Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2464/09 , Stran 649
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja iz PRP 2007–2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, z možnostjo črpanja do porabe sredstev, je 6.000.000 EUR, od tega: – namenska sredstva EU–EKSRP: 4.500.000,00 EUR; – slovenska soudeležba: 1.500.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Objava o zaprtju razpisa bo objavljena na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/. II. Vlagatelji Vlagatelji so fizične in pravne osebe ter lokalne skupnosti, ki so lastniki, solastniki ali najemniki predmeta podpore več kot 10 let. Vlagatelji za sklop 5 so lahko tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore. Ustanove, ki opravljajo javno službo varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave ter izdajajo strokovna soglasja oziroma mnenja v postopkih, ne morejo biti vlagatelji. III. Predmet podpore Predmet podpore so naložbe: Sklop 1: Obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina) 1. Obnova kulturne dediščine v primarnem okolju na podeželju vključuje obnovo spomenikov (nepremičnin, ki so razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena), spomeniških območij (območje nepremične dediščine zavarovano kot spomenik), nepremične dediščine (nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine vpisani v register dediščine) in naselbinske dediščine (mestno, trško, vaško jedro, njegov del ali drugo območje) na podeželju, ki pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju. Vključuje obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij (kot so stavb javnega pomena, hiš, lož, perišč, hlevov, svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli, hramov oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za kmetijske pridelke, mlinov in žag, kovačij, vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih delavnic) vključno s pripadajočo okolico, podeželskimi vrtovi in parki, drevoredi ter kulturno krajino. Predmet podpore je: 1. Obnova objekta, ki je nepremični spomenik (lokalnega ali državnega pomena) ali nepremična dediščina. 2. Obnova spomeniškega območja, naselbinske dediščine ali posameznega objekta, ki se nahaja znotraj varovanega območja. V primeru, da se v objektu izvaja nemuzejska dejavnost, je predmet podpore zunanjost objekta oziroma sanacija temeljev, strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, stopnišč in balkonov, zunanjih ometov (fasade) in stavbnega pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je predmet podpore tudi objektu pripadajoča okolica. Predmet podpore je samo neposredna okolica, če se ta ureja v skladu s strokovnimi smernicami. 3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne krajine (nepremična dediščina, ki je odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost). Predmet podpore je: ureditev poti, ograj, klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni, pergole. Sklop 2: Muzeji na prostem Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem primarnem okolju (in situ) in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti) in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine. Predmet podpore je obnova objektov in območij kulturne dediščine ter prenos objektov, ki so ali s projektom postanejo del muzeja na prostem, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table). Sklop 3: Ekomuzeji Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega območja ter varovanju dediščine v svojem izvirnem okolju. Predmet podpore je obnova objektov in območij za delovanje ekomuzejev, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table). Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine Predmet podpore je obnova in oprema prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine, ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel. Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja Predmet podpore je ureditev lokacije naravne vrednote ali kulturne dediščine in njene okolice ob poti; ureditev javnih poti (poti za pešce, kolesarje, jezdece ipd.), ki niso namenjene vozilom na motorni pogon, mulatier, obnova oblikovane narave ali kulturne krajine, ki je javno dostopna (vrtovi, parki, drevoredi, kali), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov, pergol in postavitev označevalnih tabel. Tematska pot mora vključevati vsaj eno točkovno lokacijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Lokacije morajo biti s potjo povezane v vsebinsko celoto. V primeru že obstoječih poti morajo nove lokacije poti vsebovati vsaj eno novo točkovno lokacijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja vpisano v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo ter prispevati novo dodano vrednost obstoječi poti. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – Stroški v zvezi z obnovo objekta ali prostora. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) ter stroški konservatorsko-restavratorskih posegov. – Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2, 3, 4 in 5, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in računalniško programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme). – Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, projektno tehnična dokumentacija, poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, celostna grafična podoba), ki lahko predstavljajo vrednost v deležu do 10% skupne priznane vrednosti naložbe. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljnjem besedilu: odločba) do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. V primeru, da tudi po pozivu na dopolnitev, vlagatelj ne predloži dokazil za uveljavljanje upravičenih splošnih stroškov, do njih ni upravičen. Vsa gradbena in obrtniška dela na objektih in območjih, ki so spomeniki, registrirana dediščina ali naravne vrednote morajo biti obvezno izvajana pod nadzorom Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine ali Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji 1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani in elektronski obliki na ustreznem nosilcu zapisa. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji ter morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. 2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko-tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo. Izvedba gradbenih in obrtniških del mora biti v skladu s predpisi. Naložba mora biti zaključena celota. Za gradbena in obrtniška dela je vlogi potrebno predložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi projektantskega popisa del. Za notranjo opremo je potrebno predložiti popis opreme, razporeditev opreme v prostoru in predračune. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (dokazilo je obrazec Finančna konstrukcija naložbe). 3. Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. 4. Naložba se mora izvesti izven naselij s statusom mesta: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. 5. Vlagatelji morajo imeti poravnane obveznosti do države. 6. Računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. 7. Konservatorsko-restavratorski posegi morajo biti usklajeni s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju 2007 (katalog je dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si). 7. Vloga mora vsebovati upravljavski načrt naložbe za obdobje petih let po zaključku naložbe v skladu z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 8. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev. 9. Vlagatelj mora za naložbe predložiti: – če gre za poseg v nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremično dediščino, kulturno krajino, naselbinsko dediščino, kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine; – če gre za predstavitev zbirke, potrjen obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni državni muzej oziroma pooblaščeni muzej (Razvid muzejev dostopen na spletni strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/dediscina/Razvid_muzejev_24.12.08.pdf – če se poseg izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, naravovarstveno soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje. 10. Objekti ali območja iz 1. sklopa morajo biti ob oddaji vloge vpisani v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo (imeti morajo EŠD–evidenčno številko dediščine). 11. Naložbe iz sklopa 1, ki so stanovanjske enote (stalne ali začasne), morajo biti razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena. 12. Naložba ne sme biti v postopku denacionalizacije. 13. Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini lastnik, mora predložiti soglasje lastnika ali solastnika naložbe. V primeru najema predmeta podpore mora vlagatelj predložiti na upravni enoti ali pri notarju overjeno najemno pogodbo in soglasje lastnika. 14. Najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko ob prijavi 300.000 EUR (brez DDV). 15. Vloga mora biti popolna in pri ocenjevanju doseči 15 ali več točk, od tega vsaj 10 točk pri razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih. 16. Če je vlagatelj občina, mora izpolnjevati naslednje specifične pogoje: – imeti izdelan investicijski načrt v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (priloga razpisne dokumentacije); – izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila; – ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in veljavni načrt razvojnih programov finančno ujemati (priloga razpisne dokumentacije); – izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem; – naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega programa. Posebni pogoj 1. Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidno: – popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo, – pri fazni gradnji predložen natančen popis že izvedenih del in stroškov, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter zavod, ki izvaja javno službo v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Zakonom o ohranjanju narave. 2. Pri naložbah v prenovo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso predmet podpore (Tabela seznam prostorov po etažah). Obveznosti upravičenca 1. Upravičenec mora o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno službo, ki izvaja varstvo kulturne dediščine ali ohranjanje narave (pristojno območno enoto Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, pristojni državni muzej oziroma pooblaščeni muzej ali pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave). 2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 3. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu zahtevek). Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje za katero je potrebno gradbeno dovoljenje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. Ob zaključku naložbe mora upravičenec predložiti strokovno mnenje pristojnega zavoda, ki izvaja javno službo, da je naložba izvedena skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine oziroma Zakonom o ohranjanju narave. 4. Naložba se mora zaključiti najkasneje v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma v roku določenem z odločbo. 5. Predmet naložbe se mora uporabljati izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet podpore. 6. Prejemnik mora za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov ob predložitvi zahtevka. Kolikor se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 7. V obdobju petih let po zaključku naložbe se ne sme uvajati bistvenih sprememb ter se naložbe ne sme odtujiti ali uporabljati v nasprotju z namenom za katerega so bila dodeljena sredstva. 8. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 9. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let po izplačilu. 10. Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let po izplačilu. 11. Prejemnik je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. VI. Omejitve 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa PRP 2007–2013. 2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. 4. Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – vavčersko svetovanje; – nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja; – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – prevozna sredstva; – stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itn.); – bančne stroške in stroške garancij; – nakup rabljene opreme; – stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); – izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov (izmere, priključnine); – stavbe in območja, ki so v postopku denacionalizacije; – premično in živo dediščino; – razstavne eksponate oziroma zbirke; – sakralne in grajske objekte ter njim pripadajoče parke, drevorede in vrtove; – nakup sadilnega materiala enoletnic; – nepremičnine, ki so predmet izvršbe na nepremičnino. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja: – 50% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, – 50% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec. Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi: – najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.000 EUR; – prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Akontacija dohodnine za fizične osebe se obračunava v skladu s predpisi. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega in ustreznega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z določili odločbe. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 11. tekočega leta bodo zavrženi. Za zahtevke, ki bodo poslani med 6. 11. in 31. 12, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu, razen v letu 2015, ko prenos izplačil v naslednje leto ni možen. V primeru, da upravičenec zahtevka ne posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži od 6. 11. in 31. 12. tekočega leta in od 1. 1. do 5. 10. naslednjega leta, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ne more aktivno vplivati, so: neugodne vremenske razmere, nepredvidena gradbena ter konservatorsko-restavratorska dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek, zamude pri dobavi opreme in zamude pri delih, na katere upravičenec ni mogel vplivati ipd. O teh razlogih mora upravičenec pisno obvestiti ARSKTRP pred zaključkom naložbe. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe 1974/2006/ES. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. Določilo prejšnjega odstavka ne velja, če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz tega razpisa in odločbe, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike v obdobju petih let od dokončne odločbe oziroma prejema odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 75. člena uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega ukrepa. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem za posamezen ukrep v skladu z Uredbo 885/2006/ES ter Uredbo 1975/2006/ES. Vsebine obiskov dejavnosti za preverjanje realizacije investicij v okviru administrativnih kontrol, se določijo z internimi akti ARSKTRP in MKGP. Služba za kontrolo o ugotovitvah kontrol obvešča organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep. Če je Služba za kontrolo na kraju samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene pomoči. Vloge oziroma zahtevki na kraju samem pred izplačilom sredstev se nadzirajo z obiski pri upravičencih in vključujejo najmanj 10 odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov odobrenih vlog za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007–2013, ki se prijavijo Komisiji EU vsako leto, vendar ne manj kot pet odstotkov odobrenih vlog. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več fazah, se nadzor na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za nadzor na kraju samem določi ARSKTRP na podlagi ustreznega vzorčenja. V okviru teh nadzorov se pri posameznih prejemnikih preverjajo tudi druge posebne zahteve za dodelitev pomoči pri posameznem ukrepu. ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma najmanj 5 odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov izplačanih vlog. VIII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013. Za sklope 1, 2, 3 in 4 so merila: – Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06); – naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave); – sklop dediščine; – status dediščine; – odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča Lokalna akcijska skupina; – pričakovanih razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih naložbe. Za sklop 5 so merila: – Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06); – naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave); – odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča Lokalna akcijska skupina; – pričakovanih razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih naložbe. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za naložbe iz sklopov: Sklop 1: Obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju Sklop 2: Muzeji na prostem Sklop 3: Ekomuzeji Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za naložbe iz sklopov: Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IX. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor vlagateljev; – Merila za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja, – Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. X. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP v tiskani in elektronski obliki na ustreznem nosilcu zapisa. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti obvezno speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka: »ne odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep 323«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Določilo prejšnjega odstavka ne velja, če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10. delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08). Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ upravljanja je MKGP. V primeru kontrol se preveri znesek, ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. V kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen upravičencu za več kot 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz podpore Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina