Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 410-11/2009 Ob-1607/09 , Stran 251
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih do naslednjih višin: 1. Programi interesne športne vzgoje v vrednosti 12.500,00 €, od tega se 7.000,00 € nameni izbranemu izvajalcu za izvedbo šolskih športnih tekmovanj in programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati. 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov 1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 2. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v vrednosti 128.000,00 €. 3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa v vrednosti 18.600,00 € 3.1. Kakovostni šport 3.2. Vrhunski šport 4. Programi športne rekreacije in športa invalidov v vrednosti 5.000,00 € 4.1. Športna rekreacija 4.2. Šport invalidov 5. Programi razvojnih strokovnih nalog v športu v vrednosti 20.900,00 EUR od tega: 5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v vrednosti 5.000,00 EUR; 5.2. Organizacija športnih prireditev v vrednosti 15.900,00 EUR, od tega: 1. Organizacija športnih prireditev posebnega pomena 8.400,00 EUR, 2. Organizacija podelitve priznanj športnikom za športne dosežke 1.500,00 EUR. Vrednost vseh razpisanih sredstev znaša 185.000,00 EUR. II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji – nosilci in izvajalci športne dejavnosti v Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi, – neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter ne prejemajo drugih sredstev iz drugih virov občinskega proračuna. Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih programov v občini. Posebni pogoji: – imajo sedež v občini, – da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, – da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih športnih programov, – da imajo organizirano redno dejavnost, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih. III. Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov: pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov sprejme župan. Vrednost programov in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih izražena v točkah. (Priloga 1). IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. V. Vsebina prijave: prijave na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj, ki prijavlja več programov, mora za vsak posamičen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. VI. Rok in način predložitve prijave Prijavitelj mora vlogo poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna ali oddati v sprejemni pisarni Občine Postojna v času uradnih ur najkasneje do 2. 3. 2009 ali tega dne oddati priporočeno na pošti. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis šport 2009«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja. VII. Postopek obravnave prijav Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Če vloga ne bo v zahtevanem roku dopolnjena, bo zavržena. Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izbere s sklepom izvajalce letnega programa športa v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče leto. Izbrani izvajalci programov bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 30 dneh. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Občine Postojna (www.postojna.si). Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas za realizacijo, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti. VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v informacijski pisarni Občine Postojna ali si natisnejo s spletne strani Občine Postojna (www.postojna.si). Dodatne informacije v vezi z razpisom lahko dobite na tel. 72-80-781 ali e-pošta: aneta.smagaj@postojna.si.