Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-680/2008 Ob-1589/09 , Stran 241
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 in 57/08 – ZLDUVCP) in Pravilnika o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (Uradni list RS, št. 70/07), objavljamo obvestilo o razpisu za zbiranje ponudb z vsebino: 1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta: jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si. 3. Vrsta in opis predmeta razpisa: Podelitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika ter za izvajanje programa rednega izpopolnjevanja znanja in organiziranje opravljanja preizkusa znanja, za čas 5 let, in sicer: a) usposabljanje kandidatov za izvajanje programa vadbe varne vožnje pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika, z vozili kategorij A in B (v nadaljnjem besedilu: trener varne vožnje) za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje ministrica za notranje zadeve, b) usposabljanje kandidatov za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec skupinske delavnice) za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje ministrica za notranje zadeve, c) izvedba rednih izpopolnjevanj znanja trenerjev varne vožnje kategorij A in B ter izvajalcev skupinske delavnice, d) organiziranje izvedbe izpitov za trenerje varne vožnje in izvajalce skupinske delavnice. Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Kraj izvedbe: predmet razpisa se mora izvajati na lokaciji, ki jo navede ponudnik v ponudbi. V primeru, da bo predmet razpisa potekal na več lokacijah, mora ponudnik v ponudbi navesti vse lokacije. 5. Razdelitev na sklope: ne. 6. Variante so dopustne: ne. 7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek: Naročnik bo podelil pooblastila vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, in sicer predvidoma v roku 30 dni od dokončnosti izdanega sklepa o podelitvi pooblastil. Pooblastilo se podeljuje za obdobje petih let. 8. Obvezni depoziti in jamstva (če je to potrebno): / 9. Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov – izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov – izvajalcev v ponudbi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi razpisa mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov – izvajalcev za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika – izvajalca. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji. 11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 12. Merila za izbiro: / 13. Rok za sprejemanje ponudb (datum, čas, naslov za predložitev ponudbe): Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 9. 3. 2009, najkasneje do 15. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudbe. 15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas, kraj odpiranja ponudb): Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2009 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 16. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika. Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 26. 2. 2009. Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za zbiranje ponudb za podelitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja, rednega izpopolnjevanja znanja in organiziranje izvedbe izpitov s področja varne vožnje in varnosti cestnega prometa, št. 430-680/2008«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. 17. Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 2. 2009.