Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2487/09 , Stran 674
1. Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih invalidov. 2. Predmet razpisa so finančne vzpodbude delodajalcem za: A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas. B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas. C) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas. D) Neposreden prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega za določen čas, v delovno razmerje za nedoločen čas. Pogodba iz kategorije A mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev. Če katerakoli stranka pogodbo odpove prej kot v 12 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno odpoved pogodbe. Pogodba iz kategorije B, C, D mora biti sklenjena za nedoločen čas. Če katerakoli stranka pogodbo odpove prej kot v 36 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno odpoved pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja pogodbe mora delodajalec Skladu vrniti sorazmerni delež prejete vzpodbude ne glede na odpovedni razlog. Za zaposlitev invalida iz kategorije A in D znaša vzpodbuda 4.000,00 EUR, za zaposlitve iz kategorij B in C pa 12.000,00 EUR. Pri zaposlitvi, pri kateri je delovni čas krajši od polnega, se vzpodbuda zmanjša za polovico. Izjema je zaposlitev invalida v njegovi maksimalni delovni obremenitvi, kot je določena z ustrezno odločbo o invalidnosti. 3. Pogoji za dodelitev finančne vzpodbude: 1. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena med 1. 10. 2008 in 31. 7. 2009. 2. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za najmanj 20 ur tedensko. 3. Da ima invalid ustrezno odločbo o invalidnosti. 4. Da je invalid pravilno prijavljen v zdravstveno zavarovanje pri ZZZS, tako da je v obrazcu M1/M2 izpolnjena rubrika 37. 5. Da je bil invalid pri Zavodu RS za zaposlovanje vsaj en mesec neposredno pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi v evidenci brezposelnih oseb, oseb vključenih v javna dela ali oseb na usposabljanju na delovnem mestu (ta pogoj ne velja za kategoriji zaposlitve C in D). 6. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z istim invalidom, za katerega je isti delodajalec kadarkoli v preteklosti že prejel sredstva za zaposlitev invalida od Sklada. Ta pogoj ne velja za kategorijo D, razen če je delodajalec za istega invalida že prejel sredstva, ki jih je Sklad v javnih razpisih 2005, 2006 in 2007 podelil za zaposlitev istega invalida za najmanj 24 mesecev oziroma za nedoločen čas. 7. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi invalida pri delodajalcu ali povezani družbi, pri kateri je invalidu prenehalo delovno razmerje v zadnjih 12 mesecih. 8. Da delodajalec ob sklenitvi pogodbe jamči, da bo Skladu povrnil sorazmerni delež prejetih sredstev, če invalid pri njem ne bo zaposlen vsaj 12 mesecev za kategorijo zaposlitve A oziroma 36 mesecev za ostale kategorije zaposlitve. 9. Da delodajalec ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji. 10. Da delodajalec nima neplačanih davkov in prispevkov. 11. Da delodajalec za zaposlitev istega brezposelnega invalida od ZRSZ v zadnjih treh proračunskih letih ni prejel sredstev, ki predstavljajo državne pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida. 12. Da delodajalec izpolnjuje pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev niso upravičene pravne osebe iz sektorja ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (ta priloga je del razpisne dokumentacije). Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne spodbude ne smejo uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu upravičencu v zadnjih treh proračunskih letih ne smejo presegati 200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju pa ne smejo presegati 100.000 EUR. 4. Kdo lahko kandidira na razpisu Na razpis se lahko prijavijo delodajalci (pravne in fizične osebe ali samozaposleni invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji, izpolnjujejo razpisne pogoje in so v času med 1. 10. 2008 in 31. 7. 2009 zaposlili enega ali več invalidov. Samozaposleni invalidi imajo iz tega razpisa enake dolžnosti in pravice kot delodajalci. 5. Način in rok prijave Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti poslana po pošti – priporočeno s povratnico ali oddana osebno na naslov: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov – JR 01-2009« in s polnim naslovom pošiljatelja. Prispele vloge bo komisija odpirala dvakrat: 1. 6. 2009 in 1. 9. 2009. Kot pravočasne bodo štele vloge, ki bodo na Sklad prispele za prvo odpiranje do vključno 25. 5. 2009 do 12. ure in za drugo odpiranje do vključno 25. 8. 2009 do 12. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo vrnjene prijaviteljem. Vse nepopolne vloge, prispele na javni razpis JR 01-2009 bodo zavrnjene. Sklad prijaviteljev, ki vlogi ne bodo priložili vseh dokumentov, naštetih v točki 6, ne bo pozival k dopolnitvi. 6. Popolna vloga Vloga je popolna, če prijavitelj predloži pravilno in v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane dokumente po naslednjem vrstnem redu: a) Obrazec JR – 1, podatki o delodajalcu in izjave. b) Izpis iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, ali drug ustrezen dokument registracije, npr. sodišče (ni potrebno original). c) Potrdilo sodišča, da zoper prijavitelja ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (original). Dokazilo ni potrebno v primeru, da je delodajalec samostojni podjetnik. d) Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih davkih in prispevkih. