Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 21-09 Ob-2444/09 , Stran 664
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, majhnih, srednje velikih podjetij ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu in investicije v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Razpis je razdeljen na tri sklope: – Sklop A: Državna pomoč za majhna in srednja podjetja; – Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja; – Sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim osebam v dejavnosti turizma. Vlagatelj se lahko prijavi samo na en sklop razpisa, in sicer samo z enim projektom. Upravičeni stroški so: – nakup zemljišč, – gradnja in nakup objektov, – nakup strojev in opreme, – nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena. V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške. Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek. Stroški izdelave elaborata za prijavo na razpis ne spadajo med upravičene stroške. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: – 50% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih osebah na področju turizma, – 40% za srednje velika podjetja in – 30% upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28/12/2006 str. 5-10)), in individualnih pomočeh. II. Pogoji dodeljevanja Upravičenci so mikro, majhna in srednje velika podjetja v skladu z opredelitvami iz Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list EU L št. 63 z dne 28. februar 2004 (v nadaljevanju Uredba komisije ES)), samostojni podjetniki, zadruge ter sobodajalci, vpisani v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u, ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07), – niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – imajo registriran sedež ali podružnico v na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, – fizične osebe in registrirani sobodajalci morajo imeti stalno bivališče na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin in morajo biti lastniki/najemniki objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt, – njihove dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji, – bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2011. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: – katerim so na osnovi Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti realizirali investicijo in izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature na omenjene razpise: (poročilo o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih zaposlitev, v katerem natančno opredelijo realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna dokazila – M1/M2 obrazec, kopijo kategorizacijskega lista); – ki so za isti namen pridobili državnih pomoči iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež investicije); – ki so odvisna podjetja – so gospodarske družbe, v kateri posamezna velika podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, večjimi od 25%; – ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo; – ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali premogovništvo; – ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke; – ki imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo; – ki imajo kot dejavnost registrirano proizvodnjo sintetičnih vlaken; – kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali, da jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode; – kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce; – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07-uradno prečiščeno besedilo); mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; – za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja. Investicija in novo odprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 3 leta, šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Razvojna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest se lahko dodelijo, če gre za delovna mesta, ki so povezana z izvedbo projekta začetne naložbe. To pomeni, da se nanašajo na dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in so ustvarjena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi, zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe. Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev pred dnem oddaje vloge na razpis, upoštevajoč zaposlene s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno v obratu, ki je prejemnik državne pomoči, obravnavati pa jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in vključena v aktivnost podjetja. Vsaj 5 let morajo ostati v obratu, ki je prejel pomoč. Osnovna sredstva, ki so predmet naložbe se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Posebni pogoji sofinanciranja investicije kot celote po posameznih sklopih: Sklop A: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 40.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2011. – Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je opredeljena tudi s pogojem novo odprtih delovnih mest, tako da se lahko za odprto delovno mesto do vključno V. stopnje zahtevnosti investicija sofinancira v maksimalni višini 13.000 EUR, za odprto delovno mesto VI. in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni višini 20.000 EUR. – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR. Sklop B: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 10.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2011. – Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR. Sklop C: – Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 6.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2011. – Fizična oseba ali sobodajalec vpisan v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u, je lastnik ali najemnik objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt, v katerem bo uredil nastanitvene kapacitete. Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče vlagatelja mora biti na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. – Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami (***), adaptacija obstoječih prenočitvenih kapacitet pa mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo. – Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri za ta namen pristojnem organu oziroma registriral dejavnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah najkasneje 30 dni po zaključku investicije oziroma najkasneje do 30. 1. 2012. – Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku investicije. – Višina nepovratnih sredstev za vsako ustvarjeno novo ležišče znaša 2.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč). – Višina nepovratnih sredstev za vsako obnovljeno ležišče znaša 2.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč). – Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec je glede na skupno razpisano vsoto 15.000 EUR. Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence, ...)), vendar pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati kriterije za posamezen sklop. Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno fazo, ki pomeni nadaljevanje investicije iz prejšnjih let. Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno prijavo na en sklop. Upravičenci morajo prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči. Za lastna sredstva se štejejo sredstva upravičenca in pridobljeni krediti po tržnih pogojih. III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog – Sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. Merila za vrednotenje vlog – Sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. Merila za vrednotenje vlog – Sklop C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje sklopov A, B in C, znaša 659.247 EUR v letu 2009. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju. Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za: – Sklop A je 160.000 EUR, – Sklop B je 349.247 EUR, – Sklop C je 150.000 EUR. Kolikor sredstva na posameznem sklopu niso razdeljena med upravičence, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča komisija ob izboru. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2009. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do najkasneje 20. 10. 2009. V. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je: – priporočeno po pošti do vključno 30. 4. 2009 ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje do 30. 4. 2009 do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis začetne investicije v Posočju 2009«, navedenim sklopom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 10: Oprema ovojnice). Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži pravilno zapečatene, izpolnjene, podpisane in žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument po naslednjem vrstnem redu: Sklop A in Sklop B: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1); 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/1); 3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge: – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 potrjene s strani AJPES-a, 2008 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju); – v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča) – ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k. predlog); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alineo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji; – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46). 4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/1): 5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/1). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2008. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. Sklop C: a) za mikro podjetja: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/2); 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/2); 3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge: – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 potrjene s strani AJPES-a, 2008 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju); – v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča) – ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k. predlog); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji. – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46). 4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/2). 5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/2). Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2008. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. b) za sobodajalce, vpisane v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u, ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji: 1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/2); 2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/2); 3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge: – dokazilo o stalnem prebivališču (fizične osebe); – dokazilo o vpisu v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u (razen za novonastale sobodajalce); – mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leti 2007 in 2008); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji; – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46). 4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4/2). 5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5/2). Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. VII. Datum in način obravnave vlog Datum odpiranja prispelih vlog: 6. 5. 2009, ob 9. uri. Prispele vloge bo odprla, pregledala in ocenila strokovna komisija. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Odpiranje vlog bo javno, razen če se strokovna komisija pred odpiranjem zaradi večjega števila vlog odloči, da ne bo javno in za to pridobi soglasje ministrice. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj tri dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo vloge odpirala enkrat. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vloga je neutemeljena, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih, investicij v turistično nastanitvene kapacitete ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami; – v primeru, da podjetje prijavi višino investicije, ki ne ustreza višini določeni za posamezni sklop razpisa; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009; – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku osmih dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom: »Pritožba na sklep – Javni razpis začetne investicije v Posočju 2009«, navedenim sklopom na katerega vlagajo pritožbo in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. VIII. Pogodba Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt, in sicer v maksimalni višini do 50% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij novo odprtih delovnih mest. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne bodo odzvali, se šteje, da se odpovedujejo dodeljenim sredstvom. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. Prejemnik Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti predloži ustrezen instrument zavarovanja. V primeru, da so v finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2009 pa je 20. 10. 2009. Prejemnik mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel. 05/ 38-41-500), vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki, (info@prc.si). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.svlr.gov.si ali www.prc.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: – Tina Bregar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-97, e-mail: tina.bregar@gov.si), – Vesna Kozar, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-03, gsm. 031/381-692, e-mail: vesna.kozar@prc.si) – Nežika Kavčič, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-14, e-mail: nezika.kavcic@prc.si).

AAA Zlata odličnost