Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1618/09 , Stran 261
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: 1.1. Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat. št. 5040817, ID št. za DDV: SI 71912029. 2. Predmet javne dražbe: 2.1. Predmet prodaje je turistično počitniški kompleks »Penzion Oljka«, Oljčna pot 4, Ankaran, ki stoji na: – parc. št. 1367/6, travnik v izmeri 631,00 m2; – parc. št. 1367/7, dvorišče v izmeri 974,00 m2 in stavbišče 202,00 m2; – parc. št. 1367/9, pot v izmeri 124,00 m2; – parc. št. 1367/10, travnik v izmeri 637,00 m2; – parc. št. 1367/15, pot v izmeri 420,00 m2, – parc. št. 1367/18, dvorišče 1177,00 m2, stavbišče 267,00 m2, – parc. št. 1367/20, stavbišče v izmeri 382,00 m2, dvorišče v izmeri 314,00 m2, – parc. št. 1367/42, pot v izmeri 181 m2; – parc. št. 1367/43, pot v izmeri 127,00 m2; – parc. št. 1367/44, pot v izmeri 203,00 m2; – parc. št. 1367/45, pot v izmeri 52,00 m2; – parc. št. 1367/46, sadovnjak v izmeri 736,00 m2; – parc. št. 1367/47, sadovnjak v izmeri 497,00 m2; vse vpisano v zk vložku št. 720, k.o. Oltra pri Okrajnem sodišču v Kopru. 2.2. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Koper, št. 3501-1794/2008 z dne 16. 5. 2008 izhaja, da se zemljišča: a) parc. št. 1367/42, parc. št. 1367/43, parc. št. 1367/7, parc. št. 1367/9, parc. št. 1367/10, parc. št. 1367/15, parc. št. 1367/18, parc. št. 1367/44, parc. št. 1367/45, parc. št. 1367/20, in parc. št. 1367/46, vse k.o. Oltra, nahajajo na ureditvenem območju za poselitev – območje za centralne dejavnosti; b) parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47, obe k.o. Oltra, nahajajo na I. območju kmetijskih zemljišč. 2.3. Na vseh nepremičninah obstajata predkupni pravici: – Mestne občine Koper na podlagi Zakona o urejanju prostora in odločbe št. 48-347/2008 z dne 20. 5. 2008, s katero Mestna občina Koper uveljavlja predkupno pravico na predmetnih nepremičninah in je lastnika pozvala k predložitvi pisne ponudbe za prodajo teh nepremičnin; – in družbe Nepremičnine Čakarun d.o.o. na podlagi Dogovora o preložitvi poravnave obveznosti, višini vlaganj v objekt in zavarovanju plačil z dne 7. 12. 2006. 2.4. Na zemljiščih parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47, obe k.o. Oltra, obstajata poleg predkupnih pravic navedenih v točki 2.3. tega razpisa tudi predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. 2.5. Predkupni upravičenci lahko uveljavijo predkupno pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki. 2.6. V primeru, da predkupni upravičenec ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 1367/6 k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/6 k.o. Oltra predkupnemu upravičencu po ceni, ki predstavlja 1% najvišje ponujene cene na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so navedene v točki 2.1. tega razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe pa se za enak % zmanjša cena pri nakupu vseh preostalih nepremičnin. 2.7. V primeru, da predkupni upravičenec ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 1367/47 k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/47 k.o. Oltra predkupnemu upravičencu po ceni, ki predstavlja 0,76% najvišje ponujene cene na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so navedene v točki 2.1. tega razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe pa se za enak % zmanjša cena pri nakupu vseh preostalih nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: 3.1. Prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: 4.1. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena: 2.976.000,00 EUR najnižji znesek višanja je 30.000,00 EUR. 4.2. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: 5.1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 5.2. Po končani javni dražbi bo prodajalec v roku petih dni podal predkupnima upravičencema Mestni občini Koper in družbi Nepremičnine Čakarun d.o.o. pisno ponudbo za prodajo nepremičnine za kupnino, ki ustreza najvišji ponudbeni ceni, doseženi na javni dražbi. Predkupna upravičenca se bosta morala izjaviti najkasneje v petnajstih dneh po prejeti pisni ponudbi prodajalca, sicer bo prodajalec štel, da predkupne pravice ne uveljavljata. 5.3. Če predkupna upravičenca ne bosta uveljavljala predkupne pravice, bo prodajalec nepremičnine prodal dražitelju, ki bo na javni dražbi ponudil najvišjo ceno. 5.4. Kupec bo moral prodajno pogodbo skleniti v roku 8 dni po pozivu prodajalca k sklenitvi pogodbe. 5.5. V zvezi z nakupom kmetijskih zemljišč parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47 bo potrebna odobritev posla pri Upravni enoti Koper. Kolikor v tem postopku uprava enota ne bo odobrila pravnega posla zaradi uveljavljanja predkupne pravice po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, se pogodba v delu teh kmetijskih zemljišč razdre in se sklene s predkupnim upravičencem. 5.6. Kupnina se plača v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe; za parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47 pa v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla. 5.7. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta, pogodbeni stranki prosti vseh obveznosti, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem znesku na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM d.d., v roku 8 dni po prejetju računa. Kupec bo poleg dosežene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost oziroma morebitne druge davčne dajatve v zvezi s prodajo oziroma nakupom, stroške sestave prodajne pogodbe, stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist in druge stroške. 5.8. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh obveznostih se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 6. Kraj in čas javne dražbe: 6.1. Javna dražba se bo vršila dne 6. 3. 2009 ob 11. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija. 7. Varščina: 7.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 297.600,00 EUR. 7.2 Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena nakazila »Javna dražba – Ankaran«. 7.3. Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino. 7.4. Kolikor kupec nepremičnin ne bo najugodnejši dražitelj, se mu bo varščina ali njen sorazmerni del (v primeru parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47) vrnila brezobrestno v roku 20 dni po poteku roka predkupnim upravičencem, da se izjavijo o sprejemu ponudbe za nakup ali v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla v zvezi s parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in ogled predmetov javne dražbe: 8.1. Ogled nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe, je individualni po predhodnem dogovoru z direktorjem prodajalca Marko Cigale, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net. 8.2. Informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, posredujeta direktor prodajalca Marko Cigale, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net. in odvetnica Vesna Fašink iz Idrije, Mestni trg 2, tel. 05/37-22-444 ali po e-pošti: odvetnica.fasink@siol.net. 8.3. Na javni dražbi sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno prijavijo tako, da: – predložijo potrdilo banke v originalu, da so vplačali varščino, – predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuja fizična ali pravna oseba mora predložiti potrdilo ustrezne institucije matične države, prevedeno po sodnem tolmaču v slovenski jezik, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo o plačanih davkih in prispevkih, overjeno pri notarju in podano pod kazensko in materialno odgovornostjo), – predložijo izpisek Ajpes-a za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 5 dni, – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike), tuja pravna oseba ali fizična oseba v smislu samostojnega podjetnika mora predložiti potrdilo ustrezne institucije matične države, prevedeno po sodnem tolmaču v slovenski jezik, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo o plačanih davkih in prispevkih, overjeno pri notarju in podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, – predloži pooblastilo overjeno pri notarju, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če dražitelj ni zakoniti zastopnik, – fizične osebe predložijo na vpogled izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ali overjeno kopijo in potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije. 8.4. Dražitelji morajo dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedena v 8.3. točki javne dražbe, predložiti najmanj eno uro pred pričetkom javne dražbe. 8.5. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 8.3. točke tega razpisa, bodo izločeni iz postopka. 8.6. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. 8.7. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 9. Opozorilo: 9.1. Prodajalec lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne izkazane stroške.