Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 6710-9/2009 Ob-2579/09 , Stran 658
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2009/2010 (ministrstvo bo sofinanciralo področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas. 3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu. 4. Pogoji in merila 4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2009/2010 v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja, in sicer: 1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko). 2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno). 3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk). 4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica). 5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja). 6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica). 7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen). 8. PC Ljubljana (Ljubljana – mesto, Dol pri Ljubljani). 9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda). 10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi). 11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik). 12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej). 13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko). 14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj). 15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji). 16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, Sevnica, Brežice, Radeče). Ministrstvo za šolstvo in šport bo pri vsakem področnem centru sofinanciralo: 1. enega vodjo področnega centra, 2. enega koordinatorja za interesna programa Zlati sonček in Krpan, 3. enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati, 4. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole, 5. enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas. Sofinancirani bodo tisti vodje oziroma tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje število točk na podlagi naslednjih meril: Merila za izbor vodje področnega centra Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ista oseba je lahko koordinator pri več interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno. Vodje področnih centrov in koordinatorji posameznih interesnih programov morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na področju športa. 4. 2. Merila za dodelitev sredstev Sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine. Sredstva v skupni višini 70.480,00 EUR, ki jih prejmejo področni centri, se razdelijo na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Znesek za posamezni področni center 5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 70.480,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 5619 – šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133 Tekoči transferji v javne zavode. Skrbnik postavke je Ignac Polajnar. 6. Polovica sredstev mora biti porabljena v letu 2009, druga polovica pa v letu 2010. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje četrtka, 16. aprila 2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – PC 6710-9/2009«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. 9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 20. aprila 2009. Odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog. 11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si in www.sportmladih.net ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri Mateja Reberšak Cizelj (tel. 01/400-54-56, e-pošta: mateja.rebersak@gov.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina