Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1575/09 , Stran 260
I. Predmet javne dražbe: a/ Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1224/3 garaže 276 m2, dvorišče 970 m2, zelenica 399 m2, k.o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja v novo nastajajočem centru Jesenic, po osnovni namenski rabi je območje namenjeno za centralne dejavnosti (terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja). Garaže na parc. št. 1224/3 k.o. Jesenice so zasedene z najemniki, kupec z nakupom nepremičnine prevzame tudi obveznosti in pravice iz najemnega razmerja. b/ Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1189/4 poslovna stavba 125 m2, dvorišče 109 m2 in nezazidano stavbno zemljišče na parceli št. 1189/2 park 781 m2, obe k.o. Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji »šahovski dom« na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2b. Skupna velikost obeh parcel 1015 m2 omogoča izgradnjo dveh enodružinskih hiš. c/ Nezazidana stavbna zemljišča: parcela št. 1959 dvorišče 591 m2, parcela št. 1960/1 sadovnjak 422 m2, in njiva 54 m2, parcela št. 1960/2 travnik 1703 m2 in parcela št. 1961 njiva 270 m2, vse k.o. Jesenice. Nepremičnine so po osnovni namenski rabi opredeljene kot območje za stanovanja (enodružinska zazidava). d/ Nezazidano stavbno zemljišče: parcela št. 2346 njiva 559 m2, k.o. Jesenice. Nepremičnina je po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje za stanovanja (stanovanja, spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so trgovina osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve, ki ne motijo okolice, kvartarne dejavnosti, v ožjih območjih vaške enodružinske zazidave primarne dejavnosti). e/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 710 njiva 923 m2, k.o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja na jugozahodnem predelu Jesenic, v neposredni bližini športne – hokejske dvorane in stanovanjske stavbe na naslovu Jesenice, Ulica heroja Verdnika 17. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno. Ogled nepremičnin: interesenti za ogled se dogovorijo s kontaktno osebo: Emil Ažman, tel. 041/651-734. II. Izklicna cena in način poteka javne dražbe Izklicna cena znaša za nepremičnine pod zaporedno: a/ 125.000,00 EUR, b/ 100.000,00 EUR, c/ 92.000,00 EUR, d/ 13.975,00 EUR, e/ 50.765,00 EUR. Javna dražba bo dne 4. 3. 2009 ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o. na naslovu: Industrijska ulica 2a na Jesenicah (bivši Meting). Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu »videno – kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporedno a/–c/ je po 5.000,00 EUR, za nepremičnini pod zaporedno d/–e/ je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe, ob 9.30, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: 06. Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije, 2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun, 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni, 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, 6. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davek na promet nepremičnin v višini 2% za zazidana stavbna zemljišča in davek na dodano vrednost v višini 20% za nezazidana stavbna zemljišča, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača kupec. VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.