Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 430-656/2008 Ob-2465/09 , Stran 654
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito v Azilnem domu Sklop 2: Financiranje programa, ki bo zagotavljal informiranje in pravno svetovanje tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito Sklop 3: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje tečajev slovenskega jezika v Azilnem domu Sklop 4: Financiranje programa, ki bo zagotavljal ugotavljanje ranljivosti in nudenje pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami in delo z njimi Sklop 5: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje kreativnega preživljanja prostega časa Sklop 6: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Mariboru Sklop 7: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani Sklop 8: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi oseb z mednarodno zaščito Sklop 9: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Ljubljani Sklop 10: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Mariboru Sklop 11: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje psihosocialne pomoči ranljivim osebam s posebnimi potrebami Sklop 12: Financiranje programa, ki bo zagotavljal seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo Sklop 13: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje učnih pomoči Sklop 14: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Ljubljani Sklop 15: Financiranje programa, ki bo zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Mariboru Sklop 16: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Celju Sklop 17: Financiranje programa, ki bo zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Velenju, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah, Sežani in Izoli Podroben opis programov iz posameznih sklopov je podan v razpisani dokumentaciji. Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom, – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku; Programi morajo imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; Programi se ne smejo izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Obvezna vsebina vloge · Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge: – Obrazec vloge (priloga št. IV/1); – Splošna izjava prijavitelja programa (priloga št. IV/2); – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (priloga št. IV/3); – Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4); – Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5); – Podatki o izvajalcih programa (Priloga št. IV/6); – Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7); – Opis programa (Priloga št. IV/8); – Reference prijavitelja (Priloga št. IV/9). · Dokumenti, ki jih izdajajo uradne institucije: – dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe in znanj za osebe, ki bodo izvajale programe – izvajalce programov; – dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevanega znanja angleškega jezika za osebe, ki bodo izvajale programe – izvajalce programov (velja za sklope 1, 2, 4, 6, 7, 8). · Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije), ki mora biti parafiran na vsaki strani vključno s prilogama št. 1 in št. 2 ter podpisan in žigosan na zadnji strani, vključno s prilogama št. 1 in 2. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena. 5. Izdelava in predložitev vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. IV/10 razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge. 6. Merila za izbor programov Merilo za ocenitev vloge je cena oziroma skupna dvoletna vrednost progama, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen sklop bo izbrana najugodnejša vloga po merilu cena, oziroma prijavitelj z najnižjo ponujeno vrednostjo progama. V primeru, da bosta za isti sklop dva ali bo več prijaviteljev v vlogi podalo enako ceno oziroma skupno dvoletno vrednost programa, oziroma bodo te vloge pri ocenjevanju po merilu cena enako najugodnejše, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih petih letih več referenc oziroma dosedanjih izkušenj z izvajanjem tovrstnih dejavnosti z enako ciljno populacijo, in sicer iz sklopa, za katerega se prijavitelj prijavlja (oziroma se ga ocenjuje). Naročnik bo navedeno ugotavljal oziroma ocenjeval iz izpolnjenega obrazca iz priloge št. IV/9 – Reference prijavitelja, kjer prijavitelj za vsak ponujeni sklop navede podatke o dosedanjem izvajanju tovrstnih dejavnosti oziroma reference. 7. Izločitev vloge Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega daje vlogo; – kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom; – kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08); – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa, za katerega se prijavlja, že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije; – kolikor se ugotovi, da, v primeru, da se organizacija prijavitelja delno financira iz Državnega proračuna RS oziroma drugih javnih sredstev ali sredstev EU, pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja in pridobitne dejavnosti; – kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti; – kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100% vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa, in sicer se financira 75% iz sredstev Evropskega sklada za begunce (velja za sklope od 1 do 15) oziroma Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (velja za sklopa 16 in 17) ter 25% iz proračuna RS. Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer: a) Stroški dela izvajalcev programa (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter drugi izdatki): I. redno zaposleni; II. podjemne pogodbe; III. avtorske pogodbe; IV. drugo. Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema, urna postavka pa ne sme biti višja od urne postavke, ki se običajno zaračunava na zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa. Stroški osebja javnih organov (v celoti financiranih iz Državnega proračuna RS ali drugih javnih sredstev), ki izvajajo projekt, se štejejo za neposredne upravičene stroške samo v naslednjih primerih: – oseba, ki jo končni upravičenec pogodbeno zaposli samo za namene izvajanja projekta; – oseba, ki jo končni upravičenec zaposluje za nedoločen čas in opravlja naloge, ki so izključno povezane z izvajanjem projekta, na podlagi nadurnega dela ali je začasno dodeljena z ustrezno dokumentirano odločbo organizacije za naloge, ki so izključno povezane z izvajanjem projekta in niso del njenega običajnega dela, in jo organizacija nadomesti z zaposlitvijo druge osebe, ki opravlja njene običajne naloge. b) Materialni stroški: I. potni stroški, povezani z izvajanjem programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov, II. stroški, povezani z izvedbo programa, III. drugo. Stroški nakupa opreme so upravičeni le v višini deleža amortizacije predmeta, ki ustreza času trajanju programa in je le-ta oprema bila nujno potrebna za izvedbo programa. Za sklope, pri katerih se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori s pisarniško opremo, se stroški, ki so povezani z delovnim prostorom in pisarniško opremo, ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo izvajanja programa. c) Posredni upravičeni stroški – režijski in administrativni stroški (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški telekomunikacij, pisarniški material, dobava električne energije, najemnina za prostore, v katerih izvajalec programa opravlja redno dejavnost, računovodske storitve, drugo) bodo financirani v maksimalni višini 20% od skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov ter morajo biti povezani s programom. Režijski in administrativni stroški so upravičeni, če se ne morejo neposredno zaračunati, vendar morajo biti povezani s programom. Med samim izvajanjem programa, naročnik pri materialnih stroških dovoljuje 10% odstopanje med posameznimi vrstami stroškov znotraj skupine materialnih stroškov, ob tem, da skupna vrednost sredstev za materialne stroške, navedena v vlogi in kasneje v pogodbi, ne sme biti presežena. Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških dela izvajalcev programa. Pogoji za upravičenost stroškov: – stroški morajo biti izključno vezani na izvajanje programa, predvideni morajo biti v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr. stroški za izvajalce programov, povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo biti sorazmerni z velikostjo projekta itd.); – stroški morajo med izvedbo projekta dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja; – stroški se morajo evidentirati v ločeni računovodski evidenci oziroma računovodski kodi in imajo podlago v računovodskih listinah oziroma drugih listinah enake dokazne vrednosti; – strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije v obdobju upravičenosti stroškov, opredeljenih v sklenjeni pogodbi; – prejemnik mora zagotoviti razmejitev med viri financiranja, kar predstavlja pokrivanje nastalih stroškov programa samo iz enega vira, s čimer se izključi možnost dvojnega financiranja. Stroški, ki ne bodo financirani: – davki, vključno s tistim delom DDV, ki ga prijavitelj dobi povrnjenega; – DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen; – donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube, negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov, izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti; – stroški za reprezentanco izključno za izvajalce programa niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev na družabnih dogodkih, ki so izključno povezani z izvajanjem programa; – stroški, ki so nastali v okviru drugega programa; – nagrade, darila; – delo prostovoljcev; – stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa; – stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa; – prekomerni in nepotrebni izdatki. Hranjenje dokumentacije Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške projekta (prejete račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po pisnem obvestilu naročnika o zaključku programa. Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine. V primeru, da bo izvajalec program izvedel v zmanjšanem obsegu, bo naročnik delež financiranja sorazmerno znižal. Izplačilo sredstev: Izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega ustreznega poročila o izvajanju programa, finančnega poročila in zahtevka za izplačilo. Opomba: v primeru, da bo Zakon o izvrševanju proračuna RS v prihodnosti omogočal predplačila predvidenih izplačil izvajalcem, se bodo le-ta tudi izvedla v okviru danih možnosti. Ob morebitni spremembi načina izplačil sredstev izvajalcem se bo sklenil aneks k sklenjeni pogodbi. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena Izvajanje letnega programa 2008 se mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2009, izvajanje letnega programa 2009 pa najkasneje do 30. 11. 2010, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce oziroma Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. Pogodba se z izbranim(-i) prijaviteljem(-i) sklene za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 11. 2009, za čas do 30. 11. 2010 pa se podaljša z ustreznim aneksom. Naročnik si pridržuje pravico, da ne podaljša pogodbe z aneksom, če za nadaljevanje naročila ne bodo zagotovljena proračunska sredstva s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna RS in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce oziroma Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav ali če bodo za to podani utemeljeni razlogi. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša: – za sklop 1: 275.000 EUR, in sicer 130.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 145.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 2: 190.000 EUR, in sicer 80.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 110.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 3: 40.000 EUR, in sicer 20.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 20.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 4: 110.000 EUR, in sicer 60.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 50.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 5: 14.000 EUR, in sicer 6.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 8.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 6: 1.500 EUR, in sicer 600 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 900 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 7: 2000 EUR, in sicer 900 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 1.100 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 8: 27.000 EUR, in sicer 13.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 14.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 9: 30.000 EUR, in sicer 10.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 20.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 10: 20.000 EUR, in sicer 8.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 12.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 11: 10.000 EUR, in sicer 4.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 6.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 12: 12.500 EUR, in sicer 4.500 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 8.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 13: 20.000 EUR, in sicer 8.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 12.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 14: 8.000 EUR, in sicer 3.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 5.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 15: 5.000 EUR, in sicer 2.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 3.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 16: 50.000 EUR, in sicer 25.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 25.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009, – za sklop 17: 90.000 EUR, in sicer 40.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 50.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009. Izvajanje po letnem programu 2008 pomeni izvajanje programov od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2009, izvajanje po letnem programu 2009 pa pomeni izvajanje programov od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2010. Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 15 zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, za sklopa 16 in 17 pa s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve. 10. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 4. 5. 2009, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov. Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev in sredstev EU bodo javno objavljeni. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 23. 4. 2009. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito, št. 430-656/2008«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. 13. Informativni sestanek Naročnik bo pred rokom za oddajo vlog, v zvezi s predmetom javnega razpisa, organiziral informativni sestanek v zvezi s pripravo vlog, ki bo potekal dne 15. 4. 2009, z začetkom ob 11. uri, na lokaciji Ministrstvo za notranje zadeve, Beethovnova 3 (sejna soba, 3. nadstropje), Ljubljana. O informativnem sestanku se bo vodil zapisnik, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina