Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 80/2009 Ob-1690/09 , Stran 278
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 80/2009 z dne 11. 2. 2009, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri 66,30 m2, v stavbi na naslovu Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, z ident. št. stavbe 436, ki stoji na parc. št. 408/3 k.o. Klanec, last zastavitelja Tadeja Omersa, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 21 z dne 17. 12. 1991, sklenjene med Ikos Kranj, Savska cesta 22, Kranj, kot prodajalcem in Marijo Babič, Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, kot kupovalko ter na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju po pokojni Mariji Babič, Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. D 890/2008-8 z dne 30. 1. 2009, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 40.000,00 EUR, z obrestno mero v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 2,25% p.a., z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 1. 2039 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. KR01 273362010.