Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2479/09 , Stran 673
I. Ime izvajalca javnega razpisa: Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). II. Predmet javnega razpisa: prenova sistema subvencionirane študentske prehrane. III. Postopek javnega razpisa: javni razpis se bo izvajal ob smiselni uporabi postopka konkurenčnega dialoga. Konkurenčni dialog je postopek, v katerem bo ŠOS opravil dialog s kandidati, ki jim bo predhodno priznana sposobnost za izvedbo predmeta razpisa, s ciljem oblikovati eno ali več variant, ki lahko izpolnijo tehnične zahteve in na podlagi katerih bo ŠOS izbrane kandidate povabil, da predložijo končne ponudbe. IV. Prva faza konkurenčnega dialoga: v prvi fazi konkurenčnega dialoga bo ŠOS preveril pogoje za izpolnjevanje sposobnosti ter druge obvezne pogoje, določene v razpisni dokumentaciji za prvo fazo konkurenčnega dialoga. Po koncu prve faze konkurenčnega dialoga bo ŠOS priznal sposobnost za sodelovanje v nadaljnjem postopku tistim kandidatom, ki bodo izpolnili vse obvezne pogoje in zahteve ŠOS. V. Pogoji, ki jih morajo izpolniti kandidati: obvezni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji za prvo fazo konkurenčnega dialoga. VI. Merila za izbor: merila za izbor izvajalca bodo določena v okviru konkurenčnega dialoga. VII. Skupna vloga: vlogo lahko predloži skupina kandidatov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. VIII. Vloga s podizvajalci: v vlogi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti, kateri del javnega razpisa prevzema kandidat, kot glavni kandidat, in kateri del javnega razpisa prevzemajo navedeni podizvajalci. Kandidat bo moral pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobiti pisno soglasje izvajalca javnega razpisa. IX. Zahteve glede finančnih zavarovanj v zvezi z naročilom: kandidati morajo za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah, v skladu z določili razpisne dokumentacije. Zavarovanja ali garancije, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv, po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije. X. Pridobitev razpisne dokumentacije: kandidati lahko razpisno dokumentacijo pridobijo na spletni strani ŠOS http://www.studentska-org.si. XI. Dodatna pojasnila kandidatom: kandidati lahko pridobijo dodatna pojasnila na naslovu in pri kontaktni osebi, navedeni v razpisni dokumentaciji. XII. Rok za oddajo vlog v prvi fazi konkurenčnega dialoga: 14. 4. 2009 do 12. ure na naslovu: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina