Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 2009/28 Ob-2618/09 , Stran 709
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, v nadaljevanju: ZJU) Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji; – sprejemanje in razvrščanje dokumentov, arhiviranje, – vodenje evidenc, – udeležba na sejah ter organizacija sestankov in prireditev, – izvajanje tajniških nalog, – delo v sprejemni pisarni, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, – druge naloge s področja dela oziroma pristojnosti občine po odredbi direktorja občinske uprave in župana. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v javni upravi. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – visoka strokovna izobrazba upravne smeri; – najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Delo na prostem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik in po potrebi na terenu. Prijava mora vsebovati: 1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine; 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. izjavo o znanju uradnega jezika; 5. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Destrnik pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«, na naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, v roku osem dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.destrnik@destrnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovoren Miran Čeh. Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti