Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 478-3/2009 Ob-2468/09 , Stran 711
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota. 2. Predmet javnega razpisa je prodaja nepremičnin, in sicer: – parc. št. 9/4. S, stavbišče v izmeri 227 m2, k.o. Grušena, – parc. št. 13/2. S, stavbišče v izmeri 1.056 m2, k.o. Slatina, – parc. št. 153/1, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 974 m2, k.o. Plač, – parc. št. 153/2, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 68 m2, k.o. Plač, – parc. št. 697/41, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 706 m2, k.o. Zg. Kungota, – parc. št. 66/14, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec, – parc. št. 66/16, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec, – parc. št. 66/17, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.039 m2, k.o. Plintovec, – parc. št. 66/21, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 4.002 m2, k.o. Plintovec, – parc. št. 66/22, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.146 m2, k.o. Plintovec. 3. Nepremičnine (2. točka) pod prvo, drugo, tretjo, četrto in peto alinejo so stavbna zemljišča po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Kungota (Ur. l. RS, št. 89/03 in MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod šesto in naslednjimi alinejami so nezazidana stavbna zemljišča po Odloku o občinskem podrobnem lokacijskem načrtu za poslovno proizvodno cono Plintovec (MUV, št. 16/08). Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled na sedežu Občine Kungota, pri Višjem referentu za okolje in prostor. 4. Izhodiščna cena za zemljišča iz: – prve alineje 2. točke znaša 5.675,00 EUR, – druge alineje 2. točke znaša 15.840,00 EUR, – tretje alineje 2. točke znaša 24.350,00 EUR, – četrte alineje 2. točke znaša 1.700,00 EUR, – pete alineje 2. točke znaša 50.126,00 EUR, – šeste alineje 2. točke znaša 133.080,00 EUR, – sedme alineje 2. točke znaša 123.000,00 EUR, – osme alineje 2. točke znaša 41.560,00 EUR, – devete alineje 2. točke znaša 160.080,00 EUR, – desete alineje 2. točke znaša 45.840,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 5. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe, je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. 7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Kungota številka 01255-0100008653, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, naziv in sedež (OBR-1), – podatke o odgovorni osebi ponudnika, – matično številko ali EMŠO, če gre za fizično osebo, – davčno številko, – pooblaščenega podpisnika pogodbe, – višino ponujene cene, pri tem lahko ponudnik navede enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene s cenitvijo. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno. 9. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba (OBR-1). 10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb bo dne 10. 4. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili iz tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. Odpiranje ponudb bo javno. 11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15. dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo: – v primeru, da bo za dostop do zemljišč iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le-to sam na svoje stroške pridobival od lastnika služečega zemljišča. – plačal komunalni prispevek občini Kungota (velja za prvih pet alinej 2. točke), – prevzel stroške komunalnega opremljanja parcel od alineje šest do alineje deset 2. točke, ker so te parcele komunalno neopremljene. Kupec teh parcel bo oproščen plačila komunalnega prispevka Občini Kungota, – nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja, – plačal elektroenergetski prispevek v odvisnosti od moči vhodnih varovalk, – plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte, – dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja, – nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov, – nosil vse stroške odprave poškodb, kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju, – plačal pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine, stroške sestave pogodbe, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. Te obveznosti so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe. 13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom. 14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli ponudnikom je izključena. 16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup parcele št ...«. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika. 17. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 9. 4. 2009, do 12. ure. 18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru. 19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču, na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski pošti senekovic@kungota.si. Ponudbeni obrazec (OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma na občinski spletni strani (www.kungota.si).

AAA Zlata odličnost