Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 352-2/2009-3 Ob-2452/09 , Stran 696
1. Predmet razpisa 1.1 Predmet razpisa: Občina Postojna v svojem imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem okvirno 7 neprofitnih stanovanj in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja v letu 2009 in 2010, ki bodo uspelim upravičencem oddane v najem v letu 2009 in 2010. Lastnika stanovanj sta Občina Postojna in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, s katerima bodo tudi sklenjene najemne pogodbe. 1.2. Oblikovanje prednostne liste Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: – lista A – (za okvirno 4 stanovanja) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine; – lista B – (za okvirno 3 stanovanja) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezani plačati lastno udeležbo in varščino. 1.3. Neprofitna najemnina: Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem in urejanju najemnega razmerja. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje. Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, približno 180 EUR. 1.2 Površinski normativi Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina. 2. Splošni razpisni pogoji 2.1 Splošni pogoji: Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja če izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so državljani Republike Slovenije, – imajo na dan objave razpisa stalno bivališče na območju Občine Postojna, – mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa ne presegajo zgornje meje določene v točki 2.2. tega razpisa, – da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; – prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja, – da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. Pri vrednotenju drugega premoženja se kot primerno stanovanje upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR, in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine v času razpisa. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi: – žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju Občine Postojna začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če jim je v Občini Postojna zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve, – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja. 2.2. Dohodkovni kriterij Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki in prejemki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa, to je v letu 2008 ne presegajo gornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, kot je opredeljeno v tabeli spodaj. Prosilci se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine-lista A in na prosilce, ki so dolžni plačati lastno udeležbo in varščino-lista B. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lista A – za vsakega naslednjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk. Lista B – za vsakega naslednjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo. 3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev. 3.1 Splošne prednostne kategorije prosilcev V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, se prednost določi z upoštevanjem prednostnih kategorij. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, občani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. Dodatne prednostne kategorije prosilcev Poleg splošnih pogojev je v skladu s 4. členom pravilnika dodaten, neizključitveni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja, doba bivanja na območju občine Postojna, uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih razpisih in bivanje v bivalni enoti v lasti razpisnika. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru prekinitve bivanja se doba bivanja v občini sešteva. 4. Varščina Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina predstavlja denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi. Varščina se vrne ali poračuna po prenehanju najemnega razmerja. Prosilci, ki jim bo dodeljeno neprofitno stanovanje na podlagi prednostne liste B, so pred prevzemom stanovanja dolžni plačati varščino. Najemodajalec in upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja opredelita v najemni pogodbi medsebojne obveznosti v zvezi s vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine za uporabo stanovanja, upoštevaje načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v evrih. Varščina se vrne ali poračuna po prenehanju najemnega razmerja. Upravičenec, ki pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe z določili o varščini ali v postavljenem roku ne plača varščine, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja. 5. Razpisni postopek Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge s prilogami v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2 vsak dan v poslovnem času in na spletni strani Občine Postojna, na naslovu http://www.postojna.si, kjer je na voljo tudi obrazec za prijavo na javni razpis. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 3,55 EUR za vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/07 – UPB3, 126/07), kar znaša skupaj 17,73 EUR. Upravna taksa se plača z gotovino ali s plačilno kartico v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna ali s plačilnim nalogom na podračun Občinske upravne takse, številka 0129 4494 0309 167, s sklicem 11 75949-7111002 z namenom »plačilo upravne takse – neprofitna stanovanja 2009«, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo. Prosilci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse skladno z določilom 25. člena Zakona o upravnih taksah. Status morajo dokazati s pravnomočno odločbo centra za socialno delo ali drugimi dokazili. Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemno-informacijska pisarna Občine Postojna v času uradnih ur. Dokumentacijo lahko pošljejo prosilci priporočeno po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, z oznako: Javni razpis – Neprofitna stanovanja. Pravočasne bodo tiste vloge, ki bodo oddane v sprejemno-informacijski pisarni najkasneje do 30. 4. 2009 ali pa bodo tega dne oddane priporočeno na pošto. Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti vse listine, ki so zahtevane v vlogi. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 6. Razpisna dokumentacija Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci in polnoletni člani gospodinjstva obvezno priložiti naslednje listine: 1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred letom razpisa; 2. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja; 3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem; 4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih; 5. dokumentacijo na trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe; 6. drugo zahtevano dokumentacijo za pridobitev dodatnih točk; 7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje. Kolikor prosilec uveljavlja dodatne točke, mora priložiti: 1. obojestransko podpisano izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti, 2. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let, 3. dokazilo o kakovosti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Ur. l. SRS, št. 25/81 in 65/99) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in75/05) (točkovalni zapisnik), 4. dokazilo o površini stanovanja iz sklenjene najemne ali podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Ko prosilec ne razpolaga z zapisnikom o točkovanju, izpolni ustrezno izjavo s podatki o kvaliteti stanovanja, 5. potrdilo o nosečnosti, izkazane s potrdilom zdravnika, 6. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca, 7. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere), 8. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, 9. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS), 10. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, ki ne sme biti starejši od 30 dni, 11. točkovalni zapisnik za stanovanje oziroma prostor v katerem prosilec prebiva, kjer so upoštevane odbitne točke zaradi delne, pretežne ali vidne vlage ali pa dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage, 12. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe, 13. strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča-varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psiho-socialno pomoč ob nasilju, 14. potrdilo o statusu prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, 15. odločba o podaljšani roditeljski pravici, 16. odločba o dolžnosti preživljanja člana družine, ki ni otrok, 17. druga dokazila, ki jih prosilec uveljavlja skladno z vlogo. 18. izjavo o sodelovanju na prejšnjem razpisu (2001), 19. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa. Potrdilo o poravnanih obveznostih do Občine Postojna bo za posameznega prosilca strokovna služba občine pridobila sama. Glede na okoliščine posameznega primera bo občina zahtevala od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine in pojasnila na podlagi poziva. Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 7. Splošne določbe Strokovna služba Občine Postojna bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost. Pravočasne in popolne vloge bodo ovrednotene na podlagi kriterijev in meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer ločeno za listo A in za listo B. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge. Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj, in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih. Komisija si lahko, po potrebi in pred vrednotenjem vlog, stanovanjske razmere prosilca ogleda. Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih prosilcih, ki so se na razmere sklicevali in so na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj. Komisija ne ugotavlja stanovanjskih razmer z ogledom v materinskih domovih in zatočiščih- varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe, razen glede ožjih članov družine prosilca, se ne upoštevajo. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge. Prosilec je dolžan pisno obvestiti občino o spremembi, ki se nanaša na člane njegove družine, kot so nosečnost, rojstvo, smrt, razveza zakonske zveze ali razpad zunajzakonske skupnosti. V primeru izselitve iz stanovanja, za katerega je izpolnil obrazec opisa stanovanjskih razmer, je dolžan pravočasno, najmanj 10 dni pred izselitvijo, obvestiti občino o izselitvi, da bo komisija predčasno opravila ogled stanovanja. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, da bi pridobil pravico do najema neprofitnega stanovanja, se njegova vloga ne upošteva in zavrže. Po preučitvi vseh okoliščin in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj. Seznam uvrščenih upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo, bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa, in sicer ločeno za listo A in za listo B. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Udeleženec razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Postojna. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Pri oblikovanju seznama bodo upoštevani površinski normativi iz točke 1.3. in uvrstitev na prednostni listi. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo Občina Postojna ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca se črta iz seznama upravičencev. Vse informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, v pisani št. 6/P v času uradnih ur: – ponedeljek od 8. do 11. ure, – sreda od 13. do 17. ure, – petek od 8. do 11. ure ter na tel. 05/72-80-700 in 05/72-80-790. Za vse kar ni posebej določeno z javnim razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, se uporabljajo določbe pravilnika.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti