Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 21/2009 Ob-1669/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Zlatke Repolusk, Radlje ob Dravi, opr. št. SV 21/2009 z dne 9. 2. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje z identifikacijsko številko – 8.E (807-144-8), kar v naravi predstavlja stanovanje št. 8, v tretji etaži v izmeri 68,58 m2, vpisanem pri podvložku št……/8, k.o. Spodnja Muta, v stavbi na naslovu Kovaška ulica 6, Muta, z ident. št. stavbe 144.ES (807-144), stoječe na parc. št. 256/23, iste k.o., s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1. 2009, ki jo je Ivan Zorjan, enotna matična številka 0709954500097, stanujoč Ob Bistrici 7, 2366 Muta in Vida Zorjan, enotna matična številka 1304958506190, stanujoča Ob Bistrici 7, 2366 Muta, sklenila s prodajalko Struc kovačija Muta d.o.o., Kovaška ul. 19, 2366 Muta, zastavljena v korist banke – upnice Poštne banke Slovenije, d.d., Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 22.000,00 EUR s pripadki, po obrestni meri Euribor + 2,15% letno, z dobo vračanja 180 mesecev oziroma do dokončnega poplačila kredita, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita, obrestna mera je spremenljiva, z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 29. 2. 2024.