Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 23/2009 Ob-2627/09 , Stran 629
Naročnik Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana vlagatelje na javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80/08, z dne 8. 8. 2008 obvešča o spremembi pravnih podlag, spremembi virov financiranja, spremembi načina izvajanja programa. Za razpis veljajo: – Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljevanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de-minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07), Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.)), Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrt izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008 (sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11. 2006), Načrt izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009 (sprejet na 169. redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008), Sprememba Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009 (sprejet na 265. dopisni seji Vlade RS, 18. 11. 2008), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07 in 85/08), Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Poslovni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2008, Priglašena shema po pravilu »de minimis« »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih« pod št. priglasitve: M006-5022860-2008/II z dne 16. 2. 2009, Sklep ministra o spremembi vira financiranja programa »Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010«, št. 5440-42/2008/25, z dne 11. 3. 2009. – Shema financiranja: shema po pravilu »de minimis« »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih« št. priglasitve: M006-5022860-2008/II z dne 16. 2. 2009. – Vir financiranja: izvedba programa »Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010« se financira iz integralnega dela proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 4282 (Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev) po sklepu ministra za delo, družino in socialne zadeve o spremembi vira financiranja programa »Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010«, št. 5440-42/2008/25, z dne 11. 3. 2009. – Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje upravičenih stroškov in izdatkov je od 1. 9. 2008 do 30. 9. 2010. – Roki za poročanje za izvedene aktivnosti programa in nastale stroške: do 15. 5. 2009, do 15. 10. 2009, do 10. 4. 2010, do 15. 10. 2010. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo izbranim vlagateljem izdal odločbe na osnovi novih podlag ter z njimi sklenil pogodbe, v katerih bodo upoštevane zgoraj navedene spremembe. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost