Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 430-26/2009/3 Ob-2460/09 , Stran 635
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet 1. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi tehnologijami. Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih področjih: energetska učinkovitost, predelava materialov, fotonika in elektronika ter medicinske naprave. Podrobnejši pregled področij razpisa je objavljen na www.mnt-era.net. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Države/regije partnerice V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Baskija (Španija), Ciper, Češka, Finska, Flamska (Belgija), Francija, Luksemburg, Madžarska, Midi Pyrénées (Francija), Nemčija, Nordijske države, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija, Valonija (Belgija) in Velika Britanija/Severna Irska. Seznam morebitnih drugih sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen na www.mnt-era.net. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva partnerja iz 2 različnih držav/regij partneric, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso članice MNT-ERA.NET II lahko sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo lastno financiranje. 4. Višina sredstev Okvirna višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo tega razpisa je 400.000 EUR bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo vsaj 3 najboljše projekte. Tri najboljše projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer največ do višine 110.000 EUR bruto letno, ostale pa do porabe sredstev. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev: predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2010. Rok trajanja izbranih projektov je največ 36 mesecev (3 leta). 6. Prijava projektov Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah: – 1. faza: predprijava (``Pre-Proposal``): pregled predprijav predlogov projektov, – 2. faza: formalna prijava (``Proposal``): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira. Obe fazi razpisa (predprijava in prijava) sta obvezni za vsak projekt. 6.1 Predprijava Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo. Rok za oddajo internetne predprijave predloga projekta (``Pre-Proposal``) je 6. 5. 2009 do 12.00 po bruseljskem času. Predprijavo predloga projekta odda koordinator projekta. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavržene. 6.2 Prijava Ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, slovensko prijavo projekta, finančni načrt in osnutek Konzorcijskega sporazuma mednarodnega konzorcija, ki prijavlja projekt. Rok za oddajo pisne prijave predloga projekta (``Full-Proposal``) je 10. 7. 2009. Prijavo predloga projekta odda koordinator projekta. Vodja slovenskega dela projekta odda vlogo tudi Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Navodilo za prijavo na javni razpis (Priloga 1) – prijavni obrazec predprijave – Obrazec 1 – ``Pre-Proposal Form`` (Priloga 2), – prijavni obrazec prijave – Obrazec 2 – ``Full-Proposal Form`` (Priloga 3), – finančni načrt projekta (Priloga 4), – obrazec slovenske prijave projekta (Priloga 5), – osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 6). Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 8. Postopek razpisa 8.1 Faza predprijave Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in pripravita mnenje o posamezni predprijavi predloga projekta. Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti. 8.2 Faza prijave 8.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih predlogov projektov ni javno in bo izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. 8.2.2 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili nacionalni strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine, upravljavska zmožnost in uravnoteženost projektne skupine ter izkoriščanje rezultatov projekta. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Navodilo za prijavo na javni razpis). Na osnovi dosežene ocene nacionalnih delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) predlagal posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte naj sofinancira. 8.2.3 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve o financiranju projektov, predvidoma do 31. 11. 2009. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) v poslovnem času.

AAA Zlata odličnost