Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 8451-169/2008-6 Ob-2434/09 , Stran 631
1. Podatki o razpisu Namen in cilj razpisa: Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva, ki bo nabavljena v obdobju od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot v skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 8. členom Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2. členom Sklepa o določitvi stopnje razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08). Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme: A) Oprema, za katero se zagotavlja 19% vseh sredstev: – gasilska zaščitna obleka (GZO), – kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A), – kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B), – gasilska zaščitna čelada (GZČ), – gasilski zaščitni škornji (GZŠ), – gasilske zaščitne rokavice (GZR), – izolirni dihalni aparat (IDA), – izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP), – nahrbtna brenta (NB), – gasilski pas (GP). B) Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81% vseh sredstev: – gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV), – pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let, – pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil, – prenosne motorne brizgalne FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB). Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na javni razpis Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna gasilska društva neposredno ali pristojne gasilske zveze (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. V primeru prijave s strani pristojne gasilske zveze mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji. V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja prostovoljno gasilsko društvo iz manj razvitega območja, ki so opredeljena s sklepom Vlade RS, mora vlogo posredovati društvo neposredno, ne pa gasilska zveza v njegovem imenu. Prostovoljna gasilska društva morajo biti kategorizirana v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, (Ur. l. RS, št. 92/07). Kategorizacija mora biti podpisana s strani župana občine in posredovana na Gasilsko zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS). Z razpisom se bo sofinancirala samo zaščitna in reševalna oprema, ki je predmet razpisa in je količinsko ter po tipu glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (poglavje I, točka 1), ter tipizacijo GZS. Za gasilska vozila oziroma nadgradnje morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo. Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi: – večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada prostovoljnemu gasilskemu društvu, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji; – manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada prostovoljnemu gasilskemu društvu, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno. Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še v naslednjih primerih: 1. če PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25, 2. če PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25. V 1. primeru se bodo vozila sofinancirala v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po kategorizaciji pripada. V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika. Če je nabavljeno vozilo, ki prostovoljnemu gasilskemu društvu skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, prostovoljno gasilsko društvo ni upravičeno za sodelovanje na razpisu. Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri Gasilski zvezi Slovenije. Prostovoljno gasilsko društvo, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »VULKAN« nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu. Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji. Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko pristojne gasilske zveze), mora (skladno z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč) imeti s strani pristojne gasilske zveze usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2012, dostavljen na GZS. Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo: – popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto, – pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (povzetimi iz »Vulkana«); navodila so priloga razpisni dokumentaciji, – fotokopijo računa(ov) za nabavljeno opremo, – pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim, – pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah fotokopijo dokumenta, iz katerega je razviden podatek o številki šasije in letu proizvodnje šasije, – v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga je treba priložiti izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. Izjava mora biti podpisana s strani župana občine in overovljena. 3. Merila za dodelitev sredstev Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot: Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s sklepom Vlade RS o določitvi stopnje razvitosti posameznih občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine z indeksom razvitosti 100 in več, kar pomeni 97 občin (priloga), in sicer: – vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da se 80% sredstev razdeli po merilih razpisa vsem vlagateljem, vključno z vlagatelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 20% sredstev po istih merilih, izključno samo vlagateljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s predhodno alinejo. Tako vlagatelji iz manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge; – skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30% z razpisom določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme. Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posamezne skupine opreme: Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posamezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža glede na skupino prijavljene opreme, in sicer: – 19% za sofinanciranje opreme, ki je v razpisu uvrščena v skupino A, – 81% za sofinanciranje gasilskih vozil in prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu uvrščena v skupino B. Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za posamezne vrste opreme, in sicer: – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek, – delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken, – delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic, – delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov, – delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov, – delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in – delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln. Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofinanciranja. Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri Gasilski zvezi Slovenije. Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Načelo izračuna višine sofinanciranja Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme: Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine opreme, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme: Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza pogojem razpisa. 4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki, dostavljeni GZS do 6. 7. 2009 (kategorizacija, tehnična dokumentacija, podatki o opremljenosti, program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2012, potrjen s strani pristojne GZ), podatki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS. Komisija za izvedbo razpisa si pridržuje pravico do preverjanja pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki se prijavi na razpis. Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na način, da vlagatelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: višina sredstev razpisa znaša 1.770.200,00 €. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora vlagatelj predložiti ob prijavi na razpis. Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, najpozneje do 6. 7. 2009. Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Opremljenost vloge: Vlogo za razpis je treba poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagatelja in ID številko vlagatelja iz Vulkana. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje. Neveljavne vloge bodo vrnjene vlagateljem. V primeru veljavne, vendar nepopolne vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti. V primeru ugotovitve komisije za izvedbo razpisa o neizpolnjevanju razpisnih pogojev v celoti ali za katero od vrste prijavljene opreme je možen ugovor v roku osem dni od prejema navedenega obvestila in sicer na komisijo za izvedbo razpisa. Odgovor komisije je dokončen. Datum odpiranja prispelih vlog Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 7. 7. 2009. Odpiranje vlog ne bo javno. Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu, bodo o izidu razpisa pisno obveščeni. Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v prostorih GZS, Tržaška 221, Ljubljana, ali na spletnih straneh GZS (www.gasilec.net).

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina