Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2447/09 , Stran 703
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine – stanovanja: 1. Ljubljana, Bratovševa ploščad 32, 1000 Ljubljana – stanovanje št. 2 v podpritličju, površine 45,44 m2 (predprostor, kuhinja, soba, kopalnica, klet, atrij). Nepremičnina z oznako 2.E, na naslovu Bratovševa ploščad 32, Ljubljana je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina v z.k. vložku št. 1788/3, k.o. Ježica, na ime Telekom Slovenije, d.d. Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P1+P2+2, ki je bil zgrajen leta 1980. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 126.960,00 EUR. 2. Ljubljana, Vojkova 30, 1000 Ljubljana – stanovanje št. 24 v 2. nadstropju, površine 66,05 m2 (predsoba, kuhinja z jedilnico, shramba, dnevna soba, soba, kopalnica in WC, balkon, klet). Nepremičnina z oznako 29.E, na naslovu Vojkova 30, Ljubljana je vpisano v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, v z.k. vložku št. 3908/29, k.o. Bežigrad, na ime Telekom Slovenije, d.d. Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu etažnosti K+P+2, ki je bil zgrajen leta 1953. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 135.120,00 EUR. 3. Ljubljana, Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana – stanovanje (bivalna enota) št. 149 v četrtem nadstropju, površine 16,99 m2, (soba, kopalnica z WC-jem). Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi v deležu in predstavlja delež do 1455/1.000.000-ink od vknjiženega solastnega deleža Telekoma do 7271/1.000.000-ink, na parc. št. 432 – poslovna stavba, zkv: 3350, k.o. Dravlje in 428 – dvorišče, zkv: 594, k.o. Dravlje. Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu »hotel AA Lipa«, etažnosti K+P+12, ki je bil zgrajen leta 1983. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 35.200,00 EUR. 4. Nova Gorica, Gradnikove brigade 15, 5000 Nova Gorica – stanovanje (garsonjera) št. 39, v osmem nadstropju, površine 32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z WC-jem, hodnik, klet). Nepremičnina z oznako 39.E (etažni del) na naslovu Gradnikove brigade 15, Nova Gorica, je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št. 2590/43, k.o. Nova Gorica, na ime Telekom Slovenije, d.d. Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti K+P+10, ki je bil zgrajen leta 1990. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 65.500,00 EUR. 5. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7 – stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2, (soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor, kopalnica). Predmetna nepremičnina s parc. št. 107/3, je v zemljiški knjigi vpisana v deležu in predstavlja delež do 15/100 od solastnega deleža Telekoma Slovenije, d.d., do 40/100, vpisana pri z.k. vložku št. 280, k.o. Lovrenc na Pohorju. Stanovanje se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen okrog leta 1930 in obnovljen leta 1990. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 25.900,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi – licitaciji za prodajo nepremičnin Javna dražba – licitacija se bo vršila v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, dne 15. 4. 2009, ob 10. uri. Dražitelj mora najkasneje do vključno 10. 4. 2009 vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo namerava dražiti in pripisom: »plačilo varščine za nepremičnino pod zap. št… naziv nepremičnine:................«, na transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d., št: SI56 0310 0100 6235 420, sklic: 00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana. Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. Dražitelj mora komisiji, 30 minut pred pričetkom dražbe: – dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine za posamezno nepremičnino, – posredovati popolne podatke o številki tekočega računa (naziv banke in št. računa) za vračilo varščine, – dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument), – pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES, – v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo. Nepremičnina se licitira oziroma draži po navedeni izklicni – izhodiščni ceni. Dražba – licitacija se bo opravila ustno v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je 3.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna tudi, če se je udeleži en sam dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana cena – vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne cene. Dražitelj ponujene cene ne sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe je kogentna). Dražba za nepremičnino je končana, ko voditeljica dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno – izhodiščno ceno. Če se dražitelj ne udeleži dražbe, se šteje da draži nepremičnino z izklicno ceno, po navedenih pogojih. Ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino; dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 delovnih dneh od dneva dražbe. Nepremičnine se prodajajo posamezno in po načelu »videno – kupljeno«. Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost. III. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe – licitacije. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 60 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije o dražbi – licitaciji lahko dobite ob delavnikih v času od 9. do 12. ure, v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50, 02/530-27-70, 01/234-15-92. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru: – za nepremičnine od zap. št. 1 do zap. št. 3, na tel. 01/234-15-92, Jana, – za nepremičnino pod zap. št. 4, na tel. 05/333-56-12, Boris, – za nepremičnino pod zap. št. 5, na tel. 02/333-22-33, Edith.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina