Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 478-70/2009 Ob-1647/09 , Stran 262
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremičnina v k.o. Cerovec (1489) Predmet prodaje je: – parc. št. 2003/32 – pašnik, v izmeri 785 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna cena znaša 13.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. 2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486) Predmet prodaje sta: – parc. št. 488/4 – pašnik, v izmeri 474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče in – parc. št. 488/6 – pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče. Zemljišči se prodajata skupaj, izklicna cena zemljišč je 22.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. 2.3. Nepremičnini v k.o. Ždinja vas (1457) Predmet prodaje sta: – parc. št. 103/15 – pašnik, v izmeri 817 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna cena znaša 25.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR, – parc. št. 103/16 – dvorišče, v izmeri 182 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna cena znaša 5.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni gradnji. Izklicni ceni ne vključujeta pripadajočih davkov. 2.4. Nepremičnina v k.o. Kandija (1483) Predmet prodaje je: – parc. št. 946 – travnik v izmeri 1029 m2, ZKV 1483, k.o. Kandija, izklicna cena znaša 120.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. 2.5. Nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484) Predmet prodaje sta: – parc. št. 1058/16, njiva, v izmeri 239 m2, ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 23.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR; – parc. št. 1058/17, njiva, v izmeri 120 m2, ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem mestu, izklicna cena znaša 12.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč. Izklicni ceni ne vključujeta pripadajočih davkov. 2.6. Nepremičnina v k.o. Gotna vas (1485) Predmet prodaje je: – parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri 2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna cena znaša 222.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Nepremičnina parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas, je dana v zakup do 31. 12. 2009. 2.7. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455) Predmet prodaje je: – parc. št. 507/11, travnik, v izmeri 279 m2, ZKV 162, k.o. Bršljin, izklicna cena znaša 18.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR; Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov. Nepremičnina parc. št. 507/11, (pred parcelacijo del parc. št. 507/2), k.o. Bršljin, je dana v zakup do 31. 12. 2009. 2.8. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas (1481) Predmet prodaje so: – parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri 467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 42.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR; – parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri 1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 93.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri 854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 73.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri 1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 96.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih davkov. Nepremičnina parc. št. 2160/30, (pred parcelacijo del parc. št. 2160/1), k.o. Smolenja vas je dana v zakup, najkasneje do 21. 1. 2010. 2.9. Nepremičnine v k.o. Šentpeter (1460) Predmet prodaje so: – parc. št. 160/160, pašnik, v izmeri 766 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 74.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/161, pašnik, v izmeri 692 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 67.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/162, pašnik, v izmeri 711 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 68.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/165, pašnik, v izmeri 767 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 84.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/167, pašnik, v izmeri 1174 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 127.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/220, pašnik, v izmeri 729 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 79.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/257, pašnik, v izmeri 616 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 68.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/259, pašnik, v izmeri 720 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 79.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/254, pašnik, v izmeri 668 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna cena znaša 72.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR; – parc. št. 160/249, cesta, v izmeri 147 m2 in parc. št. 160/251, pašnik, v izmeri 650 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter. izklicna cena znaša 84.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Nepremičnini parc. št. 160/249 in 160/251, k.o. Šentpeter se prodajata skupaj. Navedene nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč, so namenjene gradnji in komunalno opremljene. Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih davkov. 3. Vrsta pravnega posla Prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem se izvede naslednji dan po javni dražbi. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 4. 3. 2009: 6.1. za nepremičnino v k.o. Cerovec – za parc. št. 2003/32 ob 8. uri, 6.2. za nepremičnini v k.o. Stopiče – za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6 ob 8.15. 6.3. za nepremičnini v k.o. Ždinja vas – za parc. št. 103/15 ob 8.30, – za parc. št. 103/16 ob 8.45. 6.4. za nepremičnino v k.o. Kandija – za parc. št. 946 ob 9. uri. 6.5. za nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu – za parc. št. 1058/16 ob 9.15, – za parc. št. 1058/17 ob 9.30. 6.6. za nepremičnino v k.o. Gotna vas – za parc. št. 1020/70 ob 9.45. 6.7. za nepremičnino v k.o. Bršljin – za parc. št. 507/11 ob 10. uri. 6.8. za nepremičnine v k.o. Smolenja vas – za parc. št. 2160/28 ob 12. uri, – za parc. št. 2160/29 ob 12.15, – za parc. št. 2160/30 ob 12.30, – za parc. št. 2160/31 ob 12.45. 6.9. za nepremičnine v k.o. Šentpeter – za parc. št. 160/160 ob 13. uri, – za parc. št. 160/161 ob 13.15, – za parc. št. 160/162 ob 13.30, – za parc. št. 160/165 ob 13.45, – za parc. št. 160/167 ob 14. uri, – za parc. št. 160/220 ob 14.15, – za parc. št. 160/257 ob 14.30, – za parc. št. 160/259 ob 14.45, – za parc. št. 160/254 ob 15. uri, – za parc. št. 160/249 in parc. št. 160/251 ob 15.15. Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici: – 00478-105-2008 za parc. št. 2003/32, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec; – 00478-106-2008 za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče; – 00478-112-2008 za parc. št. 103/15 in 103/16, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ždinja vas; – 00478-107-2008 za parc. št. 946, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Kandija; – 00478-111-2008 za parc. št. 1058/16 in 1058/17, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šmihel pri Novem mestu; – 00478-109-2008 za parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas; – 00478-113-2008 za parc. št. 507/11, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin; – 00478-110-2008 za parc. št. 2160/28, 2160/29, 2160/30 in 2160/31, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas; – 00478-103-2008 za parc. št. 160/160, 160/161, 160/162, 160/165, 160/167, 160/220, 160/257, 160/259, 160/254, 160/249 in 160/251, k.o. Šentpeter, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter. Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto http://www.novomesto.si.