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (original). e) Obrazec JR – 2, abecedni seznam na novo zaposlenih invalidov v obdobju med 1. 10. 2008 in 31. 7. 2009 in invalidov, ki jim je bila v tem obdobju pogodba o zaposlitvi za določen čas spremenjena v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. f) Obrazec JR – 3, potrjen s strani Zavoda RS za zaposlovanje (original). Pri kategoriji zaposlitve D je potrebno ta obrazec izpolniti samo v delu, kjer ZRSZ potrjuje, da za prijavljenega invalida delodajalec od ZRSZ v zadnjih treh proračunskih letih ni prejel finančnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč za zaposlitev brezposelnega invalida iz programa aktivne politike zaposlovanja. g) Izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe, ki ga izda ZZZS in iz katerega so razvidna vsa zavarovanja invalida od 1. 1. 2005 dalje (original). h) Kopija pogodbe o zaposlitvi invalida. Kopija pogodbe ni potrebna v primeru samozaposlitve invalida. V primeru zaposlitve iz kategorije D mora delodajalec predložiti dve pogodbi: pogodbo o zaposlitvi za določen čas ter pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. i) Kopija obrazca M-1/M-2, Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. V primeru zaposlitve iz kategorije D delodajalec predloži tudi obrazec M3 z označeno spremembo delovnega razmerja v nedoločen čas (rubrika 25). j) Kopija odločbe o invalidnosti. 7. Višina razpoložljivih sredstev: za razpis je namenjenih 5.000.000 EUR. 8. Odpiranje vlog Prispele vloge bo odpirala, pregledala in njihovo popolnost ugotavljala komisija, imenovana s strani direktorice Sklada. Odpiranje prispelih vlog bo 1. 6. 2009 in 1. 9. 2009 na sedežu Sklada in ne bo javno. Vloge bodo odprte po vrstnem redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev. 9. Obveščanje kandidatov: kandidati bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge najkasneje v 60 dneh po odpiranju vlog. 10. Pogodba: delodajalce, katerih vloga bo pozitivno rešena, bo Sklad pozval k podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov. Če se vlagatelj v vnaprej določenem terminu ne bo odzval na podpis pogodbe, se bo štelo, da je od vloge odstopil. Odobrena sredstva bodo predvidoma nakazana v roku tridesetih dni po podpisu pogodbe. 11. Poročanje: delodajalec je dolžan Sklad pisno obvestiti o predčasni prekinitvi zaposlitve, svojih statusnih spremembah, spremembi naslova, blokadi transakcijskega računa, začetku postopka prisilne poravnave, likvidaciji ali stečaju. 12. Predčasna odpoved pogodbe Za predčasno odpoved pogodbe gre v primeru, če pogodba o zaposlitvi invalida preneha pred potekom 12 mesecev (pri prejemu sredstev za kategorijo A) oziroma 36 mesecev (pri prejemu sredstev za kategorije B, C, D). Delodajalci, ki bodo prejeli denarna sredstva po tem razpisu, bodo dolžni Sklad obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalida. Delodajalec mora Sklad v 15 dneh obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe, ter mu v nadaljnjih 15 dneh vrniti sorazmerni del prejetih sredstev, ne glede na razlog odpovedi (sporazumno prenehanje delovnega razmerja, enostranska odpoved, upokojitev, smrt itd.) in ne glede na pogodbeno stranko, ki je pogodbo prekinila. Po preteku roka za vračilo tečejo zakonite zamudne obresti. Sorazmerni del sredstev se za kategorijo A izračuna tako, da se znesek 10,96 EUR pomnoži s številom dni, ki so preostali do preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 365 dni. Sorazmerni del sredstev za kategorije B in C se izračuna tako, da se znesek 10,96 EUR pomnoži s številom dni, ki so preostali do preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 1095 dni. Sorazmerni del sredstev za kategorije D se izračuna tako, da se znesek 3,65 EUR pomnoži s številom dni, ki so preostali do preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 1095 dni. Če delodajalec zaposli invalida za polovični delovni čas, čeprav je zaposljiv za polni delovni čas in zato pridobi samo polovico sredstev iz druge točke, se zneski iz četrtega, petega in šestega odstavka dvanajste točke zmanjšajo za polovico. 13. Garancija za vračilo sorazmernega dela prejetih sredstev v primeru predčasne prekinitve pogodbe: delodajalec mora ob podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov, ki jo bo sklenil s Skladom, le temu posredovati garancijo za izpolnitev pogoja najkrajšega trajanja invalidove zaposlitve. Pri vzpodbudah do 40.000 EUR, mora delodajalec posredovati tri bianco menice z ustreznimi izjavami, ki se bodo glasile na Sklad, pri vzpodbudah 40.000 EUR ali več, pa bančno garancijo. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletnih straneh Sklada http://www.svzi.gov.si ali v času uradnih ur (v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure) osebno na sedežu Sklada – Zemljemerska 12, Ljubljana, 6. nadstropje. Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani naslovijo na elektronski naslov srsvzi-info@gov.si ali v času uradnih ur (v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure) na tel. 01/230-94-82 in 01/230-94-83.

AAA Zlata odličnost