Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 301-1/2009 Ob-1610/09 , Stran 254
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: občina). II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij: pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 20.000 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva. V. Upravičenci 1. Do sredstev so upravičena podjetja ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov; – imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala. Upravičenci so tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju občine. 2. Do sredstev niso upravičena: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000; – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi; – podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št, 1407/2002; – podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora. VI. Upravičeni stroški Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: – stroški za pridobitev patenta; – stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo; – stroški za zaščito blagovne znamke; – materialni stroški za izdelavo prototipa za gospodarsko dejavnost ter stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu oziroma z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu in so v skladu z običajnimi tržnimi cenami; – stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja. VII. Višina odobrenih sredstev Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij znaša 10.000 EUR. V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa projekta inovacije ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti projekta inovacije, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali projekte inovacij. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa. IX. Merila za ocenitev vlog Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril: – vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2009. Sredstva bodo dodeljena tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani v času od 16. 9. 2008 do najkasneje 15. 9. 2009. XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 30. 3. 2009. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 30. 3. 2009. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 3. 2009 do 14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje projektov inovacij«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje prispelih vlog bo 1. 4. 2009 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90 dneh od zaključka razpisa. XII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali na tel. 05/33-50-171 (Tanja Žgur), za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ozs.si ali Anuska.Motore@gzs.si.