Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 116/09 Ob-2448/09 , Stran 707
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni list RS, št. 8/04), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Moderna galerija. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – najmanj univerzitetno izobrazbo ene od strok s področja dela zavoda; – najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda; – sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu; – višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika in osnovno raven znanja najmanj enega svetovnega jezika. Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju. Pogoj osnovna raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve V. stopnje izobrazbe). Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje, 2. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Moderna galerija. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Moderna galerija« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-72. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost