Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 36/09 Ob-1587/09 , Stran 243
Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Parmova 53, Ljubljana. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali: Izvajanje dejavnosti iz 51. člena (ZVet -1), to je za: A) za govedorejski obrat: – označevanje goveda ter vodenje registra goveda v skladu s predpisi, – izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na govedu, – osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni goveda, – skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja govedi, B) za prašičerejski obrat: – označevanje prašičev ter vodenje registra prašičev v skladu s predpisi, – izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na prašičih, – osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni prašičev, – skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja prašičev, C) za perutninski obrat: – vodenje registra, – izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni perutnine, – osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni pri perutnini. 1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 2. Prijava: prijavi je potrebno priložiti: – odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za veterinarsko ambulanto, ki opravlja dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, – imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-2), – za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o končani izobrazbi, – zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne smeta biti starejša od 15 dni, – v primeru prijave tudi za opravljanje osemenjevanja goveda še: – šifre osemenjevalcev, – pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim centrom glede načina dobave semena, – v primeru prijave tudi za opravljanje osemenjevanja prašičev pa še: – šifre osemenjevalcev, – pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim centrom glede načina dobave semena, ali izjavo, da se pri osemenjevanju svinj uporablja seme samcev, ki je pridobljeno znotraj istega gospodarstva, iz katerega izhajajo svinje, ki so predmet take osemenitve. 3. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo o verifikaciji za veterinarsko ambulanto, ki opravlja dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, in ki še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki so predmet tega javnega razpisa in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi tiste veterinarske organizacije, ki že imajo sklenjene koncesijske pogodbe in jim bo v letih 2009, ali 2010 potekla koncesija za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, te pa se prijavijo najpozneje dva meseca pred prenehanjem koncesijskih pogodb. Za dejavnost osemenjevanja govedi ali prašičev mora veterinarska organizacija zagotavljati osemenjevanje najmanj 360 dni v letu, imeti pa mora tudi opremo za osemenjevanje in evidenčne obrazce. 4. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica. 5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – odprt javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih«, s pripisom »tudi osemenjevanje«, če se bo prijavil na razpis tudi za osemenjevanje goveda ali prašičev, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. 6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo prispele do vključno 3. 3. 2009, bo 5. 3. 2009 ob 9.30, v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 20. dne v preteklem mesecu. Prijave prejete po 20. dnevu v preteklem mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji, razen za prvo odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo. 8. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).