Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 55450-4/2009 Ob-5093/09 , Stran 1807
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh vsebinskih področij: 2.1 Uvajanje modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (v nadaljevanju POKI) Programska in vsebinska osnova je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04) in Strategiji o vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, julij 2007, ki je dostopna na spletnem naslovu: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf. POKI je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, kot pomoč različnim izobraževalnim organizacijam pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Po vključitvi v projekt izobraževalna organizacija naredi razmislek o lastni viziji in vrednotah, ki jih želi razvijati pri izobraževanju odraslih, izvede poglobljeno presojanje, kakšno kakovost že dosega in načrtuje ukrepe za razvoj v svoje zadovoljstvo, zadovoljstvo odraslih, ki se izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje. Upravičenec s pomočjo svoje komisije za kakovost izpeljuje posamezne postopke pri presojanju in razvijanju kakovosti v lastni organizaciji. Pričakovan rezultat projekta v prvem letu izvajanja je izvedeno presojanje kakovosti v izobraževalni organizaciji vsaj po eni metodi samoevalvacije (samoevalvacijsko poročilo), ki jo bo posamezna izobraževalna organizacija izbrala s pomočjo izobraževalne in svetovalne dejavnosti, ki jo bo izvajal Andragoški center Slovenije. Ta svetovalnna in izobraževalna dejavnost Andragoškega centra Slovenije se financira v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, kar pomeni, da ni predmet tega razpisa in se ne financira iz teh sredstev. Pričakovan rezultat projekta v drugem letu je sprejet akcijski načrt za razvoj kakovosti izobraževalne organizacije, oblikovana listina o kakovosti in sprotne objave poteka projekta na spletni strani organizacije. Za izvajanje vsebinskega področja v letih 2010 in 2011 bo izbranih 15 prijaviteljev. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011. Za izvajanje vsebinskega področja v letih 2012 in 2013 bo izbranih 15 prijaviteljev. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Prijavitelj lahko vloži prijavo samo za eno obdobje izvajanja. 2.2 Uvajanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (v nadaljevanju svetovalec za kakovost) Programska in vsebinska osnova je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04) in Strategiji o vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, julij 2007, ki je dostopna na spletnem naslovu: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf. Svetovalec za kakovost je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje in strokovno pomaga vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije. Svetovalec za kakovost opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih drugih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti. V projektu, ki bo trajal eno leto, bo omogočeno, da si izbrane izobraževalne organizacije usposobijo po 1 svetovalca za kakovost in z njegovo pomočjo izvedejo različne aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalci za kakovost se bodo usposabljali v posebnem programu akcijskega izobraževanja, ki traja okvirno 40 ur. Program izvaja Andragoški center Slovenije v okviru drugega projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, ki ni predmet tega razpisa. Pričakovan rezultat projekta je delovanje svetovalca za kakovost, izpeljava aktivnosti za sprejem in izvajanje listine o kakovosti v izobraževalni organizaciji ter sprotne objave poteka projekta na spletni strani organizacije. Za izvajanje vsebinskega področja bo izbranih 15 prijaviteljev. Obdobje izvajanja je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 2.3 Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: uvajanje novih programov) V letih 2004–2007 so nastali novi izobraževalni programi nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja. Programi obsegajo vrsto novosti: so modularno zasnovani, praviloma temeljijo na več poklicnih standardih, udeležencem omogočajo izbiro med različnimi moduli in so kreditno ovrednoteni, v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, (Uradni list RS, št. 79/06) in Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje ter potrdil pristojni minister za šolstvo in šport. Novi programi so opredeljeni in v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije, hkrati pa pomenijo prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. Uvajanje novih izobraževalnih programov je v skladu s Köbenhavensko deklaracijo evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz leta 2002, o krepitvi evropskega sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) je minister, pristojen za šolstvo in šport sprejel Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08, v nadaljevanju Navodila), ki določajo način izvajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v izobraževanju odraslih. Za uspešno izvajanje novih programov v skladu z Navodili je potrebno izvesti različne aktivnosti: – andragoško usposobiti multiplikatorje in usposabljati strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje za načrtovanje in izvajanje izvedbenih kurikulov; – razviti IKT orodja v podporo novostim v izrednem poklicnem izobraževanju; – osnovati aktive strokovnjakov iz organizacij za izobraževanje odraslih; – pripraviti predloge protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem izrednega poklicnega strokovnega izobraževanja; – okrepiti in uvesti skupne aktivnosti izvajalcev izrednega izobraževanja, socialnih partnerjev in središč ISIO za promocijo tega izobraževanja, ki mora omogočiti kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za odrasle, ki se želijo vključiti v izredno izobraževanje; – opredeliti načine obveščanja javnosti v skladu z 19. členom Navodil o načinih izvajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pričakovani rezultati projekta so: – najmanj 30 predavateljev – multiplikatorjev, ko so se usposobili za načrtovanje izvedbenega kurikuluma ter drugih prilagoditev v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju ter za prenos tega znanja na strokovne delavce (usposabljanje je financirano samo iz tega javnega razpisa); – najmanj 40 izvedb usposabljanj, katera izpeljejo multiplikatorji, za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizacijah za izobraževanje odraslih; – razvita IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni izobraževalni načrt, e-obrazec za pripravo izvedbenega kurikula, e-dokumentacija; – oblikovanih 10 aktivov strokovnjakov iz organizacij za izobraževanje odraslih, ki izvajajo 10 različnih izobraževalnih programov, ki pripravijo skupna izhodišča ter merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja v teh programih; – oblikovane informacijske baze za vodenje postopkov priznavanja znanja za 10 različnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja; – predlogi protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem izrednega poklicnega strokovnega izobraževanja: postopki uvodnega spoznavanja udeleženca, postopek priznavanja predhodnega znanja, postopek oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta, postopek oblikovanja izvedbenega kurikula ipd.; – izpeljane 4 skupne promocijske aktivnosti izvajalcev izrednega poklicnega izobraževanja, socialnih partnerjev in središč ISIO za kakovostno informiranje in strokovno svetovanje za odrasle, ki se želijo vključiti v izredno izobraževanje; – predlog načinov obveščanja javnosti v skladu z 19. členom Navodil o načinih izvajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja; – sprotne objave poteka projekta na spletni strani izvajalca projekta; – zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov. Za izvajanje vsebinskega področja bo izbran 1 prijavitelj. Obdobje izvajanja je od datuma objave javnega razpisa do 31. 3. 2012. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Prijavi se lahko pravna oseba, ki: – je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu; – v zadnjih petih letih ni bila kaznovana oziroma ni v postopku preiskave za kaznivo dejanje v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo, niti ni bila v enakem smislu kaznovana in ni v postopku preiskave odgovorna oseba pravne osebe – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini; – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo; – je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registrirana; – ima poravnane vse davke in prispevke do RS; – je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi, materialnimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin. Kolikor je prijavitelj za prvo vsebinsko področje šolski center, ki ima več organizacijskih enot, lahko prijavi samo eno enoto, ki bo izvajala projekt. 3.2 Posebni pogoji V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti: Prijavitelji morajo pri vseh vsebinskih področjih zagotoviti in izkazati: – skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen. Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanimi vsebinskimi področji, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora; – skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov, in sicer je obvezno upoštevati načrt projektov, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila); Prijavitelji za prvo vsebinsko področje: – morajo izvajati javno-veljavne programe izobraževanja odraslih; – še niso bili sofinancirani za izpeljavo POKI; – morajo podati izjavo, da se strinjajo, da lahko ministrstvo, zaradi neenakomernega števila prijav po letih izvajanja, prestavi izvajanje v drugo obdobje, v skladu s tem javnim razpisom. Prijavitelji za drugo vsebinsko področje: – morajo izvajati javno-veljavne programe izobraževanja odraslih; – morajo podati izjavo, da so v preteklih letih vsaj dve leti uporabljali model POKI in da bodo zagotovili za svetovalca za kakovost osebo, ki je aktivno sodelovala v projektu POKI in ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih; – še niso bili sofinancirani za svetovalca za kakovost iz javnih sredstev oziroma iz objektivnih razlogov svetovalca za kakovost nimajo več (upokojitev, svetovalec ni več zaposlen v organizaciji). Prijavitelji za tretje vsebinsko področje – morajo imeti konzorcijskega partnerja, ki je zveza organizacij za izobraževanje odraslih ali organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja za odrasle. – izjavo, da bo strokovni vodja projekta zaposlen za namen izvajanja projekta. Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali posebnih pogojev, se vloga zavrže. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje 4.1. POKI Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 14 točk. Izbranih bo 15 projektov, ki bodo dosegli najvišje število točk, vendar ne manj kot 6 točk. V primeru, da bi bilo več projektov ocenjenih z enakim številom točk, bodo imeli pri izboru prednost prijavitelji, ki so dosegli višje število točk pri merilih 2 in 3 (šteje se vsota 2 in 3). 4.2 Svetovalci za kakovost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 12 točk. Izbranih bo 15 projektov, ki bodo dosegli najvišje število točk, vendar ne manj kot 7 točk. V primeru, da bi bilo več projektov ocenjenih z enakim številom točk, bodo imeli pri izboru prednost prijavitelji, ki so dosegli višje število točk pri merilih 2 in 4 (šteje se vsota 2 in 4). 4.3 Uvajanje novih izobraževalnih programov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Minimalno potrebno število točk je 7. Izbran bo prijavitelj, ki doseže najvišje število točk, vendar ne manj kot 7 točk. V primeru, da bi bilo več projektov ocenjenih z enakim številom točk, bodo imel pri izboru prednost prijavitelj, ki bo izkazal doseganje rezultatov z najnižjo ceno. 4. Skupna okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Skupna okvirna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 834.200,00 EUR, od tega: – 709.070,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 125.130,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Skupna okvirna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 834.200,00 EUR, od tega: – 709.070,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 125.130,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Okvirna višina sredstev po posameznih proračunskih letih je: za proračunsko leto 2009: 85.000,00 EUR od tega: – 72.250,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 12.750,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunsko leto 2010: 182.300,00 EUR od tega: – 154.955,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 27.345,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunsko leto 2011: 266.700,00 EUR od tega: – 226.695,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 40.005,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunsko leto 2012: 175.400,00EUR od tega: – 149.090,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 26.310,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunsko leto 2013: 93.600,00 EUR od tega: – 79.560,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 14.040,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Za proračunsko leto 2014: 31.200,00 EUR od tega: – 26.520,00 EUR s PP 9241 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 4.680,00 EUR s PP 9253 – Posodabljanje IS in kakovost – odrasli – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Dinamika porabe sredstev je določena s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom in sprejetimi proračuni za naslednja leta. Ministrstvo bo sredstva izbranim prijaviteljem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. Stroške projekta nastale do 31. 8. tekočega leta bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zahtevek za izplačilo v posameznem proračunskem letu mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta. Ministrstvo bo financiralo le upravičene stroške, na osnovi predvidene načrtovane dinamike, ki je opredeljena v finančnem načrtu, in sicer: – Upravičeni stroški za izvedbo POKI so od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od 2010 do 2014. – Upravičeni stroški za izvedbo svetovalcev za kakovost so 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od 2011 do 2012. – Upravičeni stroški za uvajanje novih programov so od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2012. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od 2009 do 2012. Finančni načrt po proračunskih letih za posamezno prijavo za posamezno vsebinsko področje je okvirno: POKI za obdobje izvajanja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 187.200,00 EUR, od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za enega prijavitelja največ: – za proračunsko leto 2010: 4.160 EUR – za proračunsko leto 2011: 6.240 EUR – za proračunsko leto 2012: 2.080 EUR POKI za obdobje izvajanja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 187.200,00 EUR, od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za enega prijavitelja največ: – za proračunsko leto 2012: 4.160 EUR – za proračunsko leto 2013: 6.240 EUR – za proračunsko leto 2014: 2.080 EUR Svetovalec za kakovost Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 154.800,00 EUR, od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za enega prijavitelja največ: – za proračunsko leto 2011: 6.880,00 EUR – za proračunsko leto 2012: 3.440,00 EUR Uvajanje novih izobraževalnih programov Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 305.000,00 EUR, od tega je vrednost financiranja po posameznih proračunskih letih za prijavitelja največ: – za proračunsko leto 2009: 85.000,00 EUR – za proračunsko leto 2010: 119.900,00 EUR – za proračunsko leto 2011: 69.900,00 EUR – za proračunsko leto 2012: 30.200,00 EUR 6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00% Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00% 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (za zunanje izvajalce), – delo po podjemni pogodbi (za zunanje izvajalce), – delo preko študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve), – amortizacija računalniške in druge opreme (se upošteva le v primeru, če oprema ni bila kupljena z javnimi sredstvi). Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa upravljanja v času izvajanja operacije, bo izbranim prijaviteljem dana možnost, da se določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa obravnavajo v okviru posrednih stroškov v pavšalnem znesku brez dokazil, v skladu z navodili, ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem primeru naknadno posredovalo izbranim prijaviteljem. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt ESS računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih za vsak projekt ESS posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom: Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije(v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov financiranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 14. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja operacije, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1,Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07, 33/07, 67/07, 100/07 – popravek, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: Rok za oddajo prijav je 27. 8. 2009. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana. Prijava šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav, in sicer do 13. ure. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Prijave bo odprla in ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo javno. Odpiranje se bo začelo najpozneje 7 dni po poteku roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 60 dni od datuma popolnih prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila oziroma :http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: sio.mss@gov.si (v predmet elektronske pošte navesti: JR – POKI) ali pokličete Miha Podržaja na tel. 01/400-54-58. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost