Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2449/09 , Stran 671
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij na področju knjige. 2. Cilji razpisa JAK bo projekte izvajalcev poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2009) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, – vključevanje izvajalcev javnega poklicnega usposabljanja na področju knjige v izobraževalne procese, – izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige. 3. Razpisno področje: razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na področju knjige. Upravičene osebe so vsi predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo splošne razpisne pogoje. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2009. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Upravičeni stroški Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 12.000,00 EUR. Finančna uravnoteženost pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije, na področju knjige s statusom pravne osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – niso javni zavodi, javni skladi ali druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja); – so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije na področju knjige, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju knjige ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na področju knjige (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da JAK naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku); – prijavljajo največ dva projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena pod točko 4 projektnega razpisa 2 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo projekt, kjer sodelujejo vsaj trije predavatelji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah ali v javnih zavodih v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja). 5.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev JAK imenuje direktor JAK. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge s sklepom zavrže direktor. JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izbiri projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Opozorilo! V primeru, da: – predlagatelj prijavi več projektov od dovoljenih v okviru splošnih pogojev, – isti projekt na razpis prijavi več predlagateljev, se vse vloge predlagatelja, ki prekorači število prijav, oziroma vloge vseh predlagateljev, ki prijavljajo na razpis isti projekt, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). 6. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Splošni razpisni kriteriji za razpisno področje so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 8. Predvidena vrednost: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2009) znaša okvirno 32.000,00 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS št. 114/07). 10. Razpisni rok: razpis se začne 27. marca 2009 in se zaključi 17. aprila 2009. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1; – prijavni obrazec 2 (originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2; – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij itd.). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Predlagatelj, ki prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti. Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do 17. aprila 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2 z oznako JR2–USP–2009. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 17. aprila 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni JAK. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa. JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojni uslužbenec za informacije in pojasnila Informacije lahko dobite po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki. Kontaktni podatki: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, e-pošta: tjasa.urankar(at)jakrs.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 24. aprila 2009.

AAA Zlata odličnost