Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2439/09 , Stran 689
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov: A) Športni programi: 1. Športna vzgoja otrok, mladine: a) Športna vzgoja predšolskih otrok; b) Športna vzgoja šoloobveznih otrok; c) Športna vzgoja mladine; d) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. e) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 2. Športna dejavnost študentov; 3. Športno rekreativna dejavnost odraslih; 4. Kakovostni šport; 5. Vrhunski šport; 6. Šport invalidov; 7. Razvojne in strokovne naloge v športu: a) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; b) Založniška dejavnost in informacijski sistemi na področju športa; c) Športne prireditve in promocijska dejavnost; d) Delovanje športnih društev in zvez športnih društev; B) Redno in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin. 3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe A je 152.700,00 EUR, za redno in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin pod B pa 31.300,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 4. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo: – športna društva; – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in ki poleg navedenih izpolnjujejo tudi naslednje pogoje: – delujejo najmanj eno (1) leto od objave javnega razpisa; – imajo sedež v občini, izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju; – izvajajo športne programe, ki so vključeni v letni program športa; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih športnih programov; – imajo za športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj štirideset (40) tednov v letu; – imajo urejeno evidenco o članih in registriranih tekmovalcih, ki plačujejo predpisano članarino; – imajo urejeno pravno statusno dokumentacijo v skladu z zakonom in delujejo v skladu z zakonom; – občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih dejavnosti. 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov v letu 2009, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 48/08). 6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2009. 7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 2009. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 9. Način pošiljanja in vsebina vlog: Vloga mora biti poslana na ustreznem prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali v zapečateni kuverti oddana v tajništvu občine. Vloga mora biti poslana v ovojnici z oznako: »Javni razpis – šport 2009 – ne odpiraj!«. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure tega dne oddana v tajništvu občine. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. 10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. 11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2009. 12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku prijavitelji dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v času uradnih ur, ali na Zavodu za šport in prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, v času uradnih ur. 13. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec na javni razpis, – vzorec pogodbe o sofinanciranju, – obrazec za zahtevek za izplačilo – šport, – obrazec za polletno vsebinsko poročilo o izvajanju letnega programa športa, – obrazec za letno poročilo o porabi sredstev, – Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 48/08). 14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Zavodu za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Hižar, tel. 01/362-62-22.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina