Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 41001-22/2009 Ob-1608/09 , Stran 252
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje: – kulturnih akcij in projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo v letu 2009 izvedeni na območju MOM, – projektov, ki bodo v letu 2009 izvedeni izven območja MOM, če so njihovi prijavitelji oziroma izvajalci že uveljavljeni domači avtorji s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na območju MOM. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A) uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umetnosti, C) vizualne umetnosti, D) intermedijske umetnosti, E) knjiga, F) avdiovizualno ustvarjanje, G) kulturna dediščina. 2. Cilji razpisa MOM bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2009 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, knjižne in avdiovizualne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOM, – spodbujanje izvirnih in kakovostnih projektov na področju kulturne dediščine, – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOM in ki pomembno prispevajo k razvoju MOM na področju kulture, – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOM, – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOM. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov 3.1. Pomen izrazov – Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova oziroma druga nevladna organizacija ali kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. – Izvajalci javne službe so javni zavodi, skladi in agencije, ki delujejo na razpisanih področjih in so nosilci javnega interesa na podlagi ustanovitvenega akta države oziroma lokalne skupnosti. – Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. – Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. – Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert, razstava, instalacija, dokumentarni film, izdaja knjige ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2009. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjene prijavne dokumentacije. – Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj. 3.2. Omejitev prijav in upravičeni stroški Predlagatelj lahko na vsako posamezno področje poda največ 5 prijav. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznih projektov s strani MOM ne sme presegati 70% predvidenih upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški prijavitelja, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo kulturnega projekta, ki je predmet prijave. Sofinancirani so lahko le upravičeni stroški prijavitelja, ki so navedeni v razpisni prijavi prijavitelja. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi projekta, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Obrazložitev razpisnih področij A) Uprizoritvene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na področju dramskega, lutkovnega, glasbenega, ambientalnega in pouličnega gledališča, sodobnega plesa in eksperimentalnih ter raziskovalnih gledaliških praks, ki lahko tudi črpajo iz drugih področij ustvarjanja. B) Glasbene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo koncertov, koncertnih ciklov in dogodkov na področju klasične, etno in sodobne glasbe, glasbeno, baletno, glasbeno scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje ter neprofitno glasbeno založništvo. C) Vizualne umetnosti Projektni razpis obsega organizacijo razstav, razstavnih ciklov, intervencij v javnem prostoru in ostalih dogodkov s področja tradicionalnih zvrsti kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, arhitektura in oblikovanje, vključno s stripom, scenografijo in kostumografijo, kot tudi novejše ustvarjalne prakse, ki vključujejo uporabo sodobne tehnologije, oziroma ne temeljijo na tradicionalnih načinih izražanja in uporabi materialov. D) Intermedijske umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na področju umetniških praks, ki v ustvarjalnem aktu uporabljajo interaktivnost, informacijsko tehnologijo, robotiko, medmrežje, kibernetiko, multimedijskost, teleprezenco, virtualno resničnost ali tako imenovano razširjeno telesnost in se po zvrsti delijo na instalacijo, spletno umetnost, performans in javno intervencijo. E) Knjiga Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi in izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno vplivajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti. F) Avdiovizualno ustvarjanje Projektni razpis obsega produkcijo ustvarjalnih dokumentarnih filmskih in video izdelkov, televizijsko in radijsko umetniško ustvarjanje ter izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno vplivajo k uveljavitvi in promociji avdiovizualne kulture, katera ne temelji zgolj na informativnem, razvedrilnem in propagandnem kontekstu. G) Kulturna dediščina Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo razstav premične kulturne dediščine in arhivskega gradiva ter izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine, razvoju stroke in popularizaciji kulturne dediščine. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Kot predlagatelji projektov se na ta razpis lahko prijavijo: – nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojnega podjetnika, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v Mestni občini Maribor; kolikor se prijavljajo gospodarski subjekti, je poleg sedeža v Mestni občini Maribor pogoj tudi, da imajo dejavnost, ki je predmet prijave, registrirano kot glavno dejavnost, – izvajalci javne službe, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in katerih prijavljeni projekti niso načrtovani in financirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki jih financirata Mestna občina Maribor ali država, – samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, – posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavljenega projekta, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2009, – da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi, – da zaprošeni znesek ne presega 70% predvidene vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta, – da prijavitelj na posamezno razpisno področje ne prijavlja več kot 5 prijav, – da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj, – da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat, – da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). 