Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

SV 655/09 Ob-2629/09 , Stran 721
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-655/09 DK-26/09 z dne 24. 3. 2009, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 14 z oznako ident. št. 1738-2190-155, v drugem nadstropju četrte etaže v izmeri 59,12 m2, večstanovanjske stavbe na naslovu Kunaverjeva ulica 1 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 951/164, parc. št. 951/165 in parc. št. 2190. ES, vpisanih pri vl. št. 2346, k.o. Dravlje, kot predmet zastave, last zastaviteljev Špoljarić Dejana in Perko Bojane, vsakega do polovice, pridobljeni na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 3. 2009, sklenjene med njima kot kupcema in Ilčenko Amalijo in Ilčenko Natalijo, obe stanujoči Nezbiše 15a, Pristava pri Mestinju, kot prodajalki, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Špoljarić Dejanu, rojenem 8. 1. 1982, stanujočem Rusjanov trg 3, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina