrebno poročilo z utemeljitvijo, da je najem bolj smotrn od nakupa opreme. – stroški potovanj doma in v tujini (največ do 5% neposrednih stroškov) – stroški službenih poti, ki so neposredno povezane z izvajanjem projekta. Dokazilo o stroških je fotokopija obračuna potnega naloga; dokazila za uveljavljanje povračila potnih stroškov (vozne karte, potrdila o prevozih, nočitve ipd.); fotokopija potrdila o udeležbi oziroma poročila o službeni poti, podpisanega s strani zaposlenega za posamezno osebo in po posameznih službenih poteh, na katerem je navedeno stroškovno mesto. Izplačila se dokazujejo s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo obračuna potnega naloga posamezni osebi. Davek na dodano vrednost je upravičen strošek. Posredni stroški niso upravičeni stroški. Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov ter obdobje upravičenosti podrobneje določa vsakokratno veljavna verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/), ki ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Vsi stroški morajo biti vodeni na posebnem stroškovnem mestu. Prijavitelji ne morejo istih upravičenih stroškov uveljavljati večkrat. Izbrani upravičenci bodo uveljavljali povračila preko informacijskega sistema ISARR, modula za vnos podatkov (MVP), za katerega potrebujejo digitalni certifikat. Vloga za izdajo certifikata je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.euskladi.si/. 8.2 Predplačilo Ministrstvo bo upravičencu na podlagi zahtevka za predplačilo nakazalo do 20% vrednosti predvidenih izplačil sofinanciranja projekta. Znesek predplačila mora prejemnik z ustreznimi dokazili o nastanku stroška (računovodskimi listinami) pokriti najkasneje do zaključka projekta. Upravičenec mora oddati zahtevek za izplačilo predplačila/avansa, najkasneje do 15. 10. 2009. 8.3 Višina sofinanciranja 8.3.1 Velikost projektov Ministrstvo bo sofinanciralo projekte velikosti 50.000 EUR do 300.000 EUR. 8.3.2 Delež sofinanciranja organizacij Projekti se sofinancirajo v obsegu do največ 95%. Preostali sredstva mora prijavitelj zagotoviti iz lastnih sredstev. 8.3.3 Razmerje porazdelitve finančnih sredstev med upravičenci Razmerje porazdelitve finančnih sredstev med vrstami upravičencev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za univerze ter samostojne visokošolske zavode, ki bodo dosegli minimalno 55 točk, je v tem razpisu namenjenih vsaj 900.000 EUR sredstev. Kolikor prijavljenih projektov univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov, ki bi dosegli prag za sofinanciranje, ne bo dovolj in ne bodo dosegli planirane višine sofinanciranja, se ostanek sredstev prenese k sredstvom za ostale upravičence. 9. Pogoji sodelovanja Prijavitelj mora prijavi predložiti overjeno fotokopijo ali original izpisek iz ustreznega registra ali overjeno fotokopijo statuta organizacije s katerim dokazujejo status prijavitelja. Izpisek mora odražati dejansko stanje. To velja tudi za vse sodelujoče organizacije. Organizacije, ki ob osnovni nepridobitni dejavnosti opravljajo tudi pridobitno dejavnost, morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju voditi in izkazovati ločeno. Sofinancirajo se le projekti, ki so vezani na nepridobitni del dejavnosti in se bo kot nepridobitni del dejavnosti izkazoval še 5 let po zaključku projekta. Javni zavod mora s strani sebi hierarhično nadrejene institucije predložiti izjavo, s katero le-ta potrjuje vsebino in se strinja z prijavo projekta na ta razpis. To določilo ne velja za občine oziroma njihove reprezentativne organizacije, univerze, samostojne visokošolske zavode in društva. Pogoji za sodelovanje pri razpisu so naslednji: – formalna ustreznost prijave – vsebinska ustreznost prijave. Ad 1. Formalna ustreznost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ad 2. Vsebinska ustreznost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjene izključno na predvidenih razpisnih obrazcih se zavržejo pred postopkom ocenjevanja. 10. Merila in način izbire projektov 10.1 Ocena projektov Pravočasno prispele in popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na podlagi izpolnjevanja naslednjih skupin meril: – Ustreznost projekta – 20 točk – Kakovost predlaganega projekta – 50 točk – Izvedljivost raziskovalno razvojnega projekta – 30 točk. Skupno število možnih točke je 100. Način ocenjevanja posameznih meril je podrobneje opredeljen na ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10.2 Način ocenjevanja Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva. Vsako prispelo popolno vlogo ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno in neodvisno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem ali izračunane na podlagi formule, če je ta pri posameznem merilu navedena v razpisni dokumentaciji. Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list. Kolikor se oceni med seboj razlikujeta za več kot 15 odstotnih točk, od najvišjega možnega števila doseženih točk, vlogo oceni še dodatni ocenjevalec. Ocena se oblikuje na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. 10.3 Način izbire Projekti bodo, glede na doseženo višino točk, razvrščeni v dva seznama, ki bosta, ne glede na področje prijave in velikost projekta, ločena za: Univerze, samostojne visokošolske zavode (v nadaljevanju: seznam 1), in za: Javne in zasebne zavode, Občine in reprezentativne organizacije, ter društva (v nadaljevanju: seznam 2). Najboljše ocenjeni projekti iz seznama 1, do skupne okvirne višine 900.000 EUR sofinanciranja, bodo konkurirali med seboj. Ostali projekti izmed teh upravičencev iz seznama 1, ki bodo dosegli prag za sofinanciranje (minimalno 55 točk) in v konkurenci teh upravičencev ne bodo izbrani, pa bodo glede na doseženo število točk preneseni in uvrščeni v seznam 2, kjer bodo konkurirali še z ostalimi upravičenimi prijavitelji za ostala sredstva. Projekt je pozitivno ocenjen, če doseže vsaj petinpetdeset (55) točk možnih točk, pri čemer mora pri kriteriju »Kakovost projekta« doseči vsaj osemindvajset (28) točk. Projekti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno in projekti, ki bodo, v primeru prijave istovrstnih projektov, dobili manjše število točk izmed istovrstnimi projekti, niso upravičeni do sredstev razpisa. Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih projektov višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo projekti izbrani glede na višino doseženih točk (prednost bodo imeli projekti z višjim številom točk). V primeru, da bo ugotovljeno, da sta na navedeni razpis prijavljena dva (ali več) istovrstna projekta oziroma projekta s pričakovanimi istimi rezultati (iste e-vsebine oziroma iste e-storitve), kar bo ugotovila ocenjevalna komisija, bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sofinanciralo in dodelilo sredstva le projektu, ki bo med le-temi dosegel večjo število točk. Projekti z istim številom točk bodo obravnavani enako, razen v primeru, ko bi izbira vseh projektov presegla omejitev glede sredstev. V teh mejnih primerih bodo izmed teh projektov izbrani tisti, ki bodo imeli več točk v kriteriju »Kakovost projekta«. Kolikor so med prijavljenimi projekti tudi tu enako točkovani projekti določil izbiro naključni žreb, ki ga opravi strokovna komisija. 11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, so zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti oziroma zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v postopkih ocenjevanja, spremljanja ali nadzora, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 12. Razpisni rok in način prijave Razpisna dokumentacija je v času razpisa dostopna na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, http://www.mvzt.gov.si, možno pa jo je tudi dvigniti na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, Ljubljana, v sprejemni pisarni, (1. nadstropje, Marjeta Petrač, vodja glavne pisarne ali Romana Zajc), v času uradnih ur. Prijavitelji oddajo svojo prijavo na javni razpis na razpisnih obrazcih v tiskani obliki in tudi kot e-prijavo preko informacijskega sistema ISARR, ki je dosegljiv na spletnem naslovu https://e-prijava.svlr.gov.si/. Za prijavo projekta ni potrebno digitalno potrdilo/certifikat. Za uspešno sodelovanje na javnem razpisu je potrebna registracija v sistemu ISARR. Registracija se opravi na spletnem naslovu https://e-prijava.svlr.gov.si/default.aspx. Po uspešno opravljeni prijavi v sistem izberete gumb Nova vloga, poiščete Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 2010. Izpolnite vsa poglavja (Vlagatelj, Partnerji, Podatki o projektu) kot prijavitelj in poglavja, ki se nanašajo na konzorcijske partnerje. V poglavju »Podatki o projektu«, navedite v rubriki Planirana vrednost projekta enak znesek kot v rubriki Planiran obseg upravičenih stroškov. Zaprošeno vrednost prepišite iz izračuna, dobljenega v razpisni dokumentaciji. Po vnosu zahtevanih podatkov in potrditvi se na vpisano elektronsko pošto prijavitelja avtomatsko pošlje potrditev vnosa podatkov. Potrditev si lahko ogledate tudi v poglavju »Obrazci« – povezava Podatki o vlogi. Elektronska prijava še ne pomeni prijave na razpis, ampak prvo fazo prijave le te. Popolna vloga mora biti, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v treh pisnih izvodih (original in dve kopiji) ter eni elektronski na CD ali drugem elektronskem nosilcu (samo Razpisni obrazci 1 in 2), dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve E-vsebin in E-storitev javnih in zasebnih organizaciji 2009 IN 2010« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, dostavljene na ministrstvo najkasneje do 17. 8. 2009, do 14. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in v nepravilno izpolnjenih in označenih ovojnicah, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 13. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, zaradi pričakovanega večjega števila vlog, ni javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in v nepravilno izpolnjenih in označenih ovojnicah, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS pozvani, da le-te dopolnijo. 14. Obveščanje o izboru Ministrstvo odloči o izboru in dodelitvi sredstev s sklepom. Prijavitelji imajo možnost pritožbe na sklep, ki ga oddajo na ministrstvo. V pritožbi morajo prijavitelji jasno opredeliti razloge za pritožbo, pri čemer pritožba na vrsto meril ni mogoča. O pritožbi odloči strokovna komisija imenovana s strani ministrstva. Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Uspešni prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodb. Če se slednji v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. 15. Informacije v zvezi z razpisom Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (tomas.tisler@gov.si). Odgovore bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na omenjenih spletnih straneh. 16. Ostale zahteve Prijavitelji bodo morali: – jamčiti in zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki kandidirajo na razpis, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter s prijavljenimi projekti prispevati k ustvarjanju okolja, ki bo omogočalo enake možnosti dostopa in družbene ter socialne vključenosti za vse, kar bo posledično povečalo blaginjo ljudi; – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006) in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja in so dosegljiva na spletni strani UO (www.euskladi.si). Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo upravičeni prijavitelj vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije; – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2015 oziroma še 5 let po zaključku projekta, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša ministrstvo; – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa v celotnem obdobju hranjenja dokumentacije; – jamčiti, da v roku 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES; – zagotoviti, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo dobili drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali EU. Če se ugotovi, da je prejemnik že dobil tudi druga sredstva ali pa so mu bila odobrena, ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila; – pri izbiri projektov bo potrebno smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost