Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 430-33/2009-1 Ob-2622/09 , Stran 683
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na navedenih področjih: Znanosti o življenju – Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje – Možganski tumorji: imaging in nove terapije Raziskave globalne varnosti – Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem) – Detekcija skritih objektov in eksplozivov Jedrska energija – Jedrska varnost (staranje materialov, digitalni I&C, podaljšanje življenjske dobe, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče) – Odstranjevanje radioaktivnih odpadkov – Nove reaktorske tehnologije – Jedrski podatki – Reaktorska dozimetrija Nove tehnologije za energijo – Materiali za napredne baterije – Napredni katalizatorji za PEM (polimerne elektrolitske membrane), gorivne celice – Produkcija vodika, shranjevanje in distribucija. Projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada Republike Slovenije in Komisariat za atomsko energijo (CEA) Francoske republike. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki, – so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Komisariatom za atomsko energijo in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Prijavitelji iz 3. točke tega razpisa morajo izpolnjevati pogoje iz uredbe o ratifikaciji. Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07). Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur. Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski raziskovalec mora biti zaposlen pri CEA). Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA www.cea.fr). Kontaktna oseba na francoski strani je Anne-Marie Birac, e-mail: anne-marie.birac@cea.fr. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni slovensko-francoski upravni odbor MVZT in CEA, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire mešane komisije, na katero je agencija vezana. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2009–2011 znaša okvirno 420.000 EUR. Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo konec junija 2009. Sofinanciranje v letih 2009–2011 je vezano na zagotovitev sredstev s strani MVZT, na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala delo raziskovalcev ter neposredne materialne stroške in stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom, ne pa stroškov amortizacije. Stroškov priprave in prijave na projekt prijavitelj ne more uveljavljati. Najboljši projekti bodo sofinancirani v višini največ do 75 odstotkov upravičenih stroškov. Na podlagi podrobneje izdelanega finančnega načrta bo prejemnik (slovenski nacionalni partner, katerega projekt bo sofinanciran) ob podpisu pogodbe prejel sredstva v višini do 50% vrednosti predmeta pogodbe. Ta sredstva bodo prejemniku izplačana v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. V pogodbi se določi datum začetka izvajanja projekta oziroma izvajanja slovenskega dela projekta. Preostanek sredstev bo prejemnik prejel v skladu z določili pogodbe. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2011. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Komisariatom za atomsko energijo (CEA)« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 29. 5. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti v Sloveniji do 29. 5. 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-CEA-03-A/2009) in B (ARRS-MS-CEA-03-B/2009). Obrazca A in B mora prijavitelj priložiti v ovojnico tudi v elektronski obliki na CD-ROM ali DVD. Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo zavrgla. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 1. 6. 2009 ob 10. uri v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 15. septembra. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti