Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Su 10/2009 Ob-2564/09 , Stran 709
Na podlagi 6. in 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/07) in 18. člena Uredbe za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) Višje sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto pravosodni sodelavec III. 1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, kazenski oddelek. 2. Kraj opravljanja dela: Tavčarjeva 9, Ljubljana. 3. Navedba delovnega mesta: samostojni vpisničar. 4. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (2-mesečno poskusno delo). 5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državljanstvo RS; – znanje uradnega jezika; – 1 leto delovnih izkušenj; – srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba upravne, ekonomske ali administrativne smeri (V stopnja); – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – opravljen izpit iz sodnega reda (v primeru, da kandidat tega izpita nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja); – opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja); – znanje dela z računalnikom. 6. Vsebina prijave: – izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; – izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Višjemu sodišču v Ljubljani pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda, potrdila o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdila iz 4. in 5. alineje te točke). Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če kandidat ne da omenjenega soglasja, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 7. Kratek opis dela: – sodelovanje pri vodenju in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa ter vodenje enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti organa; – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil; – vodenje vpisnikov; – druge naloge, določene s področnimi predpisi; – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa; – organiziranje dela v oddelčni pisarni; – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb; – dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku; – opravljanje drugih podobnih del po odredbi sodnika, predsednika sodišča ali sekretarja; – opravljanje najzahtevnejših del v zvezi z vodenjem vpisnikov, knjig in imenikov, skladno s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča; – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil, izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov. 8. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo „za javni natečaj“ in navedbo delovnega mesta. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: maja.heric@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od objave na spletni strani Višjega sodišča v Ljubljani ter Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Višjega sodišča v Ljubljani, www.sodisce.si. Višje sodišče v Ljubljani bo obravnavalo samo popolne prijave. 9. Oseba za dodatne informacije je Maja Herič, vodja kadrovske službe na Višjem sodišču v Ljubljani, tel. 01/366-40-01, e-mail: maja.heric@sodisce.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti