Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2442/09 , Stran 692
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju: a) področje otrok: – program oziroma projekt je namenjen otrokom v starosti do vključno 14 let, – vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela, – dejavnosti med šolskimi počitnicami, – preventivne aktivnosti, – zmanjševanje nasilja med in nad otroki, – dvigovanje kakovosti življenja otrok, – kakovostno preživljanje prostega časa, – neformalno učenje, izobraževanje in usposabljanje, – mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi, – spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih; b) področje mladine: – program oziroma projekt je namenjen mladim v starosti od 15 do 29 let, – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo, – prostovoljno mladinsko delo, – raziskovalno delo mladih, – zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj, – preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi, – mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi, – spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih, – razvoj interesnih oblik združevanja mladih, – aktualne mladinske iniciative, – kreativno preživljanje prostega časa – informacijske dejavnosti. Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v: – formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, – vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, – turistična potovanja, turistični izleti in turistična letovanja, – športna tekmovanja in športne programe, – programe in projekte s pretežno internetno vsebino, – vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri otroške ali mladinske projekte. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk: – društva in zveze društev, – mladinski sveti, – druge pravne osebe in izvajalci, ki niso profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih otrokom in mladim, je izkazana kot glavna dejavnost. Za prijavitelje se ne štejejo subjekti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah. 3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica, – so registrirani za izvajanje programov oziroma projektov na področju otroških ali mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo v višini 10% vrednosti prijavljenega programa ali projekta), – program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu mestne občine, – program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave, – vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 85.000 €, od tega: – za programe/projekte pravnih oseb, ki upravljajo z občinskim premoženjem v višini 29.000 €, – za otroške in mladinske programe ali projekte v višini 56.000 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. 6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis OMD 2009 – Ne odpiraj «. 7. Rok za prijavo na razpis je do 28. 4. 2009 do 11. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (28. 4. 2009 do 11. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Nepravočasne in nepopolne vloge bodo zavržene. 8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. 9. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).

AAA Zlata odličnost