Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 21-09 Ob-2446/09 , Stran 669
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za: a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje), b) Usposabljanje zaposlenih (usposabljanje se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti). Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: – stroški izobraževanj in usposabljanj, – potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da njihova višina ne sme presegati 10% upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj. Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja. Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni upravičen strošek. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci: – do 100% upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj delavcev. Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, je lahko največ 8.400 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence). II. Pogoji dodeljevanja Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5). V skladu s pravilom de minimis, skupna vrednost pomoči ne sme preseči 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Pri podjetjih, ki delujejo v sektorju cestnoprometnega transporta, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov. Kolikor je prejemnik pomoči de minimis, za iste upravičene stroške, že prejel državno pomoč, vsota dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati dovoljenih intenzivnosti državnih pomoč. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki bodo v letu 2009, in sicer v času od objave razpisa v Uradnem listu RS do 30. 10. 2009 vključevali zaposlene v programe izobraževanj in usposabljanj. Prijavitelji, t.j. gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08), morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07)), – niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja: – so za iste upravičene stroške pridobila pomoči po drugih predpisih oziroma s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« presegajo predpisane intenzivnosti; – ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali ribogojstvo; – ki imajo kot dejavnost registrirano premogovništvo; – ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; – ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih pridelkov in proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali, da jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce; – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, kot jih določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo); – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; – kadar je pomoč namenjena spodbujanju izvoza. III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu d. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu e. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago v letu 2009, znaša 140.000,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2009. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do najkasneje 30. 10. 2009. V. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je: – priporočeno po pošti do vključno 15. 5. 2009 ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje, soba 421), najkasneje do 15. 5. 2009, do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2009« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 16: Oprema ovojnice). Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov po predpisanem roku bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži pravilno zapečateno ovojnico in zahtevano izpolnjeno, podpisano ter žigosano dokumentacijo, zvezano v skupen dokument, po naslednjem vrstnem redu: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); 3. Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane priloge: – Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 potrjene s strani AJPES-a, 2008 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju); 4. Predstavitev projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v letu 2009 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge: – za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanju in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1); 5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2008. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. VII. Datum in način obravnave vlog Datum odpiranja: 21. 5. 2009 ob 9. uri. Prispele vloge bo odprla, pregledala in ocenila strokovna komisija. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Odpiranje vlog bo javno, razen če se strokovna komisija pred odpiranjem zaradi večjega števila vlog odloči, da ne bo javno in za to pridobi soglasje ministrice. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo vloge odpirala enkrat. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku osmih dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2009« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. VIII. Pogodba V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne bodo odzvali, se šteje, da se odpovedujejo dodeljenim sredstvom. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.prc.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Tina Bregar na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01-478-37-97, e-mail: Tina.Bregar@gov.si), – Almira Pirih (tel. 05/384-15-15 oziroma 05/384-15-00, e-mail: Almira.Pirih@prc.si) na Posoškem razvojnem centru, – Brigita Bratina (tel. 05/384-15-16 oziroma 05/384-15-00, e-mail: Brigita.Bratina@prc.si) na Posoškem razvojnem centru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti