Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 2009/000051 Ob-1603/09 , Stran 262
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-63-24, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javne dražbe: vozilo Renault Safrane 2.5, letnik 1997, prevoženih 236.431 km. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicna cena: 1.800,00 EUR z DDV. 5. Pogoji javne dražbe Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – fotokopija osebnega dokumenta oziroma fotokopija izpiska iz sodnega registra (registracija) kolikor gre za pravne osebe, – overjeno pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba zastopnik. 6. Vsak dražitelj mora do vključno srede, 4. 3. 2009 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 7. Pogodba o prodaji motornega vozila mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, mu lahko naročnik podaljša rok za največ 15 dni. Kolikor tudi v podaljšanem roku dražitelj ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Žalec. 8. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 9. Nakup motornega vozila se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi imenovana komisija, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 4. 3. 2009 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vse zahtevane dokumente. c) Dražitelji lahko višajo ceno za motorno vozilo vsakič za 100 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. g) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. h) Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07). 11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 12. Javna dražba bo opravljena v sredo, dne 4. 3. 2009, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 13. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila in informacije v zvezi z vozilom na GSM: 041/638-622 in glede izvedbe postopka po tel. 03/713-63-24. Ogled motornega vozila je možen po predhodnem dogovoru.