Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5095/09 , Stran 1813
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo) 2. Cilj razpisa: cilj razpisa je dvig kvalitete in pestrosti turistične ponudbe, ustvarjanje novih nočitev, novih zaposlitev in doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega. 3. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje začetnih operacij, kot jih opredeljuje razpisna dokumentacija. A – velike investicije Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe večjih operacij nad 2.500.000 EUR upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednost, v nadaljevanju DDV) na področju turistične infrastrukture, ki bodo vzpodbudile razvoj turistične destinacije, in sicer: a) nastanitvene zmogljivosti 3* ali več, b) bazeni, bazenski kompleksi in wellness centri, vsi kot del dodatne ponudbe v okviru že obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij prijavitelja, c) Izgradnja in prenova žičniških naprav in naprav za umetno zasneževanje. B – male investicije Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe manjših operacij nastanitvenih zmogljivosti nad 500.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV) in manj kot 2.500.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV), ki bodo vzpodbudile razvoj turistične destinacije, in sicer: a) hoteli, b) moteli, c) penzioni, d) apartmajska naselja, ki bodo po obstoječi kategorizaciji nastanitvenih objektov dosegali najmanj 3* ali več (Zakon o gostinstvu, Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2 in Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08 in 115/08). Minimalno zahtevano število novih postelj v okviru posamezne operacije je 20 ležišč (upoštevajo se stalna ležišča, brez pomožnih). V primeru obnove ali širitve mora biti temu primerno tudi povečanje števila sob. 4. Namen razpisa Ministrstvo želi s tem javnim razpisom spodbuditi investiranje v objekte turistične infrastrukture v državi, ki bodo kot element celovitih operacij razvoja turističnih destinacij vplivali na uresničevanje strateških ciljev posamezne destinacije oziroma podpreti tiste operacije v turističnih destinacijah, ki so ob upoštevanju RNUST pomembne za pospešen razvoj turizma in prispevajo k povečevanju konkurenčnosti, skladno s strateškimi usmeritvami na področju turizma. Namen razpisa je spodbujanje investicij v izgradnjo nove ter obnovo in posodobitev obstoječe turistične infrastrukture, ki bodo spodbudile razvoj posameznih turističnih destinacij in tako prispevale k dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma. Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. V okviru javnega razpisa se lahko sofinancira le operacije, ki imajo značaj državne pomoči in torej predstavljajo sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa. 5. Upravičeni stroški Sofinancirane bodo operacije, ki so opredeljene v predmetu razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški v skladu z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), shemo državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti št. priglasitve BE07-5715334-2007/1« in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si. Stroški, upravičeni do sofinanciranja, so (v neto znesku brez DDV): 1) stroški gradnje (pripravljalna dela, rušitvena dela (kolikor so predmet gradbenega dovoljenja), gradbena dela, obrtniška dela, inštalacije, zunanja ureditev in gradbeni nadzor), 2) stroški nakupa novih naprav in opreme. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški za posamično prijavljeno operacijo, ki je predmet tega razpisa. Sofinancirani bodo tisti upravičeni stroški, ki bodo nastali na osnovi prvega zavezujočega naročila za izvedbo planiranih aktivnosti, ki je bilo sklenjeno po potrditvi skladnosti operacije s strani ministrstva (prejem sklepa o sofinanciranju) oziroma v primeru, da je prijavitelj malo ali srednje veliko podjetje, po oddaji vloge na razpis. DDV ni upravičen strošek! Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom upravičenih javnih izdatkov. 6. Pogoji za kandidiranje 6.1. A – Velike investicije 6.1.1. Splošni pogoji Na razpis za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 100/07, 10/08, 68/08 in 42/09, v nadaljevanju ZGD). Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje: – na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – na dan 31.12. v letu pred prijavo na razpis niso dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – imajo poravnane vse svoje obveznosti do države, – niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za isto operacijo že sofinancirani iz drugih javnih sredstev. V primeru, da se operacija poleg sredstev iz tega razpisa dodatno financira iz lokalnega ali državnega proračuna, skupna javna sredstva ne smejo preseči najvišje dovoljene višine državne pomoči. 6.1.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Predlagane operacije se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 1. Skladnost operacije s predmetom in namenom razpisa, skladnost s seznamom končnih upravičencev in skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, 2. predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene operacije mora biti najmanj 2.500.000 EUR (brez DDV), 3. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, 4. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva. Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke, mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen investicijski načrt (potrjen s strani banke, ki bo izjavo izdala), na osnovi katerih mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva (zavezujoča izjava), 5. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih sredstev se štejejo tudi krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji. Prijavitelj mora predložiti podpisane pogodbe z bankami ali zavezujočo izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen investicijski načrt, potrjen s strani banke, ki bo izjavo izdala, na osnovi katerih mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila kredit. Pogodbe ali izjave morajo biti predložene za celotno vrednost predvidenega kredita za zaprtje finančne konstrukcije. V primeru izjave bodo upravičenci dolžni po podpisu pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisane pogodbe z bankami v roku 30 dni, 6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja operacije (pravnomočno gradbeno oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje). Dokumenti se morajo glasiti na prijavitelja in operacijo, ki je predmet vloge, 7. prijavitelj mora predložiti izjavo odgovorne osebe, da je bila predložena operacija potrjena v okviru pristojnega organa družbe (v kolikor prijavitelj tak organ ima), 8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi operacije v regiji za obdobje 5 let po zaključku operacije za isti namen, 9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se operacija še ni pričela izvajati. Izvajanje operacije se lahko prične šele po pridobitvi sklepa o sofinanciranju s strani ministrstva. V primeru, da je prijavitelj malo ali srednje veliko podjetje, se izvajanje operacije lahko prične po oddaji vloge na razpis, 10. prijavitelj mora predložiti investicijski program, pri čemer mora smiselno upoštevati določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 11. prijavitelj mora podati izjavo, da se s predmetno operacijo ni in se ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju prijavil na katerega izmed javnih razpisov za isti namen. 6.1.3. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Podatki o operaciji, vključno z investicijskim programom, niso predmet dopolnitve vloge. Prijavitelj je dolžan na poziv ministrstva posredovati vso projektno dokumentacijo, vezano na prijavljeno operacijo. 6.2. B – Male investicije 6.2.1. Splošni pogoji Na razpis za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po ZGD, ki izpolnjujejo pogoje za mala in srednja podjetja. Velikost podjetij se določa skladno z opredelitvijo MSP iz priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Uradni list L 214, 09/08/2008 str. 0003 – 0047) Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje: – na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – na dan 31.12. v letu pred prijavo na razpis niso dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – imajo poravnane vse svoje obveznosti do države, – niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za isto operacijo že sofinancirani iz drugih javni sredstev. V primeru, da se operacija poleg sredstev iz tega razpisa dodatno financira iz lokalnega ali državnega proračuna, skupna javna sredstva ne smejo preseči najvišje dovoljene višine državne pomoči. 6.2.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Predlagane operacije se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 1. Skladnost operacije s predmetom in namenom razpisa, skladnost s seznamom končnih upravičencev in skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, 2. predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene operacije mora biti za prijavitelje najmanj 500.000,00 EUR brez DDV in največ 2.500.000,00 EUR brez DDV, 3. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, 4. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva. Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke, mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen investicijski načrt (potrjen s strani banke, ki bo izjavo izdala), na osnovi katerih mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva (zavezujoča izjava), 5. iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih sredstev se štejejo tudi krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji. Prijavitelj mora predložiti podpisane pogodbe z bankami ali zavezujočo izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen investicijski načrt, potrjen s strani banke, ki bo izjavo izdala, na osnovi katerih mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila kredit. Pogodbe ali izjave morajo biti predložene za celotno vrednost predvidenega kredita za zaprtje finančne konstrukcije. V primeru izjave bodo upravičenci dolžni po podpisu pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisane pogodbe z bankami v roku 30 dni, 6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja operacije (pravnomočno gradbeno oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje). Dokumenti se morajo glasiti na prijavitelja in operacijo, ki je predmet vloge, 7. prijavitelj mora predložiti izjavo odgovorne osebe, da je bila predložena operacija potrjena v okviru pristojnega organa družbe (v kolikor prijavitelj tak organ ima), 8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi operacije v regiji za obdobje 5 let po zaključku operacije za isti namen, 9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se operacija še ni pričela izvajati. Izvajanje operacije se lahko prične šele po oddaji vloge na razpis, 10. prijavitelj mora predložiti investicijski program, pri čemer mora smiselno upoštevati določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 11. prijavitelj mora podati izjavo, da se s predmetno operacijo ni in se ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju prijavil na katerega izmed javnih razpisov za isti namen. 6.2.3. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Podatki o operaciji, vključno z investicijskim programom, niso predmet dopolnitve vloge. Prijavitelj je dolžan na poziv ministrstva posredovati vso projektno dokumentacijo, vezano na prijavljeno operacijo. 7. Merila za izbor Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: A – velike investicije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B – male investicije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število možnih točk je 100. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I, II, III, IV, V VI in VII (uresničevanje nacionalnih ciljev, skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije, dvig kakovosti turistične ponudbe, vpliv na razvoj turizma na turističnem območju, kvaliteta operacije, realni in jasno prikazani pričakovani rezultati, realnost izvedbe) mora znašati 50% možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril operacija ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk doseže/preseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število točk. V primeru, da bo več operacij z enako oceno, se bo upošteval regionalni kriterij (prednost manj razvite regije), v kolikor bodo operacije iz istih regij, pa višina doseženih točk pri kvaliteti operacije. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 8. Višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 23.000.000,00 EUR, in sicer: – 19.550.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR, – 3.450.000,00 EUR – slovenska udeležba. od tega okvirno za: A – velike investicije 18.000.000,00 EUR – 15.300.000,00 EUR namenska sredstva EU – ESRR – 2.700.000,00 EUR slovenska udeležba B – male investicije 5.000.000,00 EUR – 4.250.000,00 EUR namenska sredstva EU – ESRR – 750.000,00 EUR slovenska udeležba Sredstva bremenijo proračunski postavki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno rešenih upravnih sporov. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma najkasneje do 15. 6. 2015. 9. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture lahko doseže največ: A – velike investicije: 4.500.000 EUR za posamezno operacijo oziroma ne več kot: – 25% upravičenih stroškov investicije za velika podjetja, – 35% upravičenih stroškov investicije za mala in srednja podjetja Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, in sicer: – za investicije, katerih vrednost upravičenih stroškov bo nižja od 5.000.000 EUR (brez DDV) v enkratnem znesku po zaključku operacije, – za investicije, katerih vrednost upravičenih stroškov bo višja kot 5.000.000 EUR (brez DDV) v skladu z v pogodbi določenim terminskim planom. B – male investicije: 750.000 EUR za posamezno operacijo oziroma ne več kot – 40% od upravičenih stroškov investicije Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenega zahtevka za izplačilo v enkratnem znesku po zaključku operacije. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije iz različnih javnih virov in s tem prekoračitve dovoljene stopnje sofinanciranja, se višina odobrenih sredstev po tem razpisu zniža za vrednost, ki bo zagotavljala upoštevanje dovoljene stopnje sofinanciranja. V primeru preveč izplačanih sredstev se od prijavitelja zahteva vrnitev presežka prejetih sredstev v realni vrednosti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 10. Obdobje za porabo sredstev Posamezna operacija, sofinancirana iz naslova tega razpisa, mora biti zaključena najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma najkasneje do 15. 6. 2015. 11. Ostale zahteve Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006), – Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v obdobju 2007 – 2013, – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj (pet let po zaključku finančnega obdobja, ki je leta 2015). Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša, – v javnem razpisu je v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. – zagotoviti, da predmeta vloge ne bo spreminjal ali ga prodal, oddal v najem ali leasing tretjim osebam najmanj za dobo 5 let od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja, – pri izvajanju operacij smiselno zadostiti predpisanim standardom s področij: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin) – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov) – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov posegov v okolje, kjer je to potrebno). Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 12. Način prijave Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (poslana priporočeno po pošti ali oddana v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana) v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice morata biti oznaka »Ne odpiraj – vloga na razpis Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« in polni naslov pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se v skladu z ZGD in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 13. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo 2. 9. 2009. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo oddane v vložišče Ministrstva za gospodarstvo ali priporočeno na pošto najkasneje do 12. ure, dne 31. 8. 2009. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju. Odpiranje ni javno. 14. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. 15. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletnih straneh: http://www.mg-rs.si ali v recepciji na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti na naslov: infoerdf2.mg@gov.si. 16. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na naslovu: infoerdf2.mg@gov.si. Kontaktna oseba: Darko Sajko (vsak delovni dan med 9. in 10. uro). Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva [http://www.mg.gov.si].

AAA Zlata odličnost