Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-9/2009/2 Ob-1573/09 , Stran 242
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med vse člane. Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu CORNET (COllective Research NETworking) izvaja ministrstvo usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »7. skupni razpis CORNET za mednarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »7th Joint CORNET Call for Transnational Collective Research Project Proposals«), objavljen 22. 1. 2009 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za prijavo 30. 4. 2008 do 24. ure. Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnem naslovu www.mvzt.gov.si (javni razpisi). 3. Pogoji sodelovanja in merila za izbor projektov Na javni razpis se lahko prijavijo vsa slovenska industrijska združenja (definicija industrijskega združenja in vse ostale točke objave tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, – niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči, – imajo poravnane vse obveznosti do države, – ki imajo vsaj tri člane (člani združenja so lahko samo slovenska podjetja), – so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis, – so za potrebe izvajanja tega projekta ustanovila odbor uporabnikov MSP, – prijavijo projekt, ki časovno ni daljši od dveh let. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi tehnološki centri, ki morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi dodatne pogoje, ki so natančneje obrazloženi v 3. točki razpisne dokumentacije. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi neformalna združenja podjetij. Prijavitelji so lahko tudi aktivne tehnološke platforme in tehnološke mreže. Dodatni pogoji za neformalna združenja podjetij so navedeni v 3. točki razpisne dokumentacije. Prijavitelj mora, v skladu z mednarodnim razpisom raziskovalni projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima partnerjema (prav tako industrijskima združenjema oziroma mednarodno »association«) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na mednarodnem javnem razpisu (glej točko 4 »Project consortium« dokumenta »Guidelines for Consortia Intending to Submit a proposal in the 7th Joint CORNET Call for Collective Research Project Proposals.« (v nadaljevanju: Guidelines), objavljenega na zgoraj navedenem naslovu). Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah. Merila za ocenjevanje in izbor projektov so določena na mednarodni ravni in enotna za vse prijavitelje. Ministrstvo nacionalnega ocenjevanja ne bo izvajalo. Prijavljene projekte bodo ocenjevali mednarodni ocenjevalci, v skladu z enotnimi mednarodnimi ocenjevalnimi merili. Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. Mednarodna ocenjevalna merila, z navodili za ocenjevanje so dostopna www.mvzt.gov.si (javni razpisi). 4. Prijava projekta Če slovenski prijavitelj na javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu odboru CORNET, v skladu z mednarodnim razpisom in tudi ministrstvu, v skladu s tem javnim razpisom. Če slovenski prijavitelj nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti le za dostavo vloge na ministrstvo po določilih tega javnega razpisa in na način, opisan v Guidelines. Koordinator ali narodni prijavitelj mora na ministrstvo predložiti dva izvoda popolne vloge. 5. Upravičeni stroški: financiral se bo del prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije. 6. Odpiranje in pregled vlog Na odpiranju komisija ministrstva, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele kuverte in izloči tiste, ki niso pravilno izpolnjene in označene ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku. Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Vloga je popolna, če je izdelana v dveh izvodih (originalu in kopiji) in če vsebuje v celoti izpolnjene v 11. točki Razpisne dokumentacije navedene obrazce. Komisija bo v tem delu preverila tudi, ali je koordinator projekta (ne glede na to ali je prijavitelj na nacionalni razpis koordinator projekta ali samo narodni prijavitelj) poslal pravočasno in ustrezno prijavo (elektronsko kopijo dokumentov) preko spletne strani http://www.cornet-era.net/index.php?seite=proposal_submission&navigation=4861&kanal=html. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v določenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Kolikor koordinator projekta ni posredoval ustrezne mednarodne prijave to ne more biti predmet dopolnitve. 7. Pregled izpolnjevanja pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami tega in mednarodnega javnega razpisa, se uvrstijo v mednarodno ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na razpis ne izpolnjuje kateregakoli pogoja ali da je prijavitelj v vlogi navajal napačne podatke se vlogo zavrne, ne glede na oceno mednarodnih ocenjevalcev. 1. faza Pri formalno popolnih vlogah, strokovna komisija ministrstva v skladu z mednarodnim in nacionalnim razpisom pregleda izpolnjevanje nacionalnih pogojev. Strokovna komisija ministrstva pregleda tudi finančno stanje prijavitelja in o tem izdela mnenje (Cover note; oblika mnenja je dostopna www.mvzt.gov.si (javni razpisi) ministrstva o prijavljenem projektu, ki se posreduje članom Komisije za vrednotenje (IEP). Mnenje se ne nanaša na vsebino projekta ampak le na finančno stanje prijavitelja in izpolnjevanje nacionalnih pogojev. 2. faza Dva zunanja, neodvisna ocenjevalca bosta ocenila vsak projekt, po vnaprej, v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih merilih, ki so razdeljeni v 6 sklopov. Ocenjevalna merila so objavljena na spletnih straneh ministrstva. Ocene obeh ocenjevalcev se posredujeta članom Komisije za vrednotenje (IEP). 3. faza Na podlagi prijavnega obrazca, osnutka konzorcijske pogodbe, ocen zunanjih ocenjevalcev in mnenja ministrstva (Cover note) bo Komisija za vrednotenje (IEP) oblikovala skupni predlog sofinanciranja. Podrobnejši opis ocenjevanja vlog je naveden v 7. točki razpisne dokumentacije in v 8. točki Guidelines. 8. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov CORNET je na proračunski postavki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu 2009 namenjenih 250.000,00 EUR in v letu 2010 250.000,00 EUR, o čemer bo s prejemnikom sredstev, kolikor do trenutka podpisa pogodbe proračun za leto 2010 še ne bo sprejet, sklenjen aneks k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi. Trajanje projekta je največ dve leti. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se ne bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2011, s posebnim aneksom k pogodbi. 9. Izdelava predloga sofinanciranja Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, bo ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega predloga sofinanciranja, ki ga bo oblikovala Komisija za vrednotenje (IEP), toliko najvišje uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev (na mednarodni in nacionalni ravni). Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 9. točki razpisne dokumentacije. 10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2009, 2010, 2011. 11. Sestava vloge: prijavitelj (koordinator ali narodni prijavitelj) sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije. 12. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog na nacionalni del razpisa je 30. 4. 2009 do 12. ure. Vloga mora do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis CORNET«, ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka roka (torej 30. 4. 2009 do 12. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Vloge na mednarodni del razpisa morajo biti oddane do 30. 4. 2009 do 24. ure, preko spletne strani http://www.cornet-era.net/index.php?seite=proposal_submission&navigation=4861&kanal=html. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo zavržene. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo preko spletne strani, http://www.cornet-era.net/index.php?seite=proposal_submission&navigation=4861&kanal=html, do izteka roka (torej 30. 4. 2009 do 24. ure). Mednarodna komisija se zaradi morebitnih tehničnih zapletov lahko odloči, da kot pravočasno upošteva tudi vlogo ali vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vloge. Ministrstvo o upravičenosti tega ne bo presojalo, o tem bo odločala izključno mednarodna komisija. 13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog na nacionalni del razpisa je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in sicer 5. 5. 2009 ob 13. uri. Kolikor komisija na ta dan ne bi bila sklepčna zaradi odsotnosti članov komisije in bo to znano pravočasno, bo nov datum objavljen na spletnih straneh ministrstva, in sicer najkasneje 30. 4. 2009, torej na dan oddaje vlog. 14. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od dokončne odločitve mednarodne komisije. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več informacij o projektu CORNET in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.cornet-era.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta: urska.zupin@gov.si.