Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1659/09 , Stran 246
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št. SPS-09-6064-PF. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07 in 43/08), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2009 (47602-37/2008/4 z dne 18. 12. 2008), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Sklada (6. 5. 2008), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (Sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/13 z dne 15. 11. 2007, spremembe in dopolnitve: Sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/17 z dne 3. 7. 2008), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/200758/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D – v nadaljevanju: ZIPRS 0809). 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) (v nadaljevanju: subjekti), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2009. Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno tehnološko podjetje je podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Za potrebe tega razpisa so razdeljena v 3 ciljne skupine, in sicer: – Ciljna skupina P2A/09. To so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega projekta in še niso registrirana več kot 12 mesecev od dneva vložitve vloge, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še v naslednjih letih po prejemu subvencije; v primeru, da bodo izpolnila zastavljene cilje v poslovnem načrtu podjetja za tekočo leto poslovanja. – Ciljna skupina P2B/08. V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila pozitivno mnenje Sklada in še nimajo končanega projekta iz leta 2008 (P2A iz leta 2008). – Ciljna skupina P2C/07. V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila pozitivno mnenje Sklada in še nimajo končanega projekta iz leta 2007 (R1A iz leta 2007). Skupna višina razpisanih subvencij v okviru tega javnega razpisa je 2.000.000 EUR. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo inkubiranci, ki so vključeni in izvajajo aktivnosti v subjektih inovativnega okolja (do oddaje zahtevka morajo biti podjetja fizično prisotna v subjektih inovativnega okolja, kar dokažejo z najemno pogodbo), v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Pri ciljni skupinah P2B in P2C, kjer gre za nadaljevanje razpisa P2/08 in R1/07, pa morajo imeti podjetja pridobljeno soglasje Sklada za nadaljnjo kandidaturo. Soglasje mora izkazovati pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 (kot ciljna skupina P2B oziroma P2C) v letu 2009 in status nezaključenega projekta. Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08). Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči. Osnovni pogoji za pridobitev de minimis pomoči Na javni razpis se lahko prijavijo MSP iz Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36. Neuraden izvleček iz Priporočila Komisije 2003/361/ES v slovenskem jeziku najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109, razen tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD-2008): – šifra kategorije A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – šifra kategorije B05 – Pridobivanje premoga. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za subvencijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – za pridobitev subvencije se lahko prijavijo podjetja, ki dokažejo, da so vključena v subjekte inovativnega okolja, ki so vpisani v evidenco subjektov inovativnega okolja na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, in iz dejavnosti, ki še ne ustvarjajo prihodkov na trgu ali so na začetku poslovanja, – podjetje bo moralo do 31. 7. 2009 imeti vsaj enega redno zaposlenega za polni delovni čas (nosilec dejavnosti pri s.p. se za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba), – podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za naslednje obdobje, ki je opredeljeno, – iz poslovnega načrta mora izhajati, da bo podjetje imelo zagotovljeno poslovanje z dobičkom po uvedbi novega poslovnega programa v poslovni proces, – razvoj tehnologije poteka v podjetju v fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju, – nakup oziroma prenos dejavnosti od drugega podjetja za izvedbo tega projekta ni dovoljen, – rezultat razvoja novega projekta mora biti izdelan prototip ali tehnološka mapa, z realno napovedjo trženja programa (kot so: pisma o nameri oziroma pogodbe s strateškimi partnerji, investitorji in dobavitelji, izdelane morajo biti prodajne poti in poslovni načrt). Sklad preveri vlogo, dokazila in skladnost stroškov razvoja novega projekta z navedbami iz poslovnega načrta. Sklad opravi kontrolni pregled pri upravičencu glede izpolnjevanja poslovnega načrta, ter na podlagi kontrolnega pregleda izda mnenje o možnosti nadaljevanja subvencije za prvo in drugo leto. Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja: – ki so v preteklem obdobju 3 let (2006–2008), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančne obveznosti do Sklada, – ki so oddala vlogo na javni razpis P2 – Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okolja kot ciljna skupina P2A/08, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/08 z dne 22. 2. 2008, – ki izvajajo program prestrukturiranja, – ki so v težavah, – ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS, – ki so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – podjetja, katerih soustanovitelj ali ustanovitelj je subjekt inovativnega okolja (tehnološki park, podjetniški inkubator ali univerzitetni inkubator). 4.2. Pogoji za dodelitev subvencije Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno. Višina sofinanciranja: – sredstva se razdeljujejo preko javnih razpisov, – maksimalna višina subvencije za ciljni skupini P2A in P2B je 30.000 EUR na podjetje in za ciljno skupino P2C 10.000 EUR na podjetje. Upravičenec za odobrene upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Sklada za obdobje 5 let. Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje: – biti realiziran v Republiki Sloveniji; – predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja oseba ne sme biti povezana s podjetjem – upravičencem. Sklad bo posameznemu podjetju sofinanciral največ en projekt. 5. merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: A) Kvantitativna merila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga, ki je prejela 50 ali več točk od 100 možnih, po kvantitativnih merilih preide v kvalitativno analizo. V primeru, da je projekt prejel manj kot 50 točk, takoj pridobi negativno mnenje in ne more pridobiti neposredne subvencije. B) Kvalitativna analiza Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na podlagi kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. V primeru, da je projekt prejel negativno mnenje, ne more pridobiti neposredne subvencije. Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog upravičencev sredstev za vse popolne in ustrezne vloge in ga poda Upravi Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi oziroma sklepa o ne odobritvi subvencije. Na podlagi sklepa o odobritvi sredstev prejme podjetje pomoč Sklada skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev ter točko 7. Upravičeni stroški začetne investicije tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato razvoj tehnologije v podjetju, nato tržna naravnanost. Za ciljno skupino P2B/08 in P2C/07 Podjetja iz ciljnih skupin P2B/08 in P2C/07 se ponovno ne točkujejo po kvantitavnih in kvalitativnih merilih. Zadostuje mnenje Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto 2009 (status mnenja o realizaciji projekta: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt). 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis: okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2009 po tem razpisu znaša 2.000.000 EUR. 7. Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški so stroški: – stroški izdelave poslovnega načrta za ciljno skupino P2A (za novi poslovni program, vendar največ 1.500 EUR); poslovni načrt, ki je izdelan na osnovi pripomočkov Sklada ni upravičen strošek, – plače zaposlenih v podjetju, ki delajo na razvoju, maks. priznani strošek plače je bruto 1.600 EUR na mesec na zaposlenega, ki dela na razvoju. Podjetja upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, Sklad ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje idr.). Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov (samostojni podjetniki kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač, saj si ne izplačujejo plače), – stroški promocije (za ciljno skupino P2A največ 5.000,00 EUR), – stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa, – stroški najema poslovnih prostorov. Za kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maks. 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in maks. 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača na osnovi podatkov iz najemne pogodbe, obratovalni niso stroški niso upravičeni strošek, – stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa, – stroški patentnih in ostalih zaščit, – materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom, – materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta, – nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev. 8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta nastale od 1. 11. 2008 do 31. 7. 2009. Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 3. 8. 2009. Pri zahtevku je potrebno predložiti: – končno poročilo z opisom izvedbe projekta, – seznam računov za upravičene stroške projekta, – vse izvode originalnih računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca, – potrdila-dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa, – potrdilo, da je podjetje fizično prisotno v subjekti inovativnega okolja, – dokazilo o realizaciji dodatnih zaposlitev – izpis števila zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2). 9. Razmerje med EU sredstvi in slovenskimi sredstvi Sredstva bremenijo proračunsko postavko: – 6064 – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu. 10.  Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 0%. 11.  Roki za predložitev vlog Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do vključno 20. 3. 2009. Rok za predložitev vlog je: 20. 3. 2009. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se kot prepozne zavržejo. 12.  Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13.  Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, dostavila vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja. Hkrati bo upravičence pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-52, Marjana Šipek, 02/234-12-53, Simon Böhm, 02/234-12-64, mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15.  Vsebina vloge: 1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226 obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le tega potrditi!). 2. Poslovni načrt. 3. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 3) s priloženimi predračuni, ponudbami in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. 4. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2). 5. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, – za P2A/09: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje podjetij v subjektih inovativnega okolja – P2A/09«. – za P2B/08: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje podjetij v subjektih inovativnega okolja – P2B/08«. – za P2C/07: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje podjetij v subjektih inovativnega okolja – P2C/07«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat, med 9. in 15. uro.