5.2. Na razpis se lahko izjemoma prijavijo tudi predlagatelji, ki nimajo sedeža v Mestni občini Maribor, če izpolnjujejo druge pogoje iz prejšnje točke, pod pogojem: – da njihovi projekti predstavljajo poseben kulturni ali zgodovinski pomen za Mestno občino Maribor in – bodo izvedeni na njenem območju. 5.3. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev: v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOM spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 6. Razpisni kriteriji Kriteriji za izbiro projektov so: 1. izvirna zasnova projekta, ustvarjalni pristop in celovitost ter zaokroženost projekta, 2. kakovost predstavitve, utemeljitve in obrazložitve projekta (vsebina, oblika, cilji, učinki), 3. ugled predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu, 4. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, 5. dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na področju MOM, 6. realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt, 7. nekomercialna naravnanost projekta. 7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah 7.1. Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavale na podlagi razpisnih kriterijev. 7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega obrazca. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10 točk (odlično). Najnižji seštevek točk tričlanske strokovne komisije za posamezni projekt, ki še pomeni uvrstitev projekta v izbor, je 150 točk. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 210 točk. 7.3. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje iz 5. točke tega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja glede na zgoraj navedene kriterije zbrali 150 ali več točk od možnih 210 točk. 7.4. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od: – obsega in zahtevnosti projekta, – višine prejetih točk glede izpolnjevanja razpisnih kriterijev za izbiro projekta (pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev glede višine odobrenih sredstev ni primerljivosti v smislu sorazmerja z višino prejetih točk), – upoštevanja drugih okoliščin, kot so: število projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov financiranja ipd. 7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi, katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne. 8. Višina razpoložljivih sredstev: za sofinanciranje kulturnih projektov izbranih v tem javnem razpisu je v proračunu MOM za leto 2009 namenjenih 228.328 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. MOM bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da bo izbranih za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja istega predlagatelja, bo MOM z njim sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte istega razpisnega področja, ki bodo izbrani za sofinanciranje. Pri plačilih pogodbenih sredstev sofinanciranja se upošteva 30-dnevni rok od prispetja zahtevka predlagatelja, razen za projekte, izvedene v novembru, za katere velja datum 15. december 2009 kot končni rok zahtevkov, in za projekte, izvedene v decembru, za katere velja datum 24. december 2009 kot končni rok zahtevkov. 10. Razpisni rok: razpis se prične 13. 2. 2009 in zaključi 16. 3. 2009. 11. Razpisna dokumentacija 11.1. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog, – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta, – oprema ovojnice (obrazec št. 4). 11.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano ter ustrezno potrjeno oziroma žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan vzorec pogodbe. Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega odstavka so: – dokazilo o pravnem statusu (oziroma kopija odločbe o vpisu v register pravnih oseb ali potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki ne sme biti starejše od 12 mesecev (ni potrebno za izvajalce javne službe, ki imajo sedež v MOM), – izjava o avtorstvu (če je predlagatelj posameznik – avtor), – pisna utemeljitev o posebnem pomenu projekta za mesto Maribor (če predlagatelj nima sedeža v MOM), – podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika (v primeru, da predlagatelj v prijavi navaja partnersko sodelovanje z drugimi). 11.3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor, in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.maribor.si (razpisi). 12. Oddaja in dostava predlogov 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja projekte na različna razpisna področja, mora prijave za vsako posamezno področje podati v ločeni ovojnici in zraven priložiti popolno razpisno dokumentacijo. 12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprti ovojnici po pošti (priporočeno s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za akcije in projekte v kulturi 2009« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A) uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo) ter polnim nazivom in naslovom predlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 4), ki ga lahko nalepite na sprednjo stran ovojnice. Prijave, ki bi jih predlagatelji osebno vlagali v uradih oziroma pisarnah Mestne uprave, ne bodo obravnavani in bodo vrnjeni predlagateljem. 12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. 12.4. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga za javni razpis akcije in projekti v kulturi 2009« – z obvezno navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (po 16. 3. 2009) ni možno. 12.5. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 16. 3. 2009, o čemer priča poštni žig. 12.6. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah iz točke 11, oziroma ni poslana na način, kot je to zahtevano v točki 12 (velja tudi za dopolnitve vlog). 12.7. Za neupravičeno osebo se šteje predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 13.1. Odpiranje vlog se bo pričelo 18. 3. 2009 ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor. 13.2. MOM bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja: – ki je ni vložila upravičena oseba, – ki ni pravočasna, – ki ni popolna. 13.3. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Predlagatelju bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOM za leto 2009. 14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-291 (Bojan Labovič) ali e-pošta: bojan.labovic@maribor.si in tel. 22-01-306 (Judita Polegeg) ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si.