Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1633/09 , Stran 265
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, objavlja prosto delovno mesto: strokovni vodja zavoda. Pogoji za opravljanje dela: – strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu: višja ali visoka šola za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, – 5 let delovnih izkušenj, – strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; – pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Doma Nine Pokorn pridobi podatke iz tretje alineje iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila; – vizijo strokovnega vodenja zavoda. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu, so: – vodenje strokovnega sveta doma, – načrtovanje, vodenje in organiziranje strokovnega dela, – priprava predlogov za delovne in razvojne programe in poročil o njihovem uresničevanju v delu, ki se nanaša na strokovno delo, – priprava predloga svetu doma za imenovanje članov strokovnega sveta doma, – priprava predlogov za strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev, – priprava strokovnih mnenj in predlogov ukrepov, – opravljanje del in nalog po navodilu direktorja, – opravljanje del in nalog, določenih z zakonom oziroma splošni akta doma. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas – 5-letni mandat, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v obdobju 6 mesecev. Delo bo opravljal v Domu Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, Žalec, v nazivu strokovni vodja zavoda. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, zahtevanimi izjavami in prilogami v osmih dneh po objavi, na naslov: Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, z označbo »prijava na razpis – strokovni vodja«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pokličite Lenart Tomaža na številko 03/713-29-02. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.