Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

ŠT. 4101-12/2009 Ob-2443/09 , Stran 692
Občina Žiri bo v letu 2009 sofinancirala programe športa v skupni višini 65.000,00 EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. – Izvajanje letnega programa športa. I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Žiri, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, – da imajo sedež v Občini Žiri, – da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to določa zakon o društvih, – da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da se prijavijo na razpis za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov, doseženih rezultatih in planu aktivnosti za prihodnje leto. II. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje programe športa v okvirni višini sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri. III. Prijava na javni razpis mora vsebovati: – obrazec Poročilo o delu športnega kluba / društva oziroma obrazec Poročilo o delu športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok, – plan dela in koledar športnih prireditev in akcij v društvu oziroma organizaciji, – koledar oziroma razpored tekmovanj in ligaških srečanj v občini, regiji, republiki, – fotokopijo pogodbe, sklenjene s trenerji in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče skupine oziroma tekmovalne selekcije v društvu oziroma organizaciji, – poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program izobraževanja, – pogodbe za uporabo in najem športnih objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in niso v lasti občine, – plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi in predračuni ter finančno konstrukcijo za objekte, katerih lastnik je društvo oziroma organizacija, – v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva oziroma statut. IV. Rok in način prijave: razpisni obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri in na spletni strani www.ziri.si. Rok za prijavo na razpis je do 15. 5. 2009. Svoje prijave z zahtevanimi podatki in prilogami pošljete na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri. V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje postopka javnega razpisa imenuje župan in jo sestavljajo en predstavnik občinske uprave in trije predstavniki dejavnosti športa v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve sredstev in ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe o sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina