Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 119/09 Ob-2459/09 , Stran 634
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. I. Predmet razpisa Predmet razpisa je pridobitev pooblastila za izvajanje dejavnosti državne javne službe (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) v muzejih, katerih ustanoviteljica ni Republika Slovenija. Dejavnost državne javne službe vključuje opravljanje strokovno-upravnih nalog na področju varstva premične in žive dediščine, in sicer: 1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine, 2. zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in žive dediščine, 3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena, 4. sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodi ministrstvo, 5. svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig, 6. priprava in izvedba konservatorsko-restavratorskih postopkov pri premični dediščini državnega pomena ter 7. izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja. II. Področje: razpisno področje je varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine. III. Pogoji za sodelovanje na razpisu Za pridobitev pooblastila se lahko prijavijo muzeji, ki so vpisani v razvid muzejev v skladu Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 110/08 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in izpolnjujejo te pogoje: – imajo stalne finančne vire za delovanje, – so usposobljeni za identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje, inventariziranje, varovanje, hranjenje, raziskovanje premične dediščine in njeno predstavljanje javnosti, – zagotavljajo dostopnost do dediščine, ki jo hranijo, in do podatkov o njej, – zagotavljajo ogled muzejskih zbirk z določenim odpiralnim časom, vendar najmanj 40 ur tedensko, in – izpolnjujejo druge minimalne strokovne, tehnične in prostorske zahteve ter standarde za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva, določene v V. in VI. poglavju pravilnika. Ministrica bo pred izdajo sklepa o izbiri pridobila mnenje Službe za varstvo premične dediščine in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije o tem, kateri muzeji, ki so se prijavili na razpis, izpolnjujejo predpisane zahteve in standarde. Sklep o podelitvi pooblastila sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog ministrstva. Ministrstvo bo vladi predlagalo, da v sklepu določi trajanje pooblastila do preklica. Morebitni preklic se izvede ob upoštevanju zahtev in postopka iz 96. člena ZVKD-1. Ministrstvo s posameznim pooblaščenim muzejem in njegovim ustanoviteljem sklene pogodbo na podlagi šestega odstavka 95. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine in sklepa vlade o podelitvi pooblastila. IV. Približna vrednost: za opravljanje državne javne službe v pooblaščenih muzejih bodo namenjena sredstva državnega proračuna v skladu z obstoječo zakonodajo in v okviru proračunskih možnosti. V. Rok za porabo dodeljenih sredstev: proračunska sredstva morajo biti porabljena v rokih, ki jih določajo predpisi s področja delovanja posrednih proračunskih uporabnikov. VI. Merila za izbor Ministrstvo bo predložene prijave za pridobitev pooblastila obravnavalo na podlagi teh meril: – kakovost koncepta ureditve in razvoja muzeja in njegovih zbirk – do 30 točk, – obseg izpolnjevanja zahtev in standardov iz V. in VI. poglavja pravilnika – do 60 točk, – zagotavljanje financiranja muzeja zunaj obsega državne javne službe – do 10 točk. Ministrstvo izbere tiste kandidate, ki dosegajo vsaj 85 točk, od česar mora posamičen kandidat pridobiti vsaj 25 točk iz prvega sklopa, vsaj 55 točk iz drugega sklopa (pri čemer mora izpolnjevati vse zahteve iz V. poglavja pravilnika in vse standarde iz 13. člena pravilnika) in vsaj 5 točk iz tretjega sklopa. Neizpolnjevanje standardov iz 14. in 15. člena pravilnika je mogoče dopustiti le pri muzejih, ki ne hranijo občutljivega muzejskega gradiva. VII. Razpisni rok: razpis se zaključi 19. 6. 2009. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vključuje: – besedilo razpisa, – zahteve in standarde, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni muzej, – prijavni obrazec. Obvezne priloge: 1. dokazila, ki jih je treba na podlagi 16. člena pravilnika priložiti vlogi za vpis muzeja v razvid, in sicer: a) akt o ustanovitvi ali drug akt, iz katerega je razvidna pravna osebnost, poslanstvo, zbiralna politika in dejavnost muzeja, organizacijska oblika in način vodenja muzeja, b) dokazilo o načinu finančnega in kadrovskega poslovanja muzeja, c) katalog osebja (brez osebnih podatkov), ki dela v muzeju, njihov delovnopravni položaj in kvalifikacije, d) shema organizacije muzeja, iz katere je razviden notranji ustroj muzeja, in v primeru, da je muzej del pravne osebe, vpetost v njeno organizacijsko shemo, e) finančni načrt za tekoče leto, razdeljen na programske in ostale stroške, f) interni pravilnik o odpiralnem času in vstopnini, g) načrt fizičnega in tehničnega varovanja in zavarovanje za primer poškodovanja, uničenja ali kraje, ki je potrjen s strani ustanovitelja, h) druga dokazila o izpolnjevanju minimalnih strokovnih, prostorskih in tehničnih zahtev, ki jih določa V. poglavje pravilnika. Če so bila dokazila predložena ministrstvu v preteklih 12 mesecih, zadostuje izjava, da so dokazila enaka tistim, s katerimi ministrstvo že razpolaga; 2. soglasje ustanovitelja, da se strinja s pridobitvijo pooblastila; 3. poročilo o delu in revidirano finančno poročilo za pretekla tri leta (če poročilo za preteklo leto še ni na voljo, za tri leta pred tem); 4. koncept ureditve in razvoja muzeja in njegovih zbirk (na primer strateški načrt ali drug dokument); 5. seznam oseb, ki delujejo v organih nadzora oziroma upravljanja; 6. vsebino poslovnika ali drugega dokumenta, ki opredeljuje delo organov nadzora oziroma upravljanja; 7. druga dokazila o izpolnjevanju minimalnih strokovnih, prostorskih in tehničnih standardov za hranjenje muzejskega gradiva v pooblaščenih muzejih, določenih v VI. poglavju pravilnika. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si. IX. Pojasnila prijaviteljem Zainteresirani subjekti lahko vložijo pisna vprašanja o razpisu najpozneje do vključno 17. 6. 2009 na naslov oseb za stike Ministrstva za kulturo po navadni ali elektronski pošti. Za vsebinska pojasnila se lahko obrnejo na Službo za premično dediščino in muzeje na naslov: Narodni muzej Slovenije, Služba za premično dediščino in muzeje, Prešernova 20, 1000 Ljubljana. Osebi za stike: dr. Marjeta Mikuž, elektronska pošta: marjeta.mikuz@nms.si, tel. 01/241-44-16 in mag. Maja Oven: elektronska pošta: maja.oven@nms.si, tel. 01/241-44-12. X. Oddaja in dostava prijav Prijava v tiskani in elektronski obliki mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Prijava v tiskanem izvodu mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 19. 6. 2009 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava – Javni ciljni razpis – z oznako JPR19-PSM-2009. Prijava v elektronskem izvodu mora biti poslana po elektronski pošti na naslov: gp.mk@gov.si do 19. 6. 2009. Na hrbtni strani ovitka morata biti navedba prijavitelja in naslov (sedež). Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vključno 19. 6. 2009, oziroma je bila do vključno tega dne predložena na vložišču ministrstva oziroma je bila do vključno tega dne poslana na elektronski naslov. Prijave, prispele oziroma oddane po tem datumu, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo bo pri odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne prijave ter prijave, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. XI. Uslužbenki, pristojni za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s postopkom: – Vida Koporc Sedej: elektronska pošta: vida.koporc@gov.si, tel. 01/369-59-50 in – Nada Zoran: elektronska pošta: nada.zoran@gov.si, tel. 01/369-59-43. XII. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih po odpiranju prijav, ki bo predvidoma 23. 6. 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti