Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2599/09 , Stran 712
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori: a) Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Ulica V. prekomorske brigade 4, Celje, pritličje, parc. št. 1773/10, k.o. Medlog, nestanovanjska raba 33,02 m2. Ogled bo 2. 4. 2009 ob 9. uri. Poslovni objekt leži v območju ZN Otok 2, kjer so predvidene in dovoljene centralne dejavnosti sosesk. Izklicna cena je poslovnega prostora znaša 36.000,00 EUR oziroma 1.090,91 EUR/m2. V ceno ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. b) Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti na naslovu Razlagova 6 v Celju, ki leži na parc. št. 2337, vpisan v podvl. št. 2348/2, k.o. Celje, nepremičnina 1.E, (ne) stanovanjska raba, 160,75 m2. Ogled bo 2. 4. 2009 ob 10. uri. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnega prostora je 45.000,00 EUR oziroma 279,94 EUR/m2. V ceno ni vštet 2%, davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. c) Predmet prodaje je poslovni objekt ter zemljišče, ki se nahaja na naslovu Mariborska 60, Celje, parc. št. 1555/1, vpisano v vl. št. 160, k.o. Spodnja Hudinja, dvorišče 241 m2, stavba 308 m2. Ogled bo 2. 4. 2009, ob 11. uri. Poslovni prostor leži v območju ZN industrija jug in ZN industrija sever (Ur. l. RS, št. 14/86), kjer je možna novogradnja ali investicijsko vzdrževanje skladno s spomeniško varstvenimi določili. Izklicna cena nepremičnine znaša 323.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemniki. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 7. 4. 2009 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; –predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – za najemnike – potrdilo o poravnanih obveznostih do Mestne občine Celje, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7200005-10000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno kupljene nepremičnine. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine. Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi ponudniki seznanjeni in se strinjajo. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15  dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 7. 4. 2009 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Oddelek za splošne zadeve 03/42-65-670 (Jože Krulec).

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina