Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 478-434/2009-256 Ob-1581/09 , Stran 268
1. Predmet prodaje: nepremičnina na Moti 71, parc. št. 390/210 dvorišče v izmeri 504 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 42 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 68 m2, vlož. št. 414, k.o. Mota. Stanovanjska hiša je zasedena z najemnico za nedoločen čas. 2. Izhodiščna vrednost nepremičnine: 29.807, 89 EUR, brez davka na nepremičnine. 3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo pravne in fizične osebe. Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo v zaprti kuverti ali osebno oddajo do vključno 3. 3. 2009 do 12. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine na Moti 71«. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence. 4. Ponudba mora vsebovati: – potrdilo o vplačani varščini v višini 2.980,79 EUR, katera se nakaže na račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693; – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na Davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – pisno izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb. 5. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne brezobrestno v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se varščina poračuna pri plačilu kupnine za nepremičnino po sklenjeni prodajni pogodbi. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, se mu varščina ne vrne. 6. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik nepremičnine ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če predkupni upravičenec v roku 60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da ponudbo sprejema, lahko proda lastnik stanovanje v etažni lastnini drugemu ponudniku, vendar samo pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08). Če predkupni upravičenec svoje predkupne pravice ne izkoristi, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. 7. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 30 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 8. Plačilo nepremičnine se opravi najpozneje v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 9. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanjsko hišo v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 10. Davek na promet nepremičnin, stroške prodajne pogodbe, overitve in prenosa lastninske pravice ter morebitne druge stroške plača kupec. 11. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Občina Ljutomer, po plačilu celotne kupnine. 12. Prodajalec lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 13. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb interesenti dobijo na Občini Ljutomer, